สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 75 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   ิลปะการนัดพบ / ดุจลดา     2522  1
 2.   ิลปะ / อาภรณ์ ดิลกโสภณ     2551.  2
 3.   าสนคุณ / พูนพิมัย ดิกุล     2551.  1
 4.   าสตร์ปรินา / สุทัน์ ยกส้าน     2547.  1
 5.   าสตร์การเขียน / สุทิติ ขัตติยะ     2552.  1
 6.   ิลปะพื้นบ้าน / วัฒนะ จูฑะวิภาต     2552.  1
 7.   ิลปการสนทนา / อีริค เคนเลอร์...[et.al]     2548  1
 8.   ิลปะการจัดผ้า / ประเสริฐ ีลรัตนา.     2536.  1
 9.   ิลปะการเล่นตะกร้อ / บุญยงค์ เกเท     2547.  1
 10.   ิลปะการสื่อความหมาย / โกชัย สาริกบุตร.     2540.  1
 11.   ิลปะการใช้จิตวิทยา / สุเมธ แสงนิ่มนวล.     2540  1
 12.   ัพท์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ / เนรมิต รีจำนง     2554.  1
 13.   Clash of the Titans ึกพิภพมหัจรรย์ / Warner Bros. Pictures     c2010.  1
 14.   ิลปะการให้บริการ / จิตตินันท์ นันทไพบูลย์     2555  1
 15.   ิลปการสนทนา ภาษาอังกฤษ / อีริค เคนเลอร์...[et.al]     2548  1
 16.   ัพท์เตรียมสอบโทอิก TOEIC vocabulary / ประไพ ภูงามเชิง     2557.  1
 17.   าสนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต / สมภาร พรมทา     2549.  1
 18.   ิลปะการพูดสำหรับผู้บริหาร / นิรัตน์ จรจิตร     2550.  1
 19.   พจนานุกรมัพท์พอลิเมอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน     2551.  1
 20.   ัพท์จีน 6,000 คำ ไม่รู้...ไม่ได้ / ทีมวิชาการ Life Balance     2562.  1
 21.   าสตร์และิลปืแห่งการให้อภัย / แก้วปวงคำ วงไชย.     2537.  1
 22.   ิลปการเป็นผู้นำ =The art of managing others / ชาญชัย อาจินสมาจาร.     2538  1
 23.   ิลปะแห่งการเจรจา / จินดา วงักดิ์ เรียบเรียง.     2541.  1
 24.   รีวิชัยในสุวรรณทวีป = Srivijaya in Suvarnadvipa / อมรา รีสุชาติ     2557.  1
 25.   ัพท์หมวดไทย-จีน / พรรณี ปริสุทธิวุฒิพร...[และคนอื่นๆ]     2553.  1
 26.   ิลปะเด็กพิเษ = Art for all / บรรณาธิการ ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์     2542  1
 27.   ัพท์คอมพิวเตอร์ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน     2535  1
 28.   ัพท์ภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวัน / นิรามิส เกียรติบุญรี     2548.  1
 29.   ิลปะการพูด 40 วิธีสู่ความสำเร็จ / ผู้เขียน สมชาติ กิจยรรยง     2555.  1
 30.   ัพท์สำนวนที่ใช้ในภาษาอังกฤษ = Vocabulary 3 : ประสงค์ ชิงชัย     [25-?]  1
 31.   ึกปีาจเทร็กเซียน = In famous / เชอริลีน เคนยอน เขียน ; จิตอุษา แปล     2556.  1
 32.   าสตร์+ิลป์ การเขียนผลงานวิชาการ (ฉบับเต็มร้อย) / มัย ตะติยะ     2557.  1
 33.   คำัพท์น่ารู้ประกันสังคม / สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน     2558.  1
 34.   ัพท์เตรียมสอบ IELTS : essential words for IELTS / ฝ่ายวิชาการสมาร์ท อินเทลลิเจนท์     2558.  1
 35.   ัพท์เตรียมสอบ TOEFL : essential words for TOEFL / ฝ่ายวิชาการสมาร์ท อินเทลลิเจนท์     2558.  1
 36.   าสตราพยากรณ์อนาคตเมืองไทย / [คณะผู้จัดทำทีมงาน กรองสถานการณ์     2548  1
 37.   ิลปากรบริการงานิลปวัฒนธรรม : 100 เรื่อง กรมิลปากร / กรมิลปากร     2552.  1
 38.   ัพท์สำนวนอังกฤษจากหัวจรดเท้า = Body in idioms & vocabs / สรรเสริญ สุวรรณประเท / สรรเสริญ สุวรรณประเท     2539.  1
 39.   ัพท์อังกฤษในชีวิตประจำวัน / ไลฟ์เอบีซี, เขียน ; กมล กฤปานันท์ แปล     2553.  1
 40.   ิลปินแห่งชาติ พุทธักราช 2553 / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม     2554  1
 41.   ิลปินแห่งชาติ พุทธักราช 2555 / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม     2555  1
 42.   พจนานุกรมัพท์วิวกรรมไฟฟ้า ฉบับ ว.ส.ท. / บรรณาธิการโดย มงคล เดชนครินทร์     2554.  1
 43.   ิลปะอาเซียน (เวียดนาม กัมพุชา เมียนมา ลาว และไทย) / ปิยะแสง จันทรวง์ไพาล     2558.  1
 44.   ิลปะการอ่านท่าทาง / โดย เจอราร์ด โนเรนเบิร์ก ; แปลและเรียบเรียงโดย วิทวัส.     2536.  1
 45.   ัพท์วิทยาาสตร์อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน     2546.  1
 46.   ัพท์อังกฤษ 6,000 คำ ไม่รู้--ไม่ได้ / เขียน ทีม Life Balance ; บรรณาธิการ เอกชัย เกรียงโกมล     2555.  1
 47.   ิลปินแห่งชาติ พุทธักราช 2557 / จัดทำโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม     2557-  1
 48.   ัพท์สิทธิมนุษยชน / วิชัย รีรัตน์, ลาวัณย์ ถนัดิลปกุล และทพล ทรรนกุลพันธ์     2555.  1
 49.   ัพท์น่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับชาวไทยมุสลิม / กรมสารนิเท กระทรวงการต่างประเท     2552.  1
 50.   ิลปะการครองใจลูกค้า / โดย: ไบรอัน เคล็กก์ ; [แปล] เรียบเรียงโดย ุภางค์ รุจนเวชช์     2546.  2

12NextLast ... 2
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |