สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ผลการค้นหาประมาณ 1191 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1151.   บทบาทหน้าที่อาจารย์พี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันตามการรับรู้ของนักศึกษาฝึกสอน / ศราวุธ เย็นกาย, สุริยันต์ รักพวก และเสกสรร ศรีจันทร์     2542  1
 1152.   การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ประเภทวิชาบริหารธุรกิจสำหรับโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานคร / ฉลวย ประชาบาล     2533.  1
 1153.   การปรับปรุงตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์แบบท่อขนาดนาโนเมตรด้วยการเติมโลหะเงิน สำหรับปฏิกิริยาย่อยสลายเมทิลีนบลูด้วยแสง= Modification of TIO2 Nanotube by silver doped for photocatalytic degradation of methylen blue / ดรุณี จีนจุ้ง     2554.  1
 1154.   การปรับความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับโดยการใช้แหล่งจ่ายแรงดันอินเวอร์เตอร์แบบสเปซเวกเตอร์มอดูเลชั่น = Adjust Speed of Induction Motor Drives by Voltage Source Inverter with Space Vector Pulse Width Modulation Technique / เสถียร ธัญญศรีรัตน์...[และคนอื่นๆ]     ม.ป.ป.  1
 1155.   การปรับปรุงตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์แบบท่อขนาดนาโนเมตรด้วยการเติมโลหะเงินสำหรับปฏิกิริยาย่อยสลายเมทิลีนบลูด้วยแสง = Modification of Tio2 Nanotube by silver doped for photocatalytic degradation of methylene blue / ดรุณี จีนจุ้ง     2554.  1
 1156.   กรณีศึกษาการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดตู้ขบวนรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย = The case study of improvement of wastewater treatment from clening the train bogies of state railway of thailand / ศรีแพร หวังกล่อมกลาง และ อัญชลี สังข์สาลี     2548.  1
 1157.   การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะและมลพิษในไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้นำมันเชื่อเพลิงดีเซลร่วมกับก๊าซธรรมชาติอัด= The comparative study of the engine performances and the exhaust emissions using pure diesel and dual fuel / มานพ คงเนียม และยูโสบ บูละ     2549.  1
 1158.   การเปรียบเทียบสมรรถนะและมลพิษไอเสียระหว่างเครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่ใช้น้ำมันเบนซิน กับ แก๊สโซฮอล์ ที่มีค่าออกเทนต่างกัน = Comparison the Performance and Emissions between Benzene and GasoholUsing Differential Octane Number on the SI Engine / อุทัย อึ๋งเจริญ     ม.ป.ป.  1
 1159.   เครื่องวัดระยะเกรตติ้งพิชของสารกึ่งตัวนำโดยใช้เลเซอร์อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์และพื้นผิวผลึกที่เป็นระเบียบ = Measuring instrument for grating pitch of semiconductor standard using laser interfermeter and regular crystalline surface / ทรงธรรม ศักดิ์สิทธิ์เสรีชัย     2549  1
 1160.   การพัฒนาการจัดตารางการผลิตในงานขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์ กรณีศึกษา : บริษัท ไทยเทค ดาย แอนด์ พาร์ท จำกัด = ทิพวัลย์ พราหมณ์มณี และพรทิพย์ ผากิม     2549  1
 1161.   การควบคุมความเร็วอินดักชั่นมอเตอร์ 3 เฟสแบบแรงดันต่อความถี่ด้วยสเปซเวกเตอร์พัลส์วิดมอดดูเลชั่น = V/F speed control of three phase induction motor with space vector pluse width modulation / จักรกฤช หริกจันทร์, อธิชัย ฤทธิเดช และอัสนัย เพชรทอง     2550  1
 1162.   แรงจูงใจและความมุ่งหวังของนักศึกษาภาคสมทบหลักสุตรครุสาสตร์บัณฑิตครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตที่เข้ามาเรียนสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน / เอกสิทธิ์ เพลินพนา, แดนชัย ชัยมงคล และเจษฎา พรหมสุข     2542.  1
 1163.   การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเพื่อศึกษาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : กรณีศึกษา บริษัทกราวน์ บิสซเนส จำกัด = Assessment of organization carbon footprint for reduction of greenhouse gas emission : case study of ground business company limited / น้ำทิพย์ เจ็กภู่     2560.  1
 1164.   ศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อน อัตราการใช้เชื้อเพลิง และโอเยของเตาแก๊สวัสดุพรุนที่ใช้ครัวเรือน = Study of thermal efficiency, fuel consumption rate and flue gas of porous media cooking stove / สุรเดช สิงห์สุข, จตุรงค์ แก้วสุรินทร์ และมานัส กงไกรศร     2552.  1
 1165.   การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงค่าความเครียดแข็งของการขึ้นรูปเหยือกเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 แบบหลายขั้นตอนโดยใช้โปรแกรม MSC/MARC = Analysis of the strain hardening effects of SUS304 stainless steel cup for multi stage deep drawing process using MSC/MARC / ชัชวิน อัมรี     2561.  1
 1166.   การพัฒนาโปรแกรมโพสโปรเซสเซอร์สำหรับเครื่องควบคุมตำแหน่งแท่น XY-Axis Stage รุ่น CAT-II ในงานตัดด้วยแสงเลเซอร์ชนิด YAG = Development of postprocessor programming for position controller of XY-Axis stage model CAT-II in cutting with YAG laser / บริสุทธิ์ ทองเจียว และสืบศิริ สุขแย้มศรี     2543  1
 1167.   การศึกษา ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ ของนักเรียนโรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร/ สมคิด แจะรัมย์, ชูเกียรติ ยิ้มประเสริฐ และ สรรพสิทธ์ เหล่าสนธ์     2541  1
 1168.   การศึกษา ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ของนักเรียนโรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร / สมคิด แจะรัมย์, ชูเกียรติ ยิ้มประเสริฐ และสรรพสิทธิ์ เหล่าสนธ์     2541.  1
 1169.   การวิเคราะห์ระบบการวัด กรณีศึกษาเครื่องมือวัดที่ใช้ในกระบวนการผลิต และตรวจสอบคุณภาพของแผนกขึ้นรูปโฟม = Measurement system analysis (MSA ) : case study of industrument for process and quality inspection of molding process section / ภัทรพงษ์ ประไพพงค์ และเอกชัย นพพิบูลย์     2547.  1
 1170.   การศึกษาสมรรถนะและมลพิษของเครื่องยนต์ PS-SMART 1 ขนาด 1 สูบ 4 จังหวะ ที่ใช้น้ำมันเบนซิน และ GAS NGV เป็นเชื้อเพลิง = A Study on performance and exhaust emission of gassoline engine PS- Smart -1 one bore four stroke 200 CC using Gassoline and GAS NGV / กษิต จงจิต, มหัศพล มีครุฑ และโสภณ อ่ำทรัพย์     2551.  1
 1171.   การศึกษาเชิงเปรียบเทียบทางด้านมลพิษและอัตราการสิ้นเปลืองของเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล้กที่ใช้น้ำมันพืชที่ใช้แล้วกับน้ำมันดีเซล = The comparision between the amount of Gas exhausted from diesel engines and used cooking oil engines / ฉัฐพล พวงสมบัติ...[และคนอื่นๆ]     2550  1
 1172.   การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำสามเฟสโดยใช้ตัวควบคุมแบบผสมฟัซซี่ลอจิก-พีไอ บนพื้นฐานการควบคุมกำหนดทิศทางโรเตอร์ฟลักซ์แบบทางอ้อม = Hybrid fuzzy logic-pi speed controller for indirect rotor field orientation control induction motor drive / บุญเรือง วังศิลาบัตร     2560.  1
 1173.   ศึกษากระบวนการสังเคราะห์น้ำมันดีเซลชีวภาพจากน้ำมันทอดใช้แล้วโดยใช้ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชั่นร่วมกับปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น = A Study of biodiesel synthesis from wasted frying oil by two-step process / วิสุทธิ์ แสงทอง และสุจินดา ว่องไว.     2549.  1
 1174.   การเปรียบเทียบสมรรถนะในเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้นำ้มันที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิสกับน้ำมันดีเซลมาตรฐาน = Comparing the performance of diesel engine using fuel from pyrolysis process with diesel standard fuel / กริชเพ็ชร์ กลัดเนียม, นิคม ใจมูลวงศ์ และวรวิทย์ พิมพาหนู     2555.  1
 1175.   การเปรียบเทียบสมรรถนะในเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้น้ำมันที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิสกับน้ำมันดีเซลมาตรฐาน = Comparing the performance od diesel engine using fuel from pyrolysis process with diesel standard fuel / กริชเพ็ชร์ กลัดเนียม, นิคม ใจมูลวงศ์ และวรวิทย์ พิมพาหนู     2553.  1
 1176.   การปรับปรุงไททาเนียมไดออกไซด์ด้วยการเจือไนโตรเจนโดยใช้อัลตร้าโซนิคสำหรับปฏิกิริยาโฟโตออกซิเดชันของเมทิลีนบลูภายใต้แสงวิสิเบิล = Improvement of titanium dioxide by nitrogen doping VIA ultrasonic-assisted method for photooxidation of methylene blue under visible light / วัชรพล นันทอุปการ     2561.  1
 1177.   การศึกษากระจายอุณหภูมิของขดลวดเสียงที่ใช้แผ่นหลังแบบผิวเรียบกับผิวมีร่องเกลียวของลำโพงเสียงทุ้มขนาด 10 นิ้ว 300 วัตต์ = A study of the temperature distribution in speaker voice coil using pole piece back plate smooth surface with helically groove of 10 inch 300 watt sub woofer / เมืองแก้ว ยุตัน...[และคนอื่นๆ]     2549.  1
 1178.   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจับยึดชิ้นงานและรัศมีตายที่เหมาะสมสำหรับการลากขึ้นรูปกระทะอลูมิเนียม 1100็ H24 โดยจำลองด้วยโปรแกรมทางวิศวกรรม = Study of the relation between blank holder force and die radius in drawing process of aluminum 1100-H24 by engineering simulation program / กมลวรรณ สกุณี     2559.  1
 1179.   การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของแผ่นวัสดุผสมระหว่างโพลิเอสเทอร์เรวินกับซังข้าวโพด, แกล ขี้เลื้อย และใยมะพร้าว / Studies of mechanical properties of mixing material plasties beetween polyester resin cob, chaff sawdust and coconut /     2549.  1
 1180.   ตัวกรองกำลังไฟฟ้าแบบแอคทีฟ 1 เฟส โดยใช้ตัวควบคุมกระแสแบบฮิสเตอร์รีซิสที่มีการรักษาแรงดันไฟตรงเชื่อมโยงโดยตัวควบคุม PID = Ative power filter single phase using hysteresis current control with regulation of D.C. link voltage by PI controller / ชัยณรงค์ นาคจู สมยศ อินโชติ และนิวัฒน์ ผาริการ     2559.  1
 1181.   การศึกษาเชิงวิจัยการใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์กับตู้แช่เย็นที่ประดิษฐ์ขึ้นเปรียบเทียบตู้แช่งเชิงพาณิชย์พลังงานไฟฟ้า = Education oriented research using cell panel sun. the freezer at the praditthavam compare commercial freezer electric energy / ประวิทย์ กลิ่นสว่าง, โชติพงษ์ เบื้องบน และอำนาจ วะสาร     2552.  1
 1182.   ตัวกรองกำลังไฟฟ้าแบบแอคทีฟ 1 เฟส โดยใช้ตัวควบคุมกระแสแบบฮิสเตอร์รีซิสที่มีการรักษาแรงดันไฟตรงเชื่อมโยงโดยตัวควบคุม PI = Ative power filter single phase using hysteresis current control with regulation of D.C. link voltage by PI controller / จิรศักดิ์ ศรีอร่าม ชัยวัฒน์ นีระเด่น และอรรถพล สุขใจ     2559.  1
 1183.   การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิ และแสดงผลอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับฮิตเตอร์อินฟาเรท = The development of temperature control system and monitoring of temperature and relative humidity temperature in the solar drying room with infrared heater / ณัฐวัตร กลิ่นสุนทร และสมาน วงศ์ดี     2560.  1
 1184.   ในการสำรวจความคิดเห็นและความสนใจในการศึกษา ต่อสายสามัญหรือสายอาชีพจองนักเรยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : กรณีศึกษา 5 โรงเรียนในอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี / จีระศักดิ์ สุวรรณโรจน์,ประวิทย์ หลักเงินชัย และ สรายุทธ์ ตุลาวงษ์     2541.  1
 1185.   ในการสำรวจความคิดเห็นและความสนใจในการศึกษา ต่อสายสามัญหรือสายอาชีพของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : กรณีศึกษา 5 โรงเรียนในอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี / จีระศักดิ์ สุวรรณโรจน์, ประวิทย์ หลักเงินชัย และสรายุทธ์ ตุลาวงษ์     2541.  1
 1186.   การศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำเคลือบผิวด้วยอีพ็อกซี่เซรามิคและเหล็กกล้าไร้สนิมตามาตรฐาน ASTM B117 = The education to compare the capability of corrosion resistance of low carbon steel coating with epoxy ceramic and stainless steel according to the ASTM B117 standard / ขจรศักดิ์ ปินตาสืบ     2560.  1
 1187.   ความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้ปกครองที่ส่งนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ขส.ทบ. และความคิดเห็นของนักเรียนที่เลือกเรียนในโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ขส.ทบ. / ประเสริฐ กาฬภักดี, ปราโมทย์ ทนธุมาลย์ และวิชัย เอื้อสุวรรณวงศ์     2541.  1
 1188.   การเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์การพาความร้อนระหว่างแผ่นมีครีบแบบไม่ผ่าร่องแผ่นมีครีบแบบผ่าร่อง 1 ร่อง และแผ่นมีครีบแบบผ่า 3 ร่อง โดยการพุ่งชนอากาศ = The comparative study of heat convection coefficient of various fin plate by jet impingment / ฤชุพันธ์ จันทร์ทิพย์วารี, เชาวฤทธิ์ ขิงหอม และนัฏพงศ์ สุดถาวร     2549.  1
 1189.   การย่อยสลายเมทิลีนบลูโดยปฏิกริยาไฟโตคะตะไลติกด้วยไทเทเนียมไดออกไซต์อนุภาคนาโนที่เจือร่วมไนโตรเจนและเหล็กโดยวิธีการฝังตัวแบบใช้อัลตร้าโซนิคร่วมในการเจือ = Photocatalytic degradation of methylene Blue using nitrogen and iron Co-doped Tio2 nanoparticles by ultrasonic-assisted impregnation method / ประภาสิริ พาพล และสุดารัตน์ พุทธะ     2560.  1
 1190.   การศึกษาอิทธิพลของการเชื่อมโลหะต่างชนิดระหว่างเหล็กกล้าคาร์บอน SS400 เหล็กกล้าไร้สนิมเฟอร์ริติค AISI430 กับเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 โดยกระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะแก๊สคลุมด้วยแขนกล = Study on influence of dissimilar welding properties of carbon steel SS400, stainless steel AISI430 and stainless steel SUS304 in GMAW process by robot / จุไรรัตน์ กลิ่นบุญนาค     2561.  1
 1191.   การออกแบบและสร้างชุดสาธิตเครื่องจ่ายสารลดการสึกหรอของบ่าวาล์วและวาล์วด้วยระบบอัตโนมัติสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้ก๊าซปิโจรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงทดแทน = Preliminary design and construct of distribute valve saver fluid automation unit for internal combustion engine using liquid petroleum gas as alternative fuel / จตุพร จุลสวัสดิ์, กฤษณพน ช่วยไทย และสุขประเสริฐ เยี่ยงเสือ     2554.  1

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |