Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ผลการค้นหาประมาณ 12 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   Control AC. Line / ฉัตรชัย รัตนมณี, เฉลิมพล คำพจน์ และธนภูมิ สุวพรหม     2538.  1
 2.   แบบจำลองระบบเครือข่ายการสื่อสารขนาดเล็ก = Communication & network system model / พิเชฐ เตชารักษ์ และภิญโญ จันประเสริฐศรี     2554.  1
 3.   แบบจำลองระบบเครือข่ายการสื่อสารขนาดเล็ก = Communication & Network system model / พิเชฐ เตชารักษ์ และภิญโญ จันทร์ประเสริฐศรี     2554.  1
 4.   ชุดควบคุมการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสูดของเซลล์แสงอาทิตย์แบบลูปปิด = Closed loop control of maximum power point tracking for solar coll system / อภิสิทธิ์ ภาโค     2557.  1
 5.   การควบคุมความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดผ่านระบบ 3 G = Controlling peak demarnd via 3G / ชัยฤทธิ์ ประพัฒน์, วุฒิชัย แซ่หว่อง และศจี รื่นกลิ่น     2558.  1
 6.   การศึกษาพลังงานลมเพื่อการติดตั้งกังหันลมบนตึกในเขต กรุงเทพมหานคร = Case stude wind energy for cost investment wind turbine installation on building BKK / พิมพิกา ยอดดี     2562.  1
 7.   การควบคุมความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดโดยวิธีการพยากรกรณ์โหลดล่วงหน้า = Controlling peak demand by pre-loaded forecasting method / อาวุธ เครือเขื่อนเพชร     2564.  1
 8.   การวิเคราะห์หาคุณสมบัติของวัสดุทดแทนผิวหนังเจลาติน/ซีเอ็มซีด้วยเทคนิคการขึ้นรูปแบบชะล้างเกลือ = Characterization of gelatin/CMC scaffold fabricated by using salt leaching technique / ยุทธเดช หมอปาร้า     2561.  1
 9.   การเปรียบเทียบการส่งกำลังไฟฟ้าแบบไร้สายโดยใช้วงจรฮาล์ฟบริดจ์และฟูลบริดจ์อินเวอเตอร์แบบเรโซแนนซ์ = Comparison of wireless power transfer using half bridge and full bridge resonant inverter / ศิริรัช เชื้อพานิช     2559.  1
 10.   การวิเคราะห์หาคุณสมบัติของวัสดุทดแทนผิวหนังเจลาติน/ซีเอ็มซีด้วยเทคนิคการขึ้นรูปแบบอิเลกโตรสปินนิ่ง = Characterization of gelatin/CMC scaffold by using electrospinning technique / ก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์     2561.  1
 11.   การเปรียบเทียบสมรรถนะในเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้นำ้มันที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิสกับน้ำมันดีเซลมาตรฐาน = Comparing the performance of diesel engine using fuel from pyrolysis process with diesel standard fuel / กริชเพ็ชร์ กลัดเนียม, นิคม ใจมูลวงศ์ และวรวิทย์ พิมพาหนู     2555.  1
 12.   เทคนิคการมอดูเลตความกว้างพัลส์ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องแบบสเปเวกเตอร์สำหรับอินเวอร์เตอร์ 4 กิ่ง จ่ายแรงดันเอาต์พุต 2 เฟสแบบไม่สมดุลสำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำ 2 เฟส แบบไม่สมมาตรทางอิมพีแดนซ์ = Continuous and discontinuous svpwm techniques for 2-phase 4-leg unbalanced voltage source inverter fed unsymmetrical 3-phase induction motor / เกษตร เมืองทอง =     2563.  1

1 ... 1
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |