Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 48 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   ามมารยาท / สมศรี สุกุมลนันทน์     2556.  1
 2.   านฝึกฝีมือ / จำเนียร ศิลปวานิช     2546.  2
 3.   ามประกายกุศลกรรม / บุษกร เมธากูร     2552.  1
 4.   านฉีดพลาสติก / วิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม     2560.  1
 5.   านเกียร์อัตโนมัติ / เฉลิมชัย โสมาบุตร     2547.  1
 6.   านเครื่อมือกลเบื้อต้น / อำนาจ ทอแสน     2562.  1
 7.   านไฟฟ้ายานยนต์ / ประสานพษ์ หาเรือนชีพ     2557.  1
 8.   านปั้นปูน / จารุวรรณ ขำเพชร...[และคนอื่นๆ]     2549.  1
 9.   านเขียนแบบช่ายนต์ / โดย ธัญลักษณ์ ก้อสมุท     2546.  1
 10.   านเครื่อยนต์ดีเซล / ประสานพษ์ หาเรือนชีพ.     2546.  1
 11.   านฝึกฝีมือ / เรียบเรียโดย อรุณสก กลิ่นศรีสุข.     2538.  2
 12.   านขึ้นรูปแปรรูปโลหะ ตอนที่ I / วันชัย ชัยชมชื่น.     2525.  1
 13.   านขึ้นรูปแปรรูปโลหะ : ตอนที่ II / วันชัย ชัยชมชื่น     2525.  1
 14.   านสีและตัวถัรถยนต์ / โดย ประสานพษ์ หาเรือนชีพ.     2548.  1
 15.   านทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม / โดย มานพ ตันตระบัณฑิตย์     2546.  3
 16.   านเครื่อทำความเย็นและปรับอากาศ / รามจิตติ ฤทธิศร.     2548.  1
 17.   านทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่อยนต์ / สนิท เสมียนรัมย์     2556.  1
 18.   านเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้อต้น / อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล     2555.  1
 19.   านระบบฉีดเชื้อเพลิอิเล็กทรอนิกสื / พิเชฐ เขียวสีม่ว     2560.  1
 20.   านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้อต้น / บุญธรรม ภัทราจารุกุล     2556.  1
 21.   านซ่อมบำรุชิ้นส่วนเครื่อจักรกล / โดย มานพ ตันตระบัณฑิตย์.     2545.  1
 22.   านทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม / เรียบเรียโดย มานพ ตันตระบัณฑิตย์.     2537.  3
 23.   านทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม / เรียบเรียโดย มานพ ตันตระบัณฑิตย์.     2531.  3
 24.   ามมารยาท : ลึกซึ้กว่าความสวยคือความาม / สมศรี สุกุมลนันทน์     2533.  1
 25.   พื้นฐานการสร้าานเคลื่อนไหว 2 มิติ / โดย สุรพษ์ เวชสุวรรณมณี     2550.  1
 26.   ่าย ๆ กับธุรกิจการค้าบนอินเทอร์เน็ต = Easy E-Commerce / ศุภชัย สุขะนินทร์     2543.  1
 27.   านดีดีจะหาได้อย่าไร / แก้วจันทร์ทิพย์ ไชยะสุริยะ: บรรณาธิการ.     [253-]  1
 28.   านเชื่อมโลหะเบื้อต้น = Basic welding / เรียบเรียโดย สุชาติ กิจพิทักษ์.     [25-?]  1
 29.   านนิวแมติกส์เบื้อต้น / เรียบเรียโดย มนูญ ชื่นชม, สมพร บำรุจิตต์.     25--].  1
 30.   คู่มือานเหล็ก = Steel quick reference / ประสิทธิ์ เวียแก้ว, ฉัตรชัย ลาภรัสิรัตน์     2557.  1
 31.   บประมาณโดยสัเขป ประจำปีบประมาณ 2553 / สำนักบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี     [2552]  1
 32.   ่าย ๆ สไตล์พีซี เรื่อ การจัดการเมมโมรี / บริษัท ไอบิซ พับลิชิ่ จำกัด.     26 ซม.  1
 33.   านเขียนแบบช่ายนต์ : หลักสูตรใหม่วิชาชีพเฉพาะ / โดย ธัญลักษณ์ ก้อสมุท.     2546.  1
 34.   านระบบส่กำลัและเครื่อล่ายานยนต์ / อำพล ซื่อตร และวีระ ทอประสิทธิ์.     [25-?].  1
 35.   านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้อต้น หมวดรหัสพื้นฐาน รหัสวิชา 2100-1003 / โดย เดชา ภัทรมูล     2547.  1
 36.   ตาราคู่มือานโลหะ = Tabellenbuch metall / ผู้แปลและเรียบเรีย บรรเล ศรนิล และ สมนึก วัฒนศรียกุล     2553.  2
 37.   ตาราคู่มือานโลหะ = Tabellenbuch metall / ผู้แปลและเรียบเรีย บรรเล ศรนิล และ สมนึก วัฒนศรียกุล     2555.  2
 38.   านวิจัยบริการวิชาการนวัตกรรม / สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     2555.  1
 39.   านขึ้นรูปโลหะ เล่มที่ 1 : แม่พิมพ์โลหะแผ่น / โดย วารุณี เปรมานนท์ และ พศ์พันธ์ แก้วตามทิพย์     2554.  1
 40.   านวิจัยและบริการวิชาการ มทร.พระนคร / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลพระนคร     2556.  3
 41.   านวิจัยและบริการวิชาการ มทร.พระนคร / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลพระนคร     2551.  3
 42.   านวิจัยและบริการวิชาการ มทร.พระนคร / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลพระนคร     2549.  3
 43.   านพระเมรุ : ศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเกี่ยวเนื่อ / เกรียไกร เกิดศิริ ...[และคณะ]     2552.  1
 44.   านขึ้นรูปโลหะ เล่มที่ 2 : วัสดุทำแม่พิมพ์และชิ้นาน / โดย วารุณี เปรมานนท์ และ อรจีรา เดี่ยววณิชย์     2254.  1
 45.   านวิจัยเด่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ / ฝ่ายวิจัย สำนักวิจัยและส่เสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     2551.  1
 46.   านฉลอวันเด็กแห่ชาติ ประจำปี 2549/ คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน สภาสัคมสเคราะห์แห่แระเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.     2549  1
 47.   บประมาณโดยสัเขป ฉบับปรับปรุ ตามพระราชบัญญัติบประมาณรายจ่าย ประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2553 / สำนักบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี     2552.  1
 48.   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยานสารบรรณ พ.ศ. 2526 พร้อมภาคผนวกฉบับแก้ไข พ.ศ. 2539 และคำอธิบาย / สวัสดิการสำนักานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.     2539.  1

1 ... 1
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |