สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล คำค้น
ห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน EDS (EBSCO Discovery Service Plus Fulltext)

Keyword Title Author
DATE : 2023-01-13 09:48:55
DATE : 2022-07-08 08:59:51
DATE : 2022-07-20 14:26:57
DATE : 2022-07-20 11:59:43
DATE : 2022-08-07 11:40:27

แบบประเมินความพึงพอใจของฝ่ายห้องสมุด ปีการศึกษา 2565

https://forms.gle/ukp9bMt4XmHGhP1M9

DATE : 2020-03-30 10:49:56

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล ACS Journals  จากมือถือ แท๊ปเลต ของผู้ใช้ เพื่อใช้งานนอกเครือข่าย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://research.pit.ac.th/lib/?p=1342

DATE : 2020-03-30 10:27:25

วิธีลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล Web of Science เพื่อใช้งานจากที่บ้าน โดยผู้ใช้จะสามารถใช้จากมือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค จากที่บ้าน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://research.pit.ac.th/lib/?p=1336

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล หนังสือ


ข้อมูลเพิ่มเติม  

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลเพิ่มเติม  

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ข้อมูลเพิ่มเติม  


10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล หนังสือ [ 13,051 ชื่อเรื่อง ] [ 22,496 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   กลศาสตร์ของวัสดุชีวภาพ = Mechanics of Biomaterials / ฟ้าใส วิวัฒน์วงศ์วนา     2565.
 2.   ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 1 / ธีรพล เดโชเกียรติถวัลย์     2544.
 3.   การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน = Vibration analysis/ ประดิษฐ์ หมู่เมืองสอง และสุชญาน หรรษสุข     2550.
 4.   ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1 / โดย วิชัย ศังขจันทรานนท์.     2540.
 5.   แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร = Calculus 3 for engineers / โดย ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์     2555.
 6.   เขียนโปรแกรม JAVA เบื้องต้น / วรเศรษฐ สุวรรณณิก และทศพล ธนะทิพานนท์     2549.
 7.   ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม พีแอลซีกับระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม / สุเธียร เกียรติสุนทร     2558.
 8.   PIC microcontroller learning by doing ด้วยภาษา C / [ผู้แต่ง...ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง]     [2550]
 9.   การประมวลผลสัญญาณสำหรับการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัล เล่ม 3 : การออกแบบวงจรภาครับขั้นสูง = Signal procesing for digital data storage volume III : advanced receiver Design / ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์     2554.
 10.   คู่มือเรียนเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น / ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์     2557.มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์ [ 44 ชื่อเรื่อง ] [ 44 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   ISE eBook Online Access for Introduction to chemical processes Principles, analysis, synthesis / Regina Murphy     2023.
 2.   The Routledge Handbook of Research Methods for Social-Ecological Systems / Reinette Biggs...[et.al]     2021.
 3.   The Sociology of Knowledge Approach to Discourse / Reiner Keller, Anna-Katharina Hornidge and Wolf Schünemann     2018.
 4.   Introduction to Software for Chemical Engineers / Mariano Martín Martín     2021.
 5.   Computer Methods in Chemical Engineering / Nayef Ghasem     2021.
 6.   แคลคูลัส 1 = Calculus 1 / แพรวพิสุทธิ์ จันเทศ     2550.
 7.   อิเล็กทรอนิกส์กำลัง = Power electronic / บุญเรือง วังศิลาบัตร     2561.
 8.   วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ / บุญเรือง วังศิลาบัตร     2559.
 9.   อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมและการออกแบบวงจร / บุญเรือง วังศิลาบัตร     2558.
 10.   เอกสารประกอบการสอนรายวิชาแคลคูลัส 2 = Calculus 2 / แพรวพิสุทธิ์ จันเทศ     2549.มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย [ 883 ชื่อเรื่อง ] [ 926 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   Cold Pursuit แค้นลั่นนรก     c2020
 2.   Arctic อย่าตาย     c2020.
 3.   American Animals รวมกันปล้น อย่าให้ใครจับได้     c2020.
 4.   Sonic The Hedgehog โซนิค เดอะ เฮดจ์ฮ็อก     c2020.
 5.   Burden     c2020.
 6.   I Still Believe จะรักให้ร้องจะร้องให้รัก     c2020.
 7.   Special Actors เล่นใหญ่ใจเกินร้อย     2020.
 8.   I am woman คุณผู้หญิงยืนหนึ่งหัวใจแกร่ง     c2020
 9.   Tanet     c2020
 10.   Blumhouse's Fantasy island.     c2020มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ [ 1,237 ชื่อเรื่อง ] [ 1,952 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   โครงการศึกษาเพื่อกำจัดผีเสื้อหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดด้วยไฟฟ้าดูด = Project study for killer fall armyworms by electric shock / ปัณณวัฒน์ ศรีมาก...[และคนอื่นๆ]     2564.
 2.   การตรวจวัดระดับน้ำด้วยการประมวลผลสัญญาณภาพวีดีโอดิจิตอล = Water Level Detection using video Signal Processing / พิสิฐ ทัพวงษ์     2557..
 3.   ระบบควบคุมเซลล์เชื้อเพลิงโดยใช้วงจรบูสต์ฟูลบริดจ์คอนเวอร์เตอร์ = Fuel cell control system using full bridge converter / วัฒชาติ คงเอียด และสากล ขอบตรง     2559..
 4.   เทคนิคการมอดูเลตความกว้างพัลส์ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องแบบสเปเวกเตอร์สำหรับอินเวอร์เตอร์ 4 กิ่ง จ่ายแรงดันเอาต์พุต 2 เฟสแบบไม่สมดุลสำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำ 2 เฟส แบบไม่สมมาตรทางอิมพีแดนซ์ = Continuous and discontinuous svpwm techniques for 2-phase 4-leg unbalanced voltage source inverter fed unsymmetrical 3-phase induction motor / เกษตร เมืองทอง =     2563.
 5.   การมอดูเลตความกว้างพัลส์ด้วยวิธีการสเปซเวกเตอร์แบบขั้วเดียวสำหรับอินเวอร์เตอร์แบบแหล่งจ่ายแรงดัน 3 เฟส 2 ระดับ = Unipolar space vector pulse width modulation for two-level three-phase voltage source inverter / คณิตพันธ์ บุญสมเชื้อ =     2563.
 6.   พัฒนาระบบการตรวจสอบและวิเคราะห์วามผิดพร่องของมอเตอร์เหนี่ยวนำ = Development of fault analysis and detection system of induction motor / ศุภชัย ปลายเนตร     2563.
 7.   การเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้าจากสันชะลอความเร็วของรถจักรยานยนต์ = Electrical energy harvester using speed bump for motorcyle / ปิยะ เอี่ยมจุ้ย     2563.
 8.   การจำลองเชิงเมตะฮิวริสติกส์อย่างเหมาะสมกับระบบควบคุมพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมด้วยวงจร บัค-บูท คอนเวอร์เตอร์ = Metaheuristic optimization models for electrical energy control of wind turbine system based on buck-boost converter / ภุชงค์ จันทร์จิระ     2563.
 9.   การปรับแต่งตัวควบคุมแบบพีไอ ด้วยขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดเชิงประดิษฐ์สำหรับระบบเชื่อมต่อกริดแบบระบบ 3 เฟส กับกังหันลม = Tuning PI controller by artificial optimization algorithms for three phase grid connected system with wind turbine / วิภพ ใจแข็ง     2563.
 10.   การประเมินภาระโหลดการทำความเย็นในห้องเรียนด้วยอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง = Evaluation of the colling load in the classroom using the internet of thing / นพดล ฟุ่มเฟือย     2564.
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |