สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ผลการค้นหาประมาณ 10 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   ัญหาความร่วมมือขของระชาชนต่อการแก้ไขัญหาการจราจรในเขตจังหวัดสมุทรราการ / นคร คุณวงศ์     2542.  1
 2.   ัจจัยในการคงสภาพในการทำงานและการรับตัวของพนักงานบริษัทสยามกลการ/ เกียรติศักดิ์ สวาทะนันทน์ และวันฉัตร แสงดาว     2541  1
 3.   ัจจัยในการคงสภาพในการทำงานและการกรับตัวของพนักงานบริษัทสยามกลการ / เกียรติศักดิ์ สวาทะนันทน์ และวันฉัคร แสงดาว     2541.  1
 4.   ัญหาและความต้องการสื่อการสอนของอาจารย์สถาบันเทคโนโลยีทุมวัน / วีระชัย แต้มทอง สุรชัย ธีรวโรดม และอาทิตย์ แแพร     2542.  1
 5.   ัญหาการเรียนวิชากอล์ฟของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีทุมวัน / ชุชาติ ระดับเพชร, ณัฐสิทธิ์ นิจจำนงค์ และนิรันดร์ กตัญญู     2542.  1
 6.   ัญหาและความต้องการของนักศึกษาระกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ทส.)ของวิทยาลัยช่างกลทุมวัน ีการศึกษา 2534 / พิชัย ศรีสุข     2535.  1
 7.   ัญหาในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาช่างยนต์ระดับ วช. ในสถานศึกษาเอกชน / ชวลิต พูลไชย, ณัฐ ทรักษา และสมควร ชุ่มใจ     2542.  1
 8.   ัญหาการใช้ห้องสมุดและความต้องการในการรับบริการห้องสมุดของนักศึกษาระกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง วิทยาลัยช่างกลทุมวัน / ชิดชาย สุขระเสริฐ     2535.  1
 9.   ัจจัยที่มีอิทธิต่อสัมฤทธิผลทางการศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีทุมวัน / กิตติพล ทองศรีสังข์, ธีรภัทร ไกรแบบ และสุรชัย แห่งพิษ     2542.  1
 10.   ัญหาของบุคลากรในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานใน บริษัท เทเลคอมเอเซียคอร์นเรชั่น จำกัด (มหาชน) / ชิตชัย หาญชิงชัย, อำพล สว่างแจ้ง และณัฐพงศ์ ศรีโต     2542.  1

1 ... 1
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28