Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ผลการค้นหาประมาณ 180 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   ุดทดลองลูกเบี้ยว / สมนึก มังกะระ     2537.  1
 2.   ุดถอดล้อไฟฟ้า / ไพโรจน์ พงษ์สุวรรรณ์     2537.  1
 3.   ุดสาธิต = Earth Leakage Circuit Breaker / าติ ศรีคมขำ     2537  1
 4.   ุดสื่อการสอน Universal tensile / ประยูร สุรินทร์     2539.  1
 5.   ุดทดลองมัลติมิเตอร์ / อุสาห์ บุญบำรุง     2537.  1
 6.   ุดการสอน การทดสอบปั๊มน้ำ / วิมล ไม้หอม     2536  1
 7.   ุดการสอนเรื่องมีดกลึง / อนุัย อิ่มสงวน     2536.  1
 8.   ุดแหล่งจ่ายไฟโปรแกรม / พงษ์เด เรียนละหงษ์     2536  1
 9.   ุดสาธิตหลักการทำงาน AC ปั๊ม / ไพศาล สินธุ์พูล.     2536.  1
 10.   ุดการสอนเรื่องแม่ปั๊มเบรค / ธีรพงษ์ มณีโติ     2536.  1
 11.   ุดทดลองวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง/ จำเริญ ศรีวะโสภา     2536  1
 12.   ุดลองเครื่องมือวัดเบื้องต้น / วิษณุ ยอดวงษ์     2537.  1
 13.   ุดจำลองปัดน้ำไฝนอัตโนมัติ / บุญมี โคตรประทุม     2537.  1
 14.   ุดสาธิตการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า/ ธีรโติ คงพลู     2536  1
 15.   ุดทดลองมอเตอร์ดาลานเดอร์ / ณัฐกิตติ์ เกิดเสมอ     2536.  1
 16.   ุดสาธิตการกำเนิดแรงดันไฟฟ้า/ เลิศ ก้านเหลือง     2536  1
 17.   ุดสาธิต อินเตอร์เฟส 8255 เบื้องต้น / สุเมศ ภาคีนุยะ     2535  1
 18.   ุดการสอนเรื่อง "เครื่องเจียรไน" / อัมพร รัตนรัตน์     2536.  1
 19.   ุดจำลองเครื่องและแม่พิมพ์ฉีด-อัด / ศุภัย ิณศรี     2536.  1
 20.   ุดการสอนเรื่อง เครื่องเลื่อยกล / อำนาจ ศรีจันบาล     2536  1
 21.   ุดการสอนแม่พิมพ์อัดพลาสติก / นเรศ บุญศักดิ์เฉลิม     2536.  1
 22.   ุดป้องกันเครื่องใ้ไฟฟ้าอัตโนมัติ / สุพิน วรรณรส     2537  1
 23.   ุด่วยสอนด้วยระบบไร้สาย/ ไวพจน์ มะทะ...[และคนอื่นๆ]     2538.  1
 24.   ุดการสอนสไลด์การกระจายแสงของดวงโคม / ปินส์ สุขศีล     2535.  1
 25.   ุดการสอนเครื่องวัดความเร็วรอน / สนธยา ฉัตรสุวรรณ์.     2536  1
 26.   ุดทดลองดิจิตอล / นิคม โสสีทา และ ธีระยุทธ สิงห์แก้ว     2537.  2
 27.   ุดสาธิตระบบเบรกรถยนต์/ ธวััย ดาษดา และ นเรศ มีโส     2539  1
 28.   ุดการสอนส่วนประกอบแม่พิมพ์ฉีด / สันติ จำเริญนุสิต.     2536.  1
 29.   ุดคลายความตึงเครียดกล้ามเนื้อ / สิทธิัย ไกรภิรมย์     2537.  1
 30.   ุดทดลองเครื่องส่งวิทยุ AM. ระดับ ปว./ วาลย์ มูลศรี     2536  1
 31.   ุดการสอนนิวแมติคส์ / จักราวุธ วรขม และรังสันต์ นุสติ     2539.  1
 32.   ุดประกอบการเรียนไฟฟ้าจากลมธรรมาติ / ปริญญา บุ้งทิม     2536  1
 33.   ุดประลองแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง / สำเริง สุขานุยุทธ์     2538.  1
 34.   ุดสาธิตหลักการทำงานของเมอเตอร์/ สุระเดยหนองแข้     2536  1
 35.   ุดเครื่องแยกโลหะแผ่นด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า / เกษม เอกจิต     2536  1
 36.   ุดควบคุมด้วย PC/PLC / วีรัย ไวยเนตร์ และ ศิริัย พรภิรมย์     2537.  1
 37.   ุดสื่อการสอนเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์/ รังสรรค์ ยังน้อย     2537  1
 38.   ุดแสดงผลดิจิตอลโดยใ้มัลติเพลกซ์ / จิรายุทธ แก้วอาสา     2536.  1
 39.   ุดสาธิตหลักการดิจิตอล โวลท์มิเตอร์ / บัณฑิต จันทร์พุฒ     2536.  1
 40.   ุดจำลองเครื่องเรียงกระดาษอัตโนมัติ / สมศักดิ์ คำมะมูล     2537.  1
 41.   ุดหัวไฟแฟล / ไยวัฒน์ เกียรติเฉลิมคุณ และสาธิต แตงหนู     2545  1
 42.   ุดการสอนไฮดรอลิคส์ / ัย หันสังข์ และนภาเสฎฐ พรหมบัณฑูร     2539.  1
 43.   ุดทดลองเรื่องลูกเบี้ยวและตัวตาม / สุรศักดิ์ เทียบรัตน์     2536.  1
 44.   ุดการสอนวิาทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง / วุฒินันท์ ผิวแก้ว     2543  1
 45.   ุดการสอนเรื่อง เครื่องมือทั่ว ๆ ไป / สมบูรณ์ศักดิ์ โอทาตะ     2535  1
 46.   ุดสื่อการสอนเรื่องการใ้มัลติมิเตอร์ / ไยา ประสงค์สันต์     2536.  1
 47.   ุดสาธิตการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ / ปริญญา อ่อนสุทธิ     2536.  1
 48.   ุดทดลองอะนาลอกและดิจิตแล / ฉัตรัย พจน์ัยวงดี...[และคนอื่นๆ]     2538.  1
 49.   ุดประลองการควบคุมไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์ / าญัย แสนจันทร์     2535.  1
 50.   ุดสาธิตวงจร Hydraulics เบื้องต้น/ มนัส ูเิด และ มานัส เมฆบุญส่งลาภ     2537  1

1234NextLast ... 4
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |