Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ผลการค้นหาประมาณ 28 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   ำนักงานโมรนักศึกษา / อุดาม ทัพุนทร     2537  1
 2.   ายอากาศแบบไมโครตริป / ประาน ละอองเอี่ยม และพีรพล พูลุข     2545  1
 3.   ื่อการเรียนการอนวิชาเครื่องกลไฟฟ้าชนิดพิเศษ / พรศักดิ์ ทองมา.     2536  1
 4.   ายอากาศ VHF / ิงห์ชัย อ่อนพิทักษ์, ุชาติ นกบิน และธารี ดีประเริฐ     2544.  1
 5.   ไลต์ประกอบการเรียนเรื่อง เทคนิคการพิมพ์ชิลค์กรีน / หลวง ประานพันธ์     2535  1
 6.   ถานที่พักผ่อนภายในอาคาร / พนม เพ็งคุ้ม, ยุทธนา ท้าวทอง และวิทเทวารักษ์ เียงล้ำ     2537  1
 7.   วิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย 0-30 โวลท์/1.5 แอมป์ / ณัฐพร พรหมอยู่ และิทธิศักดิ์ ชาญเพราะ     2545  1
 8.   นามเด็กเล่นเพื่อวิวัฒนาการำหรับเยาวชนในท้องถิ่นชนบท / อาคม นามโร...[และคนอื่น ๆ]     2540  1
 9.   ื่อการอนงานหล่อโลหะ / พิพัฒน์ ฉ่ำเมืองปัก, ราวิน ซันเต๊ะ และวิโรจน์ เลิศธิติวงศ์     2538.  1
 10.   ายอากาศและบู้ทเตอร์ความถี่ 144.800 MHZ / ประทีป รัตนมณี, มพงษ์ กาญจนาฐิติ และตพล เลี้ยงกุล.     2544.  1
 11.   ื่อการอนเพื่อการศึกษาวิชาช่างเครื่องปรับอากาศ / ธนะ จันทร์อ่อน และวุฒิชัย โพธิทัพพะ     2539.  1
 12.   ายอากาศแฟบบี-พีรอทเรโซเนเตอร์ = Fabry-perot resonator antenna : FPR / เลิศฤทธิ์ ปรางจโรจน์ และกนกทิพย์ ปัตตเกษา     2555.  1
 13.   ื่อการอนชิ้น่วนและการทำงานของแม่พิมพ์ฉีดพลาติก / บุญกูล ศรีุภาพ และอภิวัฒน์ วงศ์แป้น     2538.  1
 14.   มรรถนะของกังหันลมำหรับความเร็วลมต่ำ = the performance of wind turbine for low wind speed / บุญเกิด จันคำพันธ์...[และคนอื่นๆ]     2554.  1
 15.   ื่อการเรียนการอนวิชาเครื่องกลไฟฟ้าชนิดพิเศษ ตามหลักูตร ปวช. กรมอาชีวศึกษา/ พรศักดิ์ ทองมา     2536  1
 16.   ายอากาศเอฟหัวกลับแบบแอ็คทีฟำหรับวีดิจิตอล = Active invert antenna for digital television / กฤษณะ ังข์ทอง และทศพร เมาะลาษี     2559.  1
 17.   ภาพชีวิตและาเหตุที่ต้องเป็นหญิงค้าประเวณี อำเภอเมือง จังหวัดมุทรปราการ / มบูรณ์ศักดิ์ โอทาตะ     2535.  1
 18.   ภาพปัยหาของผุ้ที่ตกงานในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / คะนอง บุญมากิติมศักดิ์     2541.  1
 19.   ร้างเครื่องจับและบรรจุผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ = The development of Automatics packaging machine / รุ่งเรือง จรรยา และิทธิชัย เถวูงเนิน     2548  1
 20.   ื่อการอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต = E-learning via an internet network system / คมเพชร อนันตา, ประเริฐ หมู่เมี่ยง และภาวศุทธิ์ เอื้อนุกูล     2548.  1
 21.   ไลด์มัลติวิชั่นแนะนำวืทยาลัยช่างกลปทุมวันและคณะครุศาตร์อุตาหกรรม / ปรัชญา ประยงค์หอม, วัฒนา แพงคำดี และุนทร หนองหงอก     2537.  1
 22.   ื่อการอนวีดิทัศน์เพื่อการอน เรื่องการใช้งานออซิลโลโคปเบื้องต้น / การันต์ ดวงต๊ะ, ณรงค์พันธ์ ปิ่นรอด และบุญเกิด นธิพันธ์     2538  1
 23.   วิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายแบบฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์ : Forward converter switching power supply / ศรายุทธ อนประภา, รัตพันธ์ เจริญจิตร และรุ่งศักดิ์ ครุฑราช     2549.  1
 24.   ถาพปัญหาของผู้ที่ตกงานในถาวะเศรษฐกิจตกต่ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล/ คะนอง บุฯมากิติมศักดิ์, ธีรวัฒน์ ิงหเศรษฐกิจ และ ำเริง มโนแจ่ม     2541  1
 25.   มบัติความล้าของท่อเหล็กกล้าติดครีบ ASME SA-192 ที่ผ่านกระบวนการเชื่อมความต้านทานความถีู่ง = Fatigue properties of fined tube ASME SA-192 steel by high frequency resistance welding process / มนตรี แุริยันต์     2563.  1
 26.   ายอากาศามย่านความถี่ที่ใช้โครงร้างวัดุเมตาแมททีเรียลเออาร์อาร์และซีอาร์อาร์ = Tri-Band antenna with SRR and CRR / เพ็ญนภา คณาชนพิทักษ์ และรัชนีพร รอดกิกรรม     2553.  1
 27.   มรรถภาพของช่างเทคนิคาขาไฟฟ้ากำลังตามความต้องการของถานประกอบการในเตนิคมอุตาหกรรมบางปู นวนคร และบางกะดี / บุญเย็น อุ่นจิตร์ และประิทธิ์ รอดบุญมี     2541.  1
 28.   าเหตุของการูยเปล่าทางการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ / วุมิศักดิ์ ิริโภณรัตน์, ุรศักดิ์ ธรรมาเจริญราช และอดุล ใจไว     2542.  1

1 ... 1
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |