Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 95 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   าษาพาไป / จินตนา ยศสุนทร.     2538.  1
 2.   All-in-one Japanese าษาญี่ปุ่น ครบ / Ebidora     2561.  1
 3.   าวะผู้นำ = Leadership / กวี วงศ์พุฒ.     2539.  2
 4.   าษาาพ / ทิพย์สุดา ปทุมานนท์     2540.  1
 5.   ูทยา...นคราแห่งดวงใจ / ป้าหนอน     2550.  1
 6.   ูฐาน : สวรรค์บนดิน / ส. ศิวรักษ์.     2543.  1
 7.   าษาวิทยานิพนธ์ / บุญยงค์ เกศเทศ.     2534.  1
 8.   าษาไทยใช้ ENT / จงชัย เจนหัตถการกิจ.     2547.  1
 9.   าษาอังกฤษวิชามาร 2 = English from hell II / มารพิณ.      1
 10.   าชนะบรรจุอาหาร / สินีนาถ จริยโชติเลิศ     2550  1
 11.   าษาไทยในชีวิตประจำวัน / ประยอม ซองทอง.     2539.  1
 12.   าพสายลับ / Daniel Silva เขียน ; ไพบูลย์ สุทธิ แปล     2556.  1
 13.   าวะผู้นำ ฉบับแนวใหม่ / วิเชียร วิทยอุดม     2558.  1
 14.   All-in-one Chinese าษาจีน ครบ / ณัชชารีย์ พาณิชธนสิน     2561.  1
 15.   Quick English าษาอังกฤษ พูดเลย / พิศมร อิชาตะพงศ์     2558.  1
 16.   าษากับสังคม = Language and society / ชนกพร อังศุวิริยะ.     2559.  1
 17.   าวะผู้นำ = Leadership / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ     2548.  2
 18.   าษาทัศนา / ปราณี กุลละวณิชย์ ... [และคนอื่น ๆ]     2532.  1
 19.   าษาจีนสำหรับโรงแรมและการบริการ / โดย ตงจิง.     2557.  1
 20.   าษาอังกฤษฉบับมือถือ / อัครพนท์ เนื้อไม้หอม     2548  1
 21.   าษาอังกฤษเพื่ออาเซียน / สุรีรัตน์ ทองอินทร์     2556.  1
 22.   าษาอังกฤษเบื้องต้น = Basic English / ประเพศ ไกรจันทร์     2555.  1
 23.   ูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย / วิชัย เทียนน้อย.     2540.  1
 24.   าษาไทยเพื่อการสื่อสาร / จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ     2560.  1
 25.   าษาแอสเซมบลี สำหรับ MCS-51 / โดย ธีรวัฒน์ ประกอบผล.     2547.  1
 26.   ูมินามอำเอไทรน้อย = Place names of Sainoi, Nonthaburi / พิศาล บุญผูก     2552.  1
 27.   าษาอังกฤษแบบฝรั่งเข้าใจคนไทยเก็ท. Christopher Wright     2550.  1
 28.   ูมินามอำเอปากเกร็ด = Place names of pakkred, nonthaburi / พิศาล บุญผูก     2553.  2
 29.   ูมินามอำเอปากเกร็ด = Place names of pakkred, nonthaburi / พิศาล บุญผูก     2550  2
 30.   ินทนคณิตศาสตร์ = Discrete mathematics / สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล.     2546.  1
 31.   ูมิแพ้แก้ไม่ยาก / แพนทริค ฮอลฟอร์ด และ เจมส์ บราลี     2549  1
 32.   ูมินามอำเอบางบังทอง = Place names of pakkred, nonthaburi / พิศาล บุญผูก     2554.  1
 33.   ูมิวิลาสินี / โดยพระธรรมธีรราชมหามุนี (วิลาศ ญาณวโร)     2535.  1
 34.   าษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย / กันยารัตน์ เกตุขำ     2560.  2
 35.   าษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย / กันยารัตน์ เกตุขำ     2556.  2
 36.   าษาสำหรับงานควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 / อุดม ราเมน     2548.  1
 37.   ูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย = Geography of Thai Tourism / ยุพดี เสตพรรณ.     2539.  1
 38.   าพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี / สำนักเลขาธิการสาการศึกษา     2552.  2
 39.   าษาอังกฤษสำหรับการเจรจาต่อรอง / ปัทมา กิตติถาวร และ Sean Balme    2549  1
 40.   าษาดี วรรณกรรมเด่น / กรมวิชาการ ; สมพร จารุนัฏ, บรรณาธิการ.     2537.  1
 41.   าษาอังกฤษผิดกันอยู่นั่นแหละ = Typical mistakes Thai learners make / เศรษฐวิทย์     2549.  1
 42.   าวะไขมันในเลือดสูงและหลอดเลือดหัวใจตีบ/ สันติ จิตต์จารึก     [25-?]  1
 43.   าษาเบสิคและเทคนิคการเขียนโปรแกรม / โดย ระพีพรรณ พิริยะกุล.     2528.  1
 44.   าษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว / โดย ัทรณ ศิลารักษ์     2558.  1
 45.   าพชีวิต พุทธทาสิกขุ / ประชา หุตานุวัตร และสันติสุข โสณสิริ     2549.  1
 46.   าษาจีนสำหรับผู้เริ่มต้นใน 3 ก้าว / เฉิน เหว่ย กวง หวาง กวน หวิน     2549  1
 47.   าษาอังกฤษแบบฝรั่งเข้าใจคนไทยเก็ท : สไตล์ครูเด็กแนว / Christopher Wright     2550.  1
 48.   าษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ = Thai for career communication / นวรณ์ อุ่นเรือน     2560.  1
 49.   าษาอังกฤษสำหรับช่างเทคนิคและวิศวกร / โดย งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี     2538.  1
 50.   าษาญี่ปุ่นขั้นต้นสำหรับช่างเทคนิค = Basic technical japanese / สุธี ฉัตรชัยเวช.     2532.  1

12NextLast ... 2
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |