Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 52200219
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number อ LB3227 พ575 2551
ชื่อเรื่อง
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และกฎหมายสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2551].
  บรรณลักษณ์ ก-ฏ, 761 หน้า ;|c 26 ซม.
  หัวเรื่อง
 • หอพัก -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
 • ผู้สูงอายุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
 • สวัสดิการสังคม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
 • พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507.
 • พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546.
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 05/01/52
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และกฎหมายสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ.
 • หอพัก -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
 • ผู้สูงอายุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
 • สวัสดิการสังคม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
 • พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507.
 • พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  52200219  อ LB3227 พ575 2551  ให้บริการ  ไม่ได้
   หนังสืออ้างอิง | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [12412]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |