Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 52 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   ิดที่ไม่รู้ / ดังตฤน     2551.  1
 2.   ีทวงชีวิต / กริชอาคม     2557.  1
 3.   ู้สละโลก / วศิน อินทสระ     2557.  1
 4.   ่านฉลุย ตะลุย TOEIC / ดนัย วงษา     2558.  2
 5.   ่านฉลุย ตะลุย TOEIC / ดนัย วงษา     2559.  2
 6.   ีเสื้อและสายรุ้ง / ญิบ พันจันทร์     2559.  1
 7.   Spread ู้ชายไม่ขายรัก / Voltage Picture     c2010.  1
 8.   ู้วางหัวใจไว้ตรงหน้า / สกุล บุณยทัต     2560.  1
 9.   ลไม้เป็นยา พฤกษาให้คุณ/ อภิวรรณ วีระสมิทธ์.     2545  1
 10.   ักและลไม้ : อาหารสุขภาพ / ศศิธร ตรงจิตภักดี     2550  1
 11.   ู้บริหารธุรกิจยุคโลกาภิวัตน์ / ดนัย เทียนพุฒ.     2540.  1
 12.   มจะเป็นคนดี : วิกรม กรมดิษฐ์ / ประภัสสร เสวิกุล     2547.  1
 13.   ู้กองสาวสืบสะบัด ตอน ฆาตกรรมในคอนโด / ปราชญา ปารมี     2557.  1
 14.   ู้หญิง(อย่างฉัน)มีสิทธิ์เช่นกัน / สุทธิดา มะลิแก้ว     2549.  1
 15.   ลการดำเนินงานโครงการงานดีที่น้องทำได้ / กระทรวงศึกษาธิการ     2548  1
 16.   ู้นำกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคน / อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์.     2542.  2
 17.   ู้นำกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคน / อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์.     2539.  2
 18.   ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC / เขียนโดย อี กี แทก และ ซน แท อิก ; แปลโดย อารดา     2560.  1
 19.   คุยเรื่องคน = ู้นำ / เรียบเรียงโดย วรนุช เพิ่มปิยพฤฒิ, นฤมล วรรณา.     2545.  1
 20.   ่า!--คอมพิวเตอร์ / เขียนโดย อนิรุทธิ์ รัชตะวราห์, วศิน เพิ่มทรัพย์     2544.  1
 21.   ้าทอพื้นเมืองลพบุรี สระบุรี / [บรรณาธิการ ภูธร ภูมะธน, อาลัย เนรานนท์]     2541.  1
 22.   ่านฉลุย ตะลุย CU-TEP / วันวิชิต บูรณะสิทธิพร, เสรี อู่ธาราสวัสดิ์ และดนัย วงษา.     2563.  1
 23.   ู้จัดการตรงเป้าตรงเวลา / เคน แบลนชาร์ด ; วีรจิต กลัมพะสุต แปลและเรียบเรียง     [2548]  1
 24.   ลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 2548-2550 / คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     2551  1
 25.   จญภัยใต้อุโมงค์ / ร็อดเดริก กอร์ดอน และ ไบรอัน วิลเลียม เขียน ; งามพรรณ เวชชาชีวะ แปล     2557.  1
 26.   ลงานวิจัยและวิชาการคณาจารย์สถาบันภาษา พ.ศ. 2548-2552 = CULI publications 2005-2009 / Research department Chulalongkorn University Language Institute     2554.  1
 27.   ลเฉลยฟิสิกส์ 2 : สสาร คลื่นกล คลื่นเสียง ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และอุณหพลศาสตร์ / สมพงษ์ ใจดี     2551.  1
 28.   งานวิจัยและบริการวิชาการ มทร.พระนคร / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     2551.  3
 29.   งานวิจัยและบริการวิชาการ มทร.พระนคร / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     2549.  3
 30.   มใช้ wordPress หาเงินและทำการตลาดออนไลน์ได้ยังไง / สุพิชฌาย์ ศรีประสิทธิ์ ; บรรณาธิการ พศ ต่อศรีเจริญ     2558.  1
 31.   ลงานวิจัยด้านการบริหารจัดการทรัพยารน้ำ ประจำปี 2553 / สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ     2553.  1
 32.   ู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2546 ที่ประสงค์จะทำงาน / กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม     2548.  1
 33.   ู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2547 ที่ประสงค์จะทำงาน / กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม     2549.  1
 34.   ลงานวิจัยของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วสมัย ประจำปี 2547 - 2549 / สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม     [25-?]  1
 35.   ิดหรือ? ที่ยึดกรือเซะ! 28 เมษายน 2547 วินาทีมรณะปลิดชีพ 32 ศพ!!-- / พัลลภ ปิ่นมณี ; [ธนโชคและศิริกานดา เรียบเรียง]     2547.  1
 36.   คู่มือพลังงานทางเลือก ลิตไฟฟ้าใช้เอง ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ / นันท์ ภักดี, คมสัน หุตะแพทย์, ณัฐภูมิ สุดแก้ว     2556.  1
 37.   ลงานกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การนำของ ดร. อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงศึกษาธิการ.     2548.  1
 38.   ลการดำเนินงาน 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย. 2552) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     2552.  1
 39.   ลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2550 / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     2550  1
 40.   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องลกระทบของเขตการค้าเสรีของประเทศไทยที่มีต่อแรงงานไทย / ู้วิจัย สมชาย สุขสิริเสรีกุล     2551.  1
 41.   ลงานนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นในประเทศไทย ฉบับปฐมฤกษ์ วาระครอบ 80 ปี (2497-2547) / มูลนิธินักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย.     2547.  1
 42.   ลงานวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์ลดการกระทำิดของเด็กและเยาวชนจากการดื่มแอลกอฮอล์ = Wrongdoing reduction strategy in underage drinking / ชูจิรา กองแก้ว ... และคณะ     2550.  1
 43.   ลการดำเนินงานกระทรวงยุติธรรมภายใต้การบริหารงานของ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม / กระทรวงยุติธรรม     255-?  1
 44.   ลการศึกษาปัญหาความปลอดภัยด้านอาหารและแนวทางการแก้ไขป้องกัน / ศูนย์ศึกษาระบบความปลอดภัยอาหารและโภชนาการ สถาบันคลังสมองของชาติ     [255-?]  1
 45.   ลการศึกษาปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรม กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     [25--?]  1
 46.   ลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน : กรณีความรุนแรงอันเนื่องมาจาก โครงการท่อก๊าซไทย - มาเลเซีย / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ     2548.  1
 47.   ลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, ธันวาคม 2549 - ธันวาคม 2550 / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา     2550  1
 48.   ลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจน โดยองค์กรชุมชนตามโครงการบ้านมั่นคง พ.ศ.2546-2549 / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.     2549  1
 49.   รายงานแสดงลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปีที่หนึ่ง (วันที่ 23 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2555) / คณะกรรมการจัดทำรายงานแสดงลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรี     2555.  1
 50.   ลการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา การปฏิบัติการพลังแ่นดินร่วมกวาดล้างยาเสพติดครั้งที่ 1 (วันที่ 8 มีนาคม - 5 มิถุนายน 2547) / กลุ่มกิจการพิเศษ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     2547.  1

12NextLast ... 2
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |