Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 63 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   ้ามกำแพงฝัน / มติชน     2552.  1
 2.   วัญสงฆ์ / ชมัยภร แสงกระจ่าง     2555.  1
 3.   ับรถแบบมืออาชีพ = Learn to drive / นภจร     2537.  1
 4.   ้าวองพ่อ / วิมลพรณ ปีตธวัชชัย     2549.  2
 5.   ้าวองพ่อ / วิมลพรณ ปีตธวัชชัย     2553.  2
 6.   องดีในอินเดีย / หลวงวิจิตรวาทการ.     2533.  1
 7.   ณะหนึ่งองความคิดถึง / รวมนักเียน     2549.  1
 8.   องเพื่อนให้ / สถานเอกอัครทูต ณ กรุงมอสโก     2550  1
 9.   นมไทย / โดย พิมพ์ใจ มัตสิโมโต...[และคนอื่นๆ]     2556.  1
 10.   ้อมูล่าวสารองราชการ / ไพโรจน์ อาจรักษา     2562.  8
 11.   นมไทย : เอกลักษณ์และคุณภาพ / กมลวรรณ แจ้งชัด     2550  1
 12.   ้อสอบ : การสร้างและการพัฒนา / อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน.     [25-?]  1
 13.   ้าวไทยในญี่ปุ่น / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี     2538.  1
 14.   วัญ้าว วัญแผ่นดิน / ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร     2549.  1
 15.   ้อมูลพื้นฐานเพื่อการผังเมือง / สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร     2547.  1
 16.   ้อสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545 / สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน     2545.  1
 17.   ้อสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2546 / สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน     2546.  1
 18.   ้อสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2545 / สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน     2545.  1
 19.   ้อสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2546 / สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน     2546.  1
 20.   ้อสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2548 / สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน     2548.  1
 21.   ้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2546 / สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน     2546.  1
 22.   ้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2548 / สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน     2548.  1
 23.   ้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2545 / สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน     2545.  1
 24.   ้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2546 / สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน     2546.  1
 25.   ้ามีดจำกัด ปลุกพลังยีน / by Kazuo Murakami ; แปลและเรียบเรียงโดย ธนัญ พลแสน     2554.  1
 26.   เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ : ้อมูลในระบบสารสนเทศ / สุชาดา กีระนันทน์     2542.  1
 27.   ายเอง ซื้อเอง : บันทึกลับแปรรูปการไฟฟ้า / วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์     2549.  1
 28.   ้อเท็จจริงการใช้สารเคมีกับการพัฒนาเกษตรไทย / เนื่องพณิช ลินชัยศรี     2548.  1
 29.   ้อสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549 เล่ม 1 / สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน     2549.  1
 30.   ้อสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549 เล่ม 2 / สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน     2549.  1
 31.   ้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545 เล่ม 1 / สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน     2545.  1
 32.   ้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545 เล่ม 2 / สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน     2545.  1
 33.   ้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549 เล่ม 1 / สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน     2549.  1
 34.   ้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549 เล่ม 2 / สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน     2549.  1
 35.   ้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2548 เล่ม 1 / สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน     2548  1
 36.   ้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2548 เล่ม 2 / สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน     2548.  1
 37.   ้อเสนอเบื้องต้นในการพัฒนาระบบงานตำรวจ / คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ     2550.  1
 38.   ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล : ั้นพื้นฐานสำหรับนักทดลอง / ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล     c2521.  1
 39.   มาตรฐานสมุนไพรไทย มิ้นชัน =Standard of Thai Herbal medicine /[คณะผู้นิพนธ์ ปราณี ชวลิตธำรง ... และคนอื่น ๆ]     2544  1
 40.   ้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม / มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา     2549.  1
 41.   ้อมูลพื้นฐาน 75 ปี ประชาธิปไตยไทย 2475-2550 / เชาวนะ ไตรมาศ ; บรรราธิการโดย ทิพย์พาพร ตันติสุนทร     2550.  1
 42.   ับ-ดูแลรถให้ประหยัดและปลอดภัย ซ่อมรถแบบง่ยๆ ในเวลาฉุกเฉิน / ศักดิ์ชัย ลี้พิทักษ์นุกุล     2550.  1
 43.   ้อโต้แย้งจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือฎีกา 100 ปี ตามกฎหมายอาญา เล่ม 1 / โดย ประภาศน์ อวยชัย     2537.  1
 44.   ้อโต้แย้งจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือฎีกา 100 ปี ตามกฎหมายอาญา เล่ม 3 / โดย ประภาศน์ อวยชัย     2538.  1
 45.   ้อโต้แย้งจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือฎีกา 100 ปี ตามกฎหมายอาญา เล่ม 4 / โดย ประภาศน์ อวยชัย     2539.  1
 46.   ้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ฉบับสมบูรณ์ / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ; วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, แปล     2544.  1
 47.   ้อคิดเห็นสื่อมวลชน เรื่อง คณะทูตสยาม ณ ประเทศอังกฤษ (พ.ศ. 2400 - พ.ศ. 2401) / ผู้แปลและเรียบเรียง : เสาวลักษณ์ กีชานนท์     2556.  1
 48.   อแนะนำสักนิดประกอบการคิดไปต่างประเทศองนักเรียน / สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.     2549  1
 49.   นถ่ายวัสดุ ชุดที่ 2 : 34 เรื่องน่ารู้ การนถ่ายวัสดุด้วยลม, สายพานลำเลียง, ระบบนถ่ายวัสดุทั่วไป / บริษัท เอ็มแอนด์อี     2546.  1
 50.   บวนการประชาสังคมกับการพัฒนา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย = Civil society movement and development in Northeast Thailand / edited by Noriyuki Suzuki, สมศักดิ์ ศรีสันติสุ.     2551.  1

12NextLast ... 2
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |