สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50200793
ISBN 9745597457
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number สพร LA135 น645ย 2548
ชื่อผู้แต่ง
 • นิรมล กิตติวิบูลย์
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่าง ๆ : แนวโน้มและความเคลื่อนไหวในการปฏิรูปการศึกษา ... วิเคราะห์เปรียบเทียบ / [ผู้วิจัย นิรมล กิตติวิบูลย์]
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2548.
  หัวเรื่อง
 • การปฏิรูปการศึกษา
 • การศึกษา -- เอเชีย
 • การศึกษา -- ยุโรป
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 11/06/50
 • นิรมล กิตติวิบูลย์
 • LLLLL
 • ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่าง ๆ : แนวโน้มและความเคลื่อนไหวในการปฏิรูปการศึกษา ... วิเคราะห์เปรียบเทียบ / [ผู้วิจัย นิรมล กิตติวิบูลย์]
 • การปฏิรูปการศึกษา
 • การศึกษา
 • การศึกษา

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  50200793  สพร LA135 น645ย 2548  ให้บริการ  ไม่ได้
   สิ่งพิมพ์รัฐบาล | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [8319]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |