สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ

สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล คำค้น
ห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน EDS (EBSCO Discovery Service Plus Fulltext)

Keyword Title Author
DATE : 2022-07-08 08:59:51
DATE : 2022-07-20 14:26:57
DATE : 2022-07-20 11:59:43
DATE : 2022-08-07 11:40:27

แบบประเมินความพึงพอใจของฝ่ายห้องสมุด ปีการศึกษา 2565

https://forms.gle/ukp9bMt4XmHGhP1M9

DATE : 2020-03-30 10:49:56

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล ACS Journals  จากมือถือ แท๊ปเลต ของผู้ใช้ เพื่อใช้งานนอกเครือข่าย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://research.pit.ac.th/lib/?p=1342

DATE : 2020-03-30 10:27:25

วิธีลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล Web of Science เพื่อใช้งานจากที่บ้าน โดยผู้ใช้จะสามารถใช้จากมือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค จากที่บ้าน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://research.pit.ac.th/lib/?p=1336

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล หนังสือ






ข้อมูลเพิ่มเติม  

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์



ข้อมูลเพิ่มเติม  

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย






ข้อมูลเพิ่มเติม  


10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล หนังสือ [ 13,027 ชื่อเรื่อง ] [ 22,453 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   สะท้อนการจัดการความรู้จากความท้าทาย / มงคลชัย วิริยะพินิจ     2565.
 2.   มอง วัฒนธรรม สู่การจัดการความรู้ / มงคลชัย วิริยะพินิจ     2565.
 3.   Chemistry and industrial techniques for chemical engineers / Lionello Pogliani, Suresh C. Ameta and A.K. Haghi    
 4.   Sociology / Anthony Giddens and Philip W. Sutton    
 5.   Power system stability and control / Prabha S. Kundur and Om P.    
 6.   Computer methods in chemical engineering / Nayef Ghasem.    
 7.   Chemical engineering fluid mechanics / Ron Darby and Raj P. Chhabra    
 8.   หลักการและการใช้งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม / โดย สมศักดิ์ กีรติวุฒิเศรษฐ์.     2564.
 9.   ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2562 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สุเมธ ศิริคุณโชติ ... [และคนอื่นๆ]     2562.
 10.   เคมีทั่วไปสำหรับวิศวกร 2 = General chemistry for engineers / อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, สรณ์นรินทร์ บังเกิดผล และ อาทิตย์ สกุลตันติเมธา     2555.



มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์ [ 44 ชื่อเรื่อง ] [ 44 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   ISE eBook Online Access for Introduction to chemical processes Principles, analysis, synthesis / Regina Murphy     2023.
 2.   The Routledge Handbook of Research Methods for Social-Ecological Systems / Reinette Biggs...[et.al]     2021.
 3.   The Sociology of Knowledge Approach to Discourse / Reiner Keller, Anna-Katharina Hornidge and Wolf Schünemann     2018.
 4.   Introduction to Software for Chemical Engineers / Mariano Martín Martín     2021.
 5.   Computer Methods in Chemical Engineering / Nayef Ghasem     2021.
 6.   แคลคูลัส 1 = Calculus 1 / แพรวพิสุทธิ์ จันเทศ     2550.
 7.   อิเล็กทรอนิกส์กำลัง = Power electronic / บุญเรือง วังศิลาบัตร     2561.
 8.   วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ / บุญเรือง วังศิลาบัตร     2559.
 9.   อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมและการออกแบบวงจร / บุญเรือง วังศิลาบัตร     2558.
 10.   เอกสารประกอบการสอนรายวิชาแคลคูลัส 2 = Calculus 2 / แพรวพิสุทธิ์ จันเทศ     2549.



มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย [ 883 ชื่อเรื่อง ] [ 926 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   Cold Pursuit แค้นลั่นนรก     c2020
 2.   Arctic อย่าตาย     c2020.
 3.   American Animals รวมกันปล้น อย่าให้ใครจับได้     c2020.
 4.   Sonic The Hedgehog โซนิค เดอะ เฮดจ์ฮ็อก     c2020.
 5.   Burden     c2020.
 6.   I Still Believe จะรักให้ร้องจะร้องให้รัก     c2020.
 7.   Special Actors เล่นใหญ่ใจเกินร้อย     2020.
 8.   I am woman คุณผู้หญิงยืนหนึ่งหัวใจแกร่ง     c2020
 9.   Tanet     c2020
 10.   Blumhouse's Fantasy island.     c2020



มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ [ 1,197 ชื่อเรื่อง ] [ 1,875 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการตรวจวัดแคลเซียมด้วยวัสดุเงินขนาดนาโนเมตรบนอุปกรณ์ตรวจวัดฐานกระดาษ = Study of the optimum conditions for calcium detection using silver-nanoparticals on paper based analytical device / วศินภัคฆ์ ดาทอง และสรัลนุช ถนอมทรัพย์     2563..
 2.   การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของปฏิกิรยาเชิงสีระหว่างอนุภาคเงินขนาดนาโนเมตรและแคลเซียม = / The study of optimum conditions for the colorimetric interaction between silver nanoparticles and calcium / วรวุฒิ พิมพ์มีลาย     2562..
 3.   การเตรียมตัวรองรับอะลูมินาโดยวิธีไฮโดรไลซิสและโซลโวเทอร์มัลสำหรับตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัม-ดีบุกในปฏิกิริยาโพรเพนดีไฮโดรจิเนชัน = Preparation of alumina support by hydrolysis and solvothermal methods for Pt-Sn catalysts in propane dehydrogenation / ยุสนนท์ สิริธนมหวงษ์     2561.
 4.   คัดกรองผู้ติดเชื้อ COVID-19 เบื้องต้น ด้วยวิธีการ Text Processing บนแอปพลิเคชั่น Line ChatBot = Screening COVID-19 Patient via Text Processing on Line ChatBot Application / กชกร วิชัย     2563.
 5.   การเตรียมอุปกรณ์ตรวจวัดฐานกระดาษโดยใช้น้ำยางพาราธรรมชาติ = Preparation of paper-bases devices by using natural rubber latex / ธนพล ฤทธิรุดเร่งพล     2563.
 6.   ระบบฐานข้อมูลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอร์ = The Database of Alcohol concentration measurement / สุลักษณ์ เสงี่ยมลักษณ์ และ ภานุวัฒน์ กัลยาประสิทธิ์     2563.
 7.   การควบคุมกระบวนการความดันอากาศในถังกักเก็บโดยใช้ตัวควบคุมแบบพีไอ = Air pressure process control in couple storage tanks based on PI controller / นิระนาม สังข์เทียบ     2562.
 8.   การควบคุมสมดุลของลูกตุ้มผกผันเคลื่อนที่แบบเชิงมุมด้วยตัวควบคุมแบบคุ่มค่ากำลังสองเชิงเส้น = Rotary inverted pendulum balancing control by linear quadratic regulator / อพินันธ์ เพชรงามจรัส     2562.
 9.   ระบบควบคุมตำแหน่งลูกบอลบนคานโดยใช้ตัวควบคุมแบบพีไอวี = Ball and beam control system based on PIV controller / บุญฤทธิ์ กรุดสอน     2562.
 10.   การพัฒนาเครื่องซีเอ็นซีต้นทุนต่ำโดยควบคุมด้วยไมโครคอรโทรลเลอร์อาดูโน่ = Developing Low-Cost CNC Milling machine controlling by arduino / จรูญ ขำน้อย     2561..
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28