Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ผลการค้นหาประมาณ 436 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   ารทดสอบงานเชื่อม / โยธิน สาธร...[และคนอื่นๆ]     2543.  6
 2.   ารทดสอบงานเชื่อม / ชุมพล คนเฉียบ...[และคนอื่นๆ]     2543.  6
 3.   ารทดลองที่ 1- 14 / ชัยรัตน์ เหว่านิล...[และคนอื่นๆ]     2540.  2
 4.   ารทดสอบงานเชื่อม / ชำนาญ เฟื้อแ้ว...[และคนอื่นๆ]     2543.  6
 5.   ารทดสอบงานเชื่อม / ธีรศัดิ์ ศรีไตรเรือง...[และคนอื่นๆ]     2543.  6
 6.   ารสร้างชุดประลอง BASIC OP-AMP ระดับ ปวส / ธีระศัดิ์ ฉวีศัดิ์     2535.  1
 7.   ารทดสองที่ 1-14 / คำรพ ชุมคล้าย, สมชาติ ลำโป และอุทัย อินทร์เิด     2540.  1
 8.   ารทดลองงานในวิศวรรมงานเชื่อม / ไพรัช ังพิศดาร...[และคนอื่นๆ]     2543.  2
 9.   ารศึษาปัญหาของนัศึษาวิทยาลัยช่างลปทุมวัน / สมเดช งออ่อน     2540.  2
 10.   ารศึษาปัญหาของนัศึษาวิทยาลัยช่างลปทุมวัน / สมเดช งออ่อน.     2540  1
 11.   ารสร้างเตียงไฟฟ้า / รัชาติ วิจันทมุข และวิสันต์ เชาวนเมธาุล     2537  1
 12.   ารทดลองงานในวิศวรรมงานเชื่อม / ำพลศัดิ์ ทัพหมี...[และคนอื่นๆ]     2543.  2
 13.   ารสร้างคู่มือารใช้ SURFCAM / บุญช่วย นัตถิวัน และสุรชัย แสงระจ่าง     2537  1
 14.   ารทดลองที่ 1- 14 / โชคชัย สิงหธรรม, นันทชัย สาน้อย และวัฒวิท ชัยภูมี     2540.  2
 15.   าร์ดแสดงอาารเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์ / สุรพงษ์ พิมพ์อาจเอี่ยม     2537  1
 16.   ารพัฒนาใบงานวิชาประลองวิเคราะห์เครือข่ายไฟฟ้า / ประสิทธิ์ นางทิน     2536.  1
 17.   ารควบคุมมุมเซอร์โวมอเตอร์ = Angle control with serve motor / ณัฐพงษ์ พระจันทร์แจ่มฟ้า     2560.  1
 18.   ระบวนารตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคต / จัริน ้อนเอีย และไพฑูรย์ บุญพามี.     2540  1
 19.   ารสร้างและหาประสิทธภาพ ชุดทดลองออปแอมป์ระดับ ปวส. / คนึงนิตย์ ทองสมเพียร     2537  1
 20.   ารทดสอบงานเชื่อม / ไพรัช แสงผ่อง, สมชาย เขียวคล้าย และอนิรุทธิ์ พุดเที่ยง     2542.  6
 21.   ารออแบบเครื่องวัดระดับเสียงยานพาหนะ = Design of a vehicle sound level meter / ชนารณ์ ลำดับวงศ์     2565.  1
 22.   ารออแบบและสร้างฝาสูบเครื่องยนต์ปรับอัตราส่วนารอัด / ชวินทร์ สร้างวัด     2546.  1
 23.   ารสร้างชุดารสอน วิชาารส่งถ่ายำลัง (สสช.5208) เรื่อง Four-Bar Linkage / ธาตรี พิบูลมณฑา     2536  1
 24.   ารออแบบและสร้างเครื่องควบคุมระแสไฟฟ้า = Design and creation of pheostat / จิรโรจน์ สุวรรณี     2557.  1
 25.   ารสร้างและพัฒนาระบบ AGV= Creative and development of the AGV system / พัชรศัดิ์ ทองอยู่ และมนตรี ศัดี     2542.  1
 26.   ารออแบบและสร้างเครื่องลแบบเพนดูลัมด้วยมอเตอร์เหนี่ยวนำ / สมพงษ์ ศรีลัด     2539.  1
 27.   ารสร้างและพัฒนาระบบ AGV = Creative and development of the AGV system / นฤดล วิเศษสิงห์ และพงศร เง่ายุธาร.    2543.  1
 28.   ารคัดแยลูอลืฟด้วยระบบประมวลผลภาพ = Separation of Golf Ball with image processing system / พสุเทพ บุญสว่าง     2560.  1
 29.   ารสร้างชุดารสอน วิชา ทฤษฎีเครื่องล 1 เรื่อง ดอสว่านและงานเจาะ / พิชัย ศรีสุข     2535  1
 30.   ารศึษาารออแบบโซ่ล่าร์ปั๊ม / ยุรนันท์ จินดาประภาพร และวนิดา เบ็ญฮายีสะมาแอ.     2545  1
 31.   ารศึษาารออแบบติดตั้งลิฟต์โดยสาร / ศุภิจ ถาวรวัฒนยงค์ และสุรินทร์ทร แป้นคง     2545  1
 32.   ารพัฒนาเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับหม้อแปลงทดสอบ = Development of power regulator for testing transformer / เจษฎา สวนงาม     2561.  1
 33.   ารพัฒนาใบวนเพื่อลดเวลาในารผสมน้ำเชื่อม = Developed impeller for reducing time in syrup mixing / สรรเพชญ ลิมปโมล     2554.  1
 34.   ารสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลอง โลจิทพื้นฐาน ระดับ ปวช. / บัณฑิต เหลืองประเสริฐ     2536.  1
 35.   ารออแบบหม้อแปลงทดสอบแรงดันสูง = Design of the testing high voltage transformer / เรียงไร แปลโฉม...[และคนอื่นๆ]     2551.  1
 36.   ารสร้างหม้อไอน้ำรถบดจำลอง = A construction model steam boiler / ธีระพล พงศ์วรินทร์ และยุทธนา เวือมประโคน     2550.  1
 37.   ารออแบบสร้างเครื่องซอยเนื้อมะพร้าว = The development of coconut cutting machine / ชัชชัย อิสโม และวัชระ สุขใจ     2548  1
 38.   ารควบคุมอุปรณ์ไฟฟ้าแบบไร้สายด้วยคอมพิวเตอร์ / วัชรชัย เดชพ่วง และสมรภูมิ เสนคำสอน     2545  1
 39.   ารควบคุมอุปรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต = the electrical equipments are controlled by internet network / พัทธวรรณ บุญวงษ์     2555.  1
 40.   ารพัฒนาเครื่องชงาแฟอัตโนมัติ = The development of an automatic coffee making machine / ธีรพล เพชรรัตน์ และอนุชา ขุนทอง     2548  1
 41.   ารศึษาารใช้พลังงานไฟฟ้าของลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ ฮิตาชิ รุ่น YPVF-15-CO60 / นภสินธุ์ ทองธารณ์     2548.  1
 42.   ารศึษาอิทธิพลปริมาณสารทำงานในฮีทไปป์รูปตัวยู = Studied on the effect of quantity in U-shape heat pipe / ทินภัทร น้อยสุข     2554.  1
 43.   ารพัฒนาโปรแรม CAD/CAM ของเครื่องลึง CNC = The Development of CAD/CAM for CNC Lathe / ธีระชัย สลีวงศ์ และสุรเชษฐ์ จุมพิศ     2543  1
 44.   ารประยุต์ใช้งานฟูเอลเซลล์สำหรับรถวีลแชร์ไฟฟ้า : Fuel cells application for the electric wheelchair / จันทร์ อัญญะโพธิ์     2549.  1
 45.   ารออแบบวงจรภาคำลังของอินเวอร์เตอร์ 3 เฟส = Power circuit design of three phase inverter / ทศพล จัรชัย และวัชระ สงดำ     2548.  1
 46.   ารออแบบแขนลสำหรับคัดแยโลหะ = The development of robot arm for metal classifing / ธนาร พรมจันทร์ และโสภณ ศรีสันเทียะ     2548.  1
 47.   ารพัฒนาเครื่องรวม-จ่ายแสงอาทิตย์= The development of sunlight collector and distributor / อนุชิต ตลึงจิตร และอำนาจ ชื่นชอบ     2548.  1
 48.   ารศึษาารออแบบโซล่าร์ปั๊ม = Study of design solar pump / ยุรนันท์ จินดาประภาพร และวนิดา เบ็ญฮายีสะมาแอ     2545.  1
 49.   ารพัฒนาเครื่องล้างจานอัตโนมัติ = The development of automatic dish washing machine / อภิญญา จงจิตร และอาทิตย์มงคล ไทรงาม     2548.  1
 50.   ารแยชิ้นงานด้วยนิวรัลเน็ทเวอร์ด = Distinction product by neural network / ธนายุฒม์ สีลาลาด และประภวิษณุ์ ทองเขียว     2549  1

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |