สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล คำค้น
ห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน EDS (EBSCO Discovery Service Plus Fulltext)

Keyword Title Author
DATE : 2022-11-15 10:31:58
DATE : 2022-07-08 08:59:51
DATE : 2022-07-20 14:26:57
DATE : 2022-07-20 11:59:43
DATE : 2022-08-07 11:40:27

แบบประเมินความพึงพอใจของฝ่ายห้องสมุด ปีการศึกษา 2565

https://forms.gle/ukp9bMt4XmHGhP1M9

DATE : 2020-03-30 10:49:56

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล ACS Journals  จากมือถือ แท๊ปเลต ของผู้ใช้ เพื่อใช้งานนอกเครือข่าย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://research.pit.ac.th/lib/?p=1342

DATE : 2020-03-30 10:27:25

วิธีลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล Web of Science เพื่อใช้งานจากที่บ้าน โดยผู้ใช้จะสามารถใช้จากมือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค จากที่บ้าน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://research.pit.ac.th/lib/?p=1336

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล หนังสือ


ข้อมูลเพิ่มเติม  

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลเพิ่มเติม  

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ข้อมูลเพิ่มเติม  


10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล หนังสือ [ 13,027 ชื่อเรื่อง ] [ 22,453 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   สะท้อนการจัดการความรู้จากความท้าทาย / มงคลชัย วิริยะพินิจ     2565.
 2.   มอง วัฒนธรรม สู่การจัดการความรู้ / มงคลชัย วิริยะพินิจ     2565.
 3.   Chemistry and industrial techniques for chemical engineers / Lionello Pogliani, Suresh C. Ameta and A.K. Haghi     2021.
 4.   Sociology / Anthony Giddens and Philip W. Sutton     2021.
 5.   Power system stability and control / Prabha S. Kundur and Om P.     2022.
 6.   Computer methods in chemical engineering / Nayef Ghasem.     2022.
 7.   Chemical engineering fluid mechanics / Ron Darby and Raj P. Chhabra     2017.
 8.   หลักการและการใช้งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม / โดย สมศักดิ์ กีรติวุฒิเศรษฐ์.     2564.
 9.   ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2562 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สุเมธ ศิริคุณโชติ ... [และคนอื่นๆ]     2562.
 10.   เคมีทั่วไปสำหรับวิศวกร 2 = General chemistry for engineers / อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, สรณ์นรินทร์ บังเกิดผล และ อาทิตย์ สกุลตันติเมธา     2555.มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์ [ 44 ชื่อเรื่อง ] [ 44 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   ISE eBook Online Access for Introduction to chemical processes Principles, analysis, synthesis / Regina Murphy     2023.
 2.   The Routledge Handbook of Research Methods for Social-Ecological Systems / Reinette Biggs...[et.al]     2021.
 3.   The Sociology of Knowledge Approach to Discourse / Reiner Keller, Anna-Katharina Hornidge and Wolf Schünemann     2018.
 4.   Introduction to Software for Chemical Engineers / Mariano Martín Martín     2021.
 5.   Computer Methods in Chemical Engineering / Nayef Ghasem     2021.
 6.   แคลคูลัส 1 = Calculus 1 / แพรวพิสุทธิ์ จันเทศ     2550.
 7.   อิเล็กทรอนิกส์กำลัง = Power electronic / บุญเรือง วังศิลาบัตร     2561.
 8.   วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ / บุญเรือง วังศิลาบัตร     2559.
 9.   อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมและการออกแบบวงจร / บุญเรือง วังศิลาบัตร     2558.
 10.   เอกสารประกอบการสอนรายวิชาแคลคูลัส 2 = Calculus 2 / แพรวพิสุทธิ์ จันเทศ     2549.มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย [ 883 ชื่อเรื่อง ] [ 926 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   Cold Pursuit แค้นลั่นนรก     c2020
 2.   Arctic อย่าตาย     c2020.
 3.   American Animals รวมกันปล้น อย่าให้ใครจับได้     c2020.
 4.   Sonic The Hedgehog โซนิค เดอะ เฮดจ์ฮ็อก     c2020.
 5.   Burden     c2020.
 6.   I Still Believe จะรักให้ร้องจะร้องให้รัก     c2020.
 7.   Special Actors เล่นใหญ่ใจเกินร้อย     2020.
 8.   I am woman คุณผู้หญิงยืนหนึ่งหัวใจแกร่ง     c2020
 9.   Tanet     c2020
 10.   Blumhouse's Fantasy island.     c2020มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ [ 1,234 ชื่อเรื่อง ] [ 1,949 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   เทคนิคการมอดูเลตความกว้างพัลส์ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องแบบสเปเวกเตอร์สำหรับอินเวอร์เตอร์ 4 กิ่ง จ่ายแรงดันเอาต์พุต 2 เฟสแบบไม่สมดุลสำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำ 2 เฟส แบบไม่สมมาตรทางอิมพีแดนซ์ = Continuous and discontinuous svpwm techniques for 2-phase 4-leg unbalanced voltage source inverter fed unsymmetrical 3-phase induction motor / เกษตร เมืองทอง =     2563.
 2.   การมอดูเลตความกว้างพัลส์ด้วยวิธีการสเปซเวกเตอร์แบบขั้วเดียวสำหรับอินเวอร์เตอร์แบบแหล่งจ่ายแรงดัน 3 เฟส 2 ระดับ = Unipolar space vector pulse width modulation for two-level three-phase voltage source inverter / คณิตพันธ์ บุญสมเชื้อ =     2563.
 3.   พัฒนาระบบการตรวจสอบและวิเคราะห์วามผิดพร่องของมอเตอร์เหนี่ยวนำ = Development of fault analysis and detection system of induction motor / ศุภชัย ปลายเนตร     2563.
 4.   การเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้าจากสันชะลอความเร็วของรถจักรยานยนต์ = Electrical energy harvester using speed bump for motorcyle / ปิยะ เอี่ยมจุ้ย     2563.
 5.   การจำลองเชิงเมตะฮิวริสติกส์อย่างเหมาะสมกับระบบควบคุมพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมด้วยวงจร บัค-บูท คอนเวอร์เตอร์ = Metaheuristic optimization models for electrical energy control of wind turbine system based on buck-boost converter / ภุชงค์ จันทร์จิระ     2563.
 6.   การปรับแต่งตัวควบคุมแบบพีไอ ด้วยขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดเชิงประดิษฐ์สำหรับระบบเชื่อมต่อกริดแบบระบบ 3 เฟส กับกังหันลม = Tuning PI controller by artificial optimization algorithms for three phase grid connected system with wind turbine / วิภพ ใจแข็ง     2563.
 7.   การประเมินภาระโหลดการทำความเย็นในห้องเรียนด้วยอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง = Evaluation of the colling load in the classroom using the internet of thing / นพดล ฟุ่มเฟือย     2564.
 8.   การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมการผลิตไข่น้ำ = A research and development of environmental technology for the production of wolffia globosa duckweed / นิตยา เกตุแก้ว     2564.
 9.   ปฏิกิริยาขจัดน้ำของเอทานอลบนตัวเร่งปฏิกิริยาทังสเตนบนตัวรองรับเซอร์โคเนีย = Dehydration of ethanol over tungstated zirconia catalyst / จักรพงษ์ คุ้มทรัพย์     2563.
 10.   การปรับแต่งเชิงประดิษฐ์ตัวควบคุมพีไอดี โดยอัลกอริธึมเอาโอเอส สำหรบการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของห้องสบาย = Artificial-tuning PID controller by symbiotic organism search algorithms for controlling temperature and relative humidity of comfortable room / กำไร จันทร์พรม     2563.
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28