Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ผลการค้นหาประมาณ 25 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   Design and create programmable logic controller by microcontroller MCS-51 / เมธี สุ่นสุข และเดชา โชติกลาง     2543  1
 2.   ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบ 2 แกน = Dual Axis solar tracking system / อภิวัฒน์ มหาดไทย     2556.  1
 3.   ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบ 2 แกน = Dual axis solar tracking system / อภิวัฒน์ มหาดไทย     2556.  1
 4.   การออกแบบเครื่องวัดระดับเสียงยานพาหนะ = Design of a vehicle sound level meter / ชนากรณ์ ลำดับวงศ์     2565.  1
 5.   การพัฒนาเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับหม้อแปลงทดสอบ = Development of power regulator for testing transformer / เจษฎา สวนงาม     2561.  1
 6.   ดีซีทูดีซีคอนเวอร์เตอร์สำหรับระบบปั๊มน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ = DC to DC converter for solar water pump system / สราวุฒิ คุระแก้ว     2555.  1
 7.   การออกแบบและสร้างถังหม้อแปลงทดสอบขนาด 100kV, 7.5kVA = Design and construction for the testing transformer tank 100kV, 7.5kVA / ฉัตรชัย แผนเมือง ...[และคนอื่น ๆ ]     2560.  1
 8.   การพัฒนาเครื่องกรองบริสุทธิ์น้ำมันพืชเป็นฉนวนไฟฟ้า = Development of vegetable oil Purifier for dielectric / กิตติพล หอมจันทร์...[และคนอื่นๆ]     2546.  2
 9.   พัฒนาระบบการตรวจสอบและวิเคราะห์วามผิดพร่องของมอเตอร์เหนี่ยวนำ = Development of fault analysis and detection system of induction motor / ศุภชัย ปลายเนตร     2563.  1
 10.   การพัฒนาและสอบเทียบตัวเก็บประจุชนิดก๊าซ SF6 = Development and calibration of SF6 capacitors / ณรังสรรค์ อะร่าม ณัฐพงษ์ นิลกิจ และวิรัช พลหมั่น     2558.  1
 11.   การควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยตัวควบคุมฟัซซี่ลอจิกแบบปรับตัวเอง = DC motor speed control by self-tuning fuzzy controller / กมลวรรณ สกุณี     2559.  1
 12.   การออกแบบตัวควบคุมพีไอดีเพื่ควบคุมอุณหภูมิลมร้อนสำหรับอบแห้งไคว์ยีสต์ = Design PID controller for control temperature of air heater for dehydrate kveik yeast / ปิยะ เชยคำดี     2563.  1
 13.   ปฏิกิริยาขจัดน้ำของเอทานอลบนตัวเร่งปฏิกิริยาทังสเตนบนตัวรองรับเซอร์โคเนีย = Dehydration of ethanol over tungstated zirconia catalyst / จักรพงษ์ คุ้มทรัพย์     2563.  1
 14.   การควบคุมทิศทางของสายอากาศโดยเซอร์โวมอเตอร์ = Directional control of the antenna by servo motor / ภารุพงศ์ จันฟอง, กิจพิศาล เลิศคอนสาร และวิรุทธ จันผะกา     2558.  1
 15.   การออกแบบและสร้างวงจรเชียริ่งบริดจ์ พิกัดแรงดัน 20 กิโลโวลต์ = Design and create 20 KV schering bridge circuit / คณิน กมลจารุพิศุทธิ์ และถาวรีย์ อุดมรัตน์     2558.  1
 16.   การออกแบบและสร้างหม้อแปลงทดสอบขนาด 100 กิโลโวลต์ 7.5 กิโลโวลต์-แอมแปร์ = Design and construction for testing transformer 100 kV 7.5 kVA / ชัยณรงค์ ศรีสุวรรณ...[และคนอื่น ๆ]     2560.  1
 17.   ออกแบบและสร้างระบบการควบคุมคุณภาพน้ำสำหรับปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ = Design and control of water quality for growing hydroponics / จักรินทร์ คนงาม และณัฐวุฒิ วิชัยบุทธ     2559.  1
 18.   การออกแบบและสร้างวงจรตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซแบบผิดพลาดนิรภัยร่วมกับออสซิลเลเตอร์ = Design and construction of a gasleak detection circuit in faulty type with oscillator / วันชัย คิดศรี     2563.  1
 19.   กระบวนการอบแห้งและบรรจุน้ำมันพืชในตัวเก็บประจุไฟฟ้าแรงดันสูง = Dry and vegetable oil impregnated process in high voltage capacitor / ณัฐพงษ์ เกิดชู, ศิลารักษ์ วิภา และ สุรศักดิ์ ทองไทย     2558.  1
 20.   การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องกรองน้ำมันพืช เพื่อทำไดอิเล็กตริก = Development of vegetable oil purifier control system for liquid dielectric/ รุจิรา สาริวัฒน์, วันมูฮำมัดชารีฟ ละบายดีมัญ และกฤษณะ เทียมหมอก     2560.  1
 21.   อิทธิพลรูปทรงดรอว์บีดที่มีผลต่อการขึ้นรูปแบบดึงยืดขั้นตอนเดียวตัวโถข้าวสเตนเลส AISI430 หนา 0.5 มิลลิเมตร = Draw bead shape influences affecting to stretch forming single step the rice bowl stainless steel AISI430 thickness 0.5 MM. / นพคุณ พรหมจรรย์     2558.  1
 22.   การพัฒนาของวัสดุคอมโพสิทพอลิเอสเทอร์เสริมแรงด้วยเส้นใยป่านศรนารายณ์แบบถักทอ 2 มิติโดยโครงสร้างแบบแซนด์วิช = Development of sisal fibre 2D woven reinforced polyester composites by sandwich structures / มานพ พิพัฒนหัตถกุล     2560.  1
 23.   การเชื่อมโลหะต่างชนิดระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 และเหล็กกล้าคาร์บอน SS400 ด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์คพลาสมา = Dissimilar metal joining between stainless steel SUS304 and carbon steel SS400 using plasma arc welding process / จักรกฤช ธรรมประจำจิต     2561.  1
 24.   การออกแบบตัวควบคุมชนิดพีไอสำหรับการควบคุมแรงดันไฟฟ้าของวงจรทบระดับแรงดันแบบเหลือมเฟสชนิด 4 เฟส ด้วยการค้นหาแบบฝูงอนุภาค = Design of PI controller for voltage controller of four phase interleaved boost converter using particle swarm / อิทธิพล เหลาพรม     2563.  1
 25.   การออกแบบตัวควบคุมพีไอแบบแยกอิสระด้วยวิธีแผนผังค่าสัมประสิทธิ์ร่วมกับตัวควบคุมป้อนไปหน้าบนตัวชดเชยดีคัปปลิ้งแบบผกผันสำหรับระบบสองอินพุต-สองเอาต์พุต = Decentralized PI controller design using coefficient diagram method incorporating feedforward controller based on inverted decoupling for two input-two output system/ ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์     2563.  1

1 ... 1
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |