Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ผลการค้นหาประมาณ 23 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   การควบคุมมุมเซอร์โวมอเตอร์ = Angle control with serve motor / ณัฐพงษ์ พระจันทร์แจ่มฟ้า     2560.  1
 2.   ระบบปลูกคะน้าฮ่องกงไฮโดรโปรนิกส์แบบอัตโนมัติ = Automations chinese kala hydroponics system / ยุทธศิลป์ รักษาศรี...[และคนอื่นๆ]     2562.  1
 3.   สายอากาศเอฟหัวกลับแบบแอ็คทีฟสำหรับวีดิจิตอล = Active invert antenna for digital television / กฤษณะ สังข์ทอง และทศพร เมาะลาษี     2559.  1
 4.   ระบบการจัดการทรัพย์สินและอุปกรณ์แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ = Asset management system of information technology department / นิวัฒน์ นาคจัทร์     2558.  1
 5.   การควบคุมการให้น้ำและแสดงผลการเติบโตของพืชอัตโนมัติ = Automatic feed water control and monitoring the growth rate of plant / ไกรสร สุนทรประทุม     2561.  1
 6.   การศึกษาการผลิตเอทานอลจากกระบวนหมักแป้งมันสำปะหลัง = A study to ethanol production from fermentation of cassava starch / เกียรติศักดิ์ นาคนาง     2551.  1
 7.   การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมการผลิตไข่น้ำ = A research and development of environmental technology for the production of wolffia globosa duckweed / นิตยา เกตุแก้ว     2564.  1
 8.   การประยุกต์ใช้งานการถ่ายโอนพลังงานแบบไร้สายในการเหนี่ยวนำความร้อน = Application of wireless power transfer for induction heating / อภิสิทธิ์ คาโค     2564.  1
 9.   การประยุกต์ใช้ตัวควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิกสำหรับการควบคุมอุณหภูมิในท่อลมร้อน = Applications of fuzzy logic controller for hot air in tube temperature control / วีระพจน์ คงทัน     2559.  1
 10.   การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมความเข้มแสงเพื่อการอนุบาลลูกกบนา = A research and development of light intensity control technology for the nursing of tadpoles (hoplobatrachus rugulosus) / ศศิมา ศรีพลอักษร     2563.  1
 11.   เครื่องควบคุมการรดน้ำและให้ปุ๋ยต้นไม้ด้วยระบบ PLC = Automatic watering and fertilizing plants with PLC control / ชัยวุฒิ ธะนะสังข์ มาติล หร่ายมะณี และสุรชัย วิเชียรชาติ     2558.  1
 12.   การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ = Augmented reality application for developing public relation tools / พีรชาติ กรองมาลัย และอัจจิมา จำปาแก้ว     2559.  1
 13.   การตรวจจับความเสียหายแนวใหม่ในวงจรนับแบบผิดพลาดนิรภัยเพื่อการออกแบบเครื่องจักรกลแบบนิรภัย = A New fault detection system on fail-safe counter circuits for inherently safe machine design / โชติ มณีโชติ     2564.  1
 14.   เครื่องแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรงสำหรับเครื่องกำเนิดพลังานน้ำขนาดเล็ก = AC-DC converter for small hydro generator / ประดับพงศ์ มีเสนา และ พงศิศร สุวรรณกฤูฏ     2555.  1
 15.   การประยกต์ใช้ระบบสารสนเทศวางแผนจัดการทรัพยากรที่ดินทางการเกษตรของจังหวัดเพชรบุรี = Application of geographic information system for agricultural land resource management planning in Phetchaburi province / สัตตบงกช ยอดแก้ว     2563.  1
 16.   การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จัดการทรัพยากรที่ดินทางการเกษตรของจังหวัดนครนายก = Application of geographic information system for agricultural land resource management in Nakhon Nayok province / อลงกรณ์ สกุลเพ็ชร     2563.  1
 17.   การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเพื่อศึกษาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : กรณีศึกษา บริษัทกราวน์ บิสซเนส จำกัด = Assessment of organization carbon footprint for reduction of greenhouse gas emission : case study of ground business company limited / น้ำทิพย์ เจ็กภู่     2560.  1
 18.   การปรับแต่งเชิงประดิษฐ์ตัวควบคุมพีไอดี โดยอัลกอริธึมเอาโอเอส สำหรบการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของห้องสบาย = Artificial-tuning PID controller by symbiotic organism search algorithms for controlling temperature and relative humidity of comfortable room / กำไร จันทร์พรม     2563.  1
 19.   การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงค่าความเครียดแข็งของการขึ้นรูปเหยือกเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 แบบหลายขั้นตอนโดยใช้โปรแกรม MSC/MARC = Analysis of the strain hardening effects of SUS304 stainless steel cup for multi stage deep drawing process using MSC/MARC / ชัชวิน อัมรี     2561.  1
 20.   การสร้างแบบจำลองและการวิเคราะห์ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติสำหรับการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงกระบวนการผลิตว่าด้วยแนวคิดโรงงานดิจิทัล = Automated manufacturing systems modeling and analysis for increasing productivity and enhancing production process deal with digital factory concept / คงศักดิ์ สระศรีสม     2562.  1
 21.   ตัวกรองกำลังไฟฟ้าแบบแอคทีฟ 1 เฟส โดยใช้ตัวควบคุมกระแสแบบฮิสเตอร์รีซิสที่มีการรักษาแรงดันไฟตรงเชื่อมโยงโดยตัวควบคุม PID = Ative power filter single phase using hysteresis current control with regulation of D.C. link voltage by PI controller / ชัยณรงค์ นาคจู สมยศ อินโชติ และนิวัฒน์ ผาริการ     2559.  1
 22.   ตัวกรองกำลังไฟฟ้าแบบแอคทีฟ 1 เฟส โดยใช้ตัวควบคุมกระแสแบบฮิสเตอร์รีซิสที่มีการรักษาแรงดันไฟตรงเชื่อมโยงโดยตัวควบคุม PI = Ative power filter single phase using hysteresis current control with regulation of D.C. link voltage by PI controller / จิรศักดิ์ ศรีอร่าม ชัยวัฒน์ นีระเด่น และอรรถพล สุขใจ     2559.  1
 23.   การประเมินศักยภาพพลังงานลมบนอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม กรณีศึกษา : อาคารวิศววัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน = Assessment of the wind energy potential on high building in Bangkok using artificial neural network model case study : Wisawawat buildings Pathumwan Institute of Technology / บพิตร ไชยนอก     2564.  1

1 ... 1
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |