Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ผลการค้นหาประมาณ 62 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   อมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องไฟฟ้าเบื้องต้น / นาวี อุดร     2537  1
 2.   อมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา เขียนแบบเทนิ / ปราโมทย์ จามรเนียม     2537  1
 3.   ู่มือการสอนชุดวบุมแบบกระจาย (DCS) / โกวิทย์ ยอดมงล...[และนอื่นๆ]     2538.  2
 4.   ู่มือการสอนชุดวบุมแบบกระจาย (DCS) / โกวิทย์ ยอดมงล...[และนอื่น ๆ]     2538  1
 5.   อมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องทฤษฎีงานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น / ไพรัช ปานดำ     2537  1
 6.   อมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องทฤษฎีงานเชื่อมแก๊สเบื้องต้น / ไชยเจริญ ยั่งยืน     2537  1
 7.   วามิดเห็นของรูช่างเกี่ยวกับภาระงานของรูช่าง ปีการศึกษา 2534 / สุพล สุวรรณทา     2535  1
 8.   วามรู้วามเข้าใจและทัศนะติของพนักงานบริษัท UIH ที่มีต่อการให้บริการ / ประสิทธิ์ หนูแดง     2541.  1
 9.   วามิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อวิชาชีพรู / ณรง์ศักดิ์ ชาญพาณิชย์กิจ และประกอบ ปานกลาง     2542.  1
 10.   าราโอเกะ ซ้อนภาพยนตร์ ภาพนิ่ง และ VCD / สมชาย พุฒเพ็ง, สมิด แจะรัมย์ และชูเกียรติ ยิ้มประเสริฐ     2544.  1
 11.   วามิดเห็นของผู้พักอาศัยในอนโดมิเนียม/ สุธน พันธ์ฟอง,อุทิตย์ จันทรา และ อนุวัฒน์ แสงจันทร์     2541  1
 12.   วามพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้ใช้โทรศัพท์สาธารณะ / จิรวุฒิ มุนีอัญชุลีกุล และธาวุธ ทับเที่ยง     2541.  1
 13.   วามพึงพอใจของลูก้าต่อการให้บริการของศุนย์มเหสักข์ / ชายชาญ เกษมสุข และ วิโรจน์ ผจงภักดีกุล     2541.  1
 14.   วามพึงพอใจในการทำงานของพนักงานสายช่างบริษัทยูอม (เนทเวอร์) / ณภพร นพสุวรรณ และฑิฆัมพร สวนกูล     2542.  1
 15.   วามพึงพอใจของลูก้าที่ใช้ศูนย์บริการเรื่องล้างอัดรูแ KONICA / ยงยศ ำอุดม และทองใส เอื้อเฟื้อกลาง     2541  1
 16.   วามิดเห็นของนักศึกษาสถาบันเทโนโลยีปทุมวันที่มีต่อปัญหาการว่างงาน / กิตติ พุ่มพวง และนพล พลสอนดา     2542.  1
 17.   วามพึงพอใจของผู้ใช้งานทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนระบบอมพิวเตอร์ / สมพิศ อยู่ง และ สมพจน์ เปียภักดี     2542.  1
 18.   วามิดเห็นของนักศึกษาสถาบันเทโนโลยีปทุมวันเรื่องการประกันสุขภาพ / ณัฏยา เล็บรุฑ และนิพนธ์ ปุญญนิรันดร์     2542.  1
 19.   ัดกรองผู้ติดเชื้อ COVID-19 เบื้องต้น ด้วยวิธีการ Text Processing บนแอปพลิเชั่น Line ChatBot = Screening COVID-19 Patient via Text Processing on Line ChatBot Application / กชกร วิชัย     2563.  1
 20.   วามิดเห็นของผู้พักอาศัยในอนโดมิเนียมเขตกรุงเทพมหานร / สุธน พันธุ์ฟอง, อุทิตย์ จันทรา และอนุวัฒน์ แสงจันทร์     2541.  1
 21.   วามพึงพอใจของผุ้ใช้บริการรถๆฟในบริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพฯ / ธีรศักดิ์ ส่องรอบ, อนันต์ งสง์ และอัมรินทร์ ชูฤทธิ์     2542.  1
 22.   วามพึงพอใจของประชาชนที่ใช้โทรศัพท์เลื่อนที่ระบบดิจิตอล / สุพรชัย กลิ่นฟุ้ง, เอกวิทย์ ถวิลไพร และธาดา สุขสมบัติ     2542.  1
 23.   วามศรัทธาและวามเชื่อในพุทธศาสนาของกลุ่มวัยรุ่น ในชุมชนแอนเน็กซ์ กรุงเทพฯ / ราชันย์ หอมจันทร์ และสัยญา แสงพันธ์     2541.  1
 24.   วามิดเห็นของนกรุงเทพฯที่มีต่อนต่างด้าวที่มีสิทธิ์ถือรองที่ดินในประเทศไทย / สุพรรณ ภาสาลี และภูวนารถ ชะอุ่ม     2542.  1
 25.   วามพึงพอใจของลูก้าที่มีต่ออนกรีตผสมเสร็จ บริษัท นรหลวงอนดรีต / ต้น ภักรักษา, ธัญญะ พันธุ์เนตร และสมยศ จริตพจน์     2542.  1
 26.   วามพึงพอใจของลูก้าที่มีต่อการบริการหลังการขายของ บริษัท เอเทอมพิวเตอร์ จำกัด /อดิศร ปัทมามาลย์ และขัญชัย โสสีสุข     2542.  1
 27.   วามพึงพอใจและวามต้องการของลูก้าที่ใช้บริการปั๊มน้ำมัน / กำธร ลักษมีธนโชติ, เกรียงศักดิ์ ล่าชิต และสงกรานต์ มากยิ้ม     2541.  1
 28.   วามพึงพอใจในการปฏิบัติงานของรูในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี / ภาสกรณ์ กลิ่นขวัญ, สมภพ สุวรรณทวีลาภ และอนุกูล หงส์กฤษดากร     2541.  1
 29.   วามต้องการและพฤติกรรมในการใช้อมพิวเตอร์ของนักศึกษาโรงเรียนเทโนโลยีกรุงเทพ / เกรียงศักดิ์ ขำหุ่น และ สมชาต ขจิตเพชร     2542.  1
 30.   ่าที่ดีที่สุดของตำแหน่งบนสุดและล่างสุดของภาพซิลูเอทที่ขาดหายไป = The top position and the bottom position optimization of the occluded silhouette images / พิชญาภา สวนสมจิตร์     2559.  1
 31.   วามิดเห็นเกี่ยวกับวามปลอดภัยในโรงฝึกงานและห้องปฎิบัติการสถาบันเทโนโลยีปทุมวัน/ ประสิทธิ จงจุลกลาง และ สมุย มีเพียร     2541  1
 32.   วามิดเห็นเกี่ยวกับวามปลอดภัยในโรงฝึกงานและห้องปฏิบัติการสถาบันเทโนโลยีปทุมวัน / ประสิทธิ จงจุลกลาง และสมุย มีเพียร     2541.  1
 33.   วามิดเห็นของบุลทั่วไปในเขตปทุมวันที่มีต่อวิทยาลัยช่างกลปทุมวัน / พงษ์ศักดิ์ เดิมชัย, สิระ ชนิล และอรรถสิทธิ์ บัวหอม     2542.  1
 34.   วามิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการ / อรรฆเดช ภูกันดาน, ศักดิ์สกุล ศรีสาราม และวรวุฒิ โชติญาโน     2542.  1
 35.   วามิดเห็นของนักศึกษาที่สูบบุหรี่ระดับปริญญาตรี ปีที่ 3 ภาสมทบของสถาบันเทโนดลยีปทุมวัน / บุริน มนต์าถา และประเสริฐ เป็นสุข     2541.  1
 36.   วามิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมของทางสถาบันเทโนโลยีปทุมวัน / ทรงเพชร งไมตรี, เนรมิตร ทิพย์สมบัติ และปรีดี ศรีไสล     2542  1
 37.   วามิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาสถาบันเทโนโลยีปทุมวัน / บุญเพิ่ม ผ่านภูวงษ์, บุญฤทธิ์ มาลัย และทรงพล บุญธรรม     2542.  1
 38.   วามพึงพอใจในการใช้ระบบโทรศัพท์ภายในและการบริการของช่าง ของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) / สมใจ รุเสนีย์ และ ธีรวัฒน์ วีระรัตรภรณ์     2542.  1
 39.   วามิดเห็นและทัศนะติของประชาชนที่มีต่อการแปรรูปองืการโทรศัพท์แห่งประเทศไทย / ปรีชา จินดามณี, วิทวัส ไตรธรรม และพจนเทพ ขาวนิลรันต์     2542.  1
 40.   วามพึงพอใจในงานบริการของศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือของบริษัท IEC จำกัด (มหาชน) / สุชาติ แม้นประดิษฐ์, สมชาย วัชรวิทยา และธัญญะ เหล่ามานะกุล     2542.  1
 41.   วามิดเห็นเกี่ยวกับวามจำเป็นในการใช้อมพิวเตอร์ของสถาบันเทโนโลยีปทุมวัน / ขนิษฐา พุ่มลำใย, พุทธิพงษ์ ดอกสันเทียะ และวิชา อาญาเมือง     2542.  1
 42.   ่าใช้จ่าย และการปรับตัว เมื่อประสบปัญหาทางการเงิน ของนักศึกษาสถาบันเทโนโลยีปทุมวัน / เมฆินทร์ นะรินทร์, ฤกษ์ชัย ปรกแก้ว และสำเริง ำงาม     2542.  1
 43.   วามิดเห็นของประชาชนเขตทวีวัฒนาต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนโพลีเทนิพณิชย์กรุงเทพ / สตพล เลี้ยงสกุล, ฉกาจ อินทร์ีรี และ สิทธิชัย สุขวิพัฒน์     2542.  1
 44.   วามิดเห็นของประชาชนในชุมชนพระบาทน้ำพุเกี่ยวกับบทบาทของวัดพระบาทน้ำพุในการช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยเอดส์ / อภันตรี มณีเรือง...[และนอื่นๆ]     2542.  1
 45.   วามิดเห็นจของพนักงาน กสท. เกี่ยวกับผลกระทบในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ กสท. (ส่วนกลาง) / ต่อศักดิ์ อุ่นสำราญ, วัชรพงษ์ วงศ์แสง และพิสุทธิ อาจไพริน     2542.  1
 46.   วามิดเห็นและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาโรงเรียนเทโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ / เอกชัย แตงอ่อน, เลิศศักดิ์ ทองมี และ ชัยรันต์ ตปา     2542.  1
 47.   วามพึงพอใจของลูก้าที่มีต่อการให้บริการ ของศูนย์บริการสามารถ อีซี่เปย์ สำนังานใหญ่ / จิรศักดิ์ สุวรรณษกาศ, มงล ปัญญาวะโร และเอนก แก้วพูลศรี     2542.  1
 48.   วามพึงพอใจในงานซ่อมโทรศัพท์ขององ์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยและบริษัท เทเลอมเอเซีย อร์ปอเรชั่น จำกีด (มหาชน) /อภิรมย์ สกุลศรี และสุรเดช แสวงพงษ์     2542.  1
 49.   วามรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรเอดส์ของนักศึกษาสถาบันเทโนโลยีปทุมวัน / ถาวร จันทร์ธนู, สิทธิชัย สุวรรณมาโจ และพงษ์เทพ จันทร์ดาประเสริฐ     2542.  1
 50.   วามรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในที่อยู่อาศัยของประชาชนในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานร / ทรงพร งอ่อน, จิตรกร บุตรแสน และเด่น ไชยภูมิ     2541.  1

12NextLast ... 2
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |