สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ผลการค้นหาประมาณ 10 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   Studies on the Influence of the inclination angle, the height ratio, and the electric field on thehot plate in rectangular box / Tanatat Homsuwan and Panya Phalaklang     n.d.  1
 2.   การคัดแยกลูกกอลืฟด้วยระบบประมวลผลภาพ = Separation of Golf Ball with image processing system / พสุเทพ บุญสว่าง     2560.  1
 3.   ระบบรู้จำคำพูดสำหรับงานควบคุม = Speech recognition system for control work / วรวุฒิ แจ่มหล้า และ โสพล ด้วงสูงเนิน     2561.  1
 4.   การจำแนกและรู้จำเสียงพูดด้วยวิธีการตรวจับการบีบอัด = Speech recognition and classification using the compressive sensing method / สมบัติ บัวคล้าย     2560.  1
 5.   การควบคุมเซอร์โวกับการจัดการหุ่นยนต์แบบ 4 องศาอิสระ = Servo controlling with manipulator for 4 degree of freedom / ชนาธิป คำฟู Servo controlling with manipulator for 4 degree of freedom และชาญนัครินทร์ จันทวาส     2560.  1
 6.   การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยตัวควบคุมพีไอดี = Speed control of DC motor with PID controller / ชาติวุฒิ ชูพงศ์, นันทพงษ์ นามแก้ว และวัฒนะ พยุงพันธุ์     2550.  1
 7.   การศึกษาตัวแปรที่ทำให้เม็ดมีด CBN สามารถกลึงเหล็กกล้า S45C ได้ความหยาบผิวน้อยกว่า Ra 0.4 = Study on factors which make CBN insert can turn S45c steel have surface roughness less Than RA 0.4 / พิระชัย สุวรรณระดา     2560.  1
 8.   การใช้ความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์จากครีมกะทิที่ได้จากวิธีแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ = Solar thermal extraction of virgin coconut oil from coconut cream obtained from centrifugal method / สรรพศิริ เอียกุi     2559.  1
 9.   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจับยึดชิ้นงานและรัศมีตายที่เหมาะสมสำหรับการลากขึ้นรูปกระทะอลูมิเนียม 1100็ H24 โดยจำลองด้วยโปรแกรมทางวิศวกรรม = Study of the relation between blank holder force and die radius in drawing process of aluminum 1100-H24 by engineering simulation program / กมลวรรณ สกุณี     2559.  1
 10.   การศึกษาอิทธิพลของการเชื่อมโลหะต่างชนิดระหว่างเหล็กกล้าคาร์บอน SS400 เหล็กกล้าไร้สนิมเฟอร์ริติค AISI430 กับเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 โดยกระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะแก๊สคลุมด้วยแขนกล = Study on influence of dissimilar welding properties of carbon steel SS400, stainless steel AISI430 and stainless steel SUS304 in GMAW process by robot / จุไรรัตน์ กลิ่นบุญนาค     2561.  1

1 ... 1
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |