Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 39 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   ิ่งเกลีด (เธอ) ิ่งเจอรัก / คีตภา     2547.  1
 2.   ่างพระบาทที่าตรา / นภันต์ เสวิกุล     2549.  1
 3.   True legend าจกซู ตำนานหมัดเมา / EDKO Film     c2010.  1
 4.   า--เสพ--ติด--เลิกเอง--ก็ได้ / สันชั วสุนธรา.     2544.  1
 5.   ้อนรอประวัติศาสตร์อาเซีน เล่ม 1 / กองบรรณาธิการ     2556.  1
 6.   ้อนรอประวัติศาสตร์อาเซีน เล่ม 2 / กองบรรณาธิการ     2556.  1
 7.   ุทธวิธีเสริมสร้างมนุษสัมพันธ์ / ระวีวรรณ เสวตามร.     2532.  1
 8.   ่อหลักกฎหมาแพ่งและพาณิช์ : ทรัพ์/ สมจิตร์ ทองศรี.     2531.  1
 9.   ีสต์และเทคโนโลีของีสต์ / อรุณ ชาญชัเชาว์วิวัฒน์     2558.  1
 10.   ้อนคืน = Home / ฮาร์ลาน โคเบน เขีน ; มณฑารัตน์ ทรงเผ่า แปล.     2560.  1
 11.   ่อหลักกฎหมาแพ่งและพาณิช์ : หนี้ / ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.     2531.  1
 12.   ่อหลักกฎหมาแพ่งและพาณิช์ : ครอบครัว/ ไพโรจน์ กัมพูสิริ.     2531.  1
 13.   ุติธรรมชุมชนรวมงานวิจั บทความ/ จัดทำโด กระทรวงุติธรรม     2550  1
 14.   ุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อู่อาศั / การเคหะแห่งชาติ     2551.  1
 15.   รวมาตั้งแต่จิตใต้สำนึก / รวมาตั้งแต่จิตใต้สำนึก / เคลลี ชเว, เขีน วาสนา จันทะทัง, แปล     2566.  0
 16.   านนต์ไฟฟ้า พื้นฐานการทำงานและการออกแบบ / อังคีร์ ศรีภคากร     2554.  2
 17.   ุติธรรมชุมชนและุติธรรมสมานฉันท์ / จัดทำโด กระทรวงุติธรรม     2550  1
 18.   าขอบ : ชีวิตและงานของผู้แต่งอมตนิผู้ชนะสิบทิศ / ส. พลาน้อ.     2532.  1
 19.   ูบิควิตัส (Ubiquitous) คี์เวิร์ดของโลก IT แห่งอนาคต =Tenitoruyouni Ubiquitous ga wakaru hon. / Hidaka Shoji     2545.  1
 20.   ุทธศาสตร์สู่การปฎิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ/ กระทรวงศึกษาธิการ     2547  1
 21.   ามลมหนาว / พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สามบรมราชกุมารี     2540.  1
 22.   ่ำแดนมังกร / พระราชนิพนธ์ในเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สามบรมราชกุมารี     2549.  1
 23.   ุทธศาสตร์ชาติว่าด้วการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)     2557.  1
 24.   ิงแอด ดันอด ทำตลาดออนไลน์ ให้ปังด้ว Facebook Ads + LINE OA + Google Ads + Instagram + YouTube + Twitter / กองบรรณาธิการ.     2563.  1
 25.   ืดอาุรถหดค่าใช้จ่า = Drive it forever / ของ Robert Sikorsky ; [แปล] เรีบเรีงโด ธีระุทธ สุวรรณประทีป.     2538.  1
 26.   ั่งืนด้วความพอเพีง = The crown property bureau on the path of sustainability / สำนักงานทรัพ์สินส่วนพระมหากษัตริ     2549.  1
 27.   าขอบ : รวมวรรณกรรมฉบับ่อและผลงานหาอ่านาก สำนวน "สามก๊กฉบับวณิพก" / าขอบ : เขี     2556.  2
 28.   ูทิลิตี้สำหรับวินโดวส์ = Windows destop utilities / ของ Jeff Prosise ; [แปล] เรีบเรีงโด สิทธิพงศ์ จันทร์แสงอรุณ.     2538.  1
 29.   านนต์ไฟฟ้า พื้นฐานการทำงานและการออกแบบ / อังคีร์ ศรีภคากร และกิตติพันธุ์ เตชะกิตติโรจน์     2556.  2
 30.   กลุทธ์โน้มน้าวและจูงใจคน = Influence : the psychology of persuasion / โรเบิร์ต บี. ชาลดินี เขีน และ ณัฐา สินตระการผล แปล     2566.  0
 31.   ุทธศาสตร์ชาติว่าด้วการป้องกันและปราบปรามการทุจริต / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ     2551.  2
 32.   21 นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษชนสืบสานเจตนารมณ์และจิตใจกล้าหาญ / จรัล พากเพีร, สุนี ไชรส, นภัทร รัชตะวรรณ,กองบรรณาธิการ.     2548.  1
 33.   ุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรีนการสอนภาษาจีนในประเทศไท / สำนักุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     2553.  1
 34.   ุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชาฝั่ง / กรมทรัพากรทางทะเลและชาฝั่ง กระทรวงทรัพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     2551  1
 35.   ุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552-2561 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ     2554.  1
 36.   ุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่าง ๆ : แนวโน้มและความเคลื่อนไหวในการปฏิรูปการศึกษา ... วิเคราะห์เปรีบเทีบ / [ผู้วิจั นิรมล กิตติวิบูล์]     2548.  1
 37.   ุทธศาสตร์ึดพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อเอาชนะาเสพติด(Bangkok Heartland Strategy) สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 8 ก.ค. 46-2 ธ.ค.46/ ศูน์ปฎิบัติต่อสู้เพื่อชนะาเสพติดกรุงเทพมหานคร     [ 25-?]  1
 38.   ูบิควิตัสเทคโนโลีที่ส่งเสริมการเรีนรู้ : การออกแบบที่เน้นผลลัพธ์การเรีนรู้สำหรับผู้เรีนในศตวรรษที่ 21 = จินตวีร์ คล้าสังข์     2561.  1
 39.   การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548 และประชุมวิชาการเรื่อง ุทธศาสตร์การจัดการองค์ความรู้ในห้องสมุด (Strategies of knowledge management in libraries) วันที่ 21-24 พฤศจิกาน 2548 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร / สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สามบรมราชกุมารี     2548.  1

1 ... 1
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |