สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล คำค้น
ห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน EDS (EBSCO Discovery Service Plus Fulltext)

Keyword Title Author
DATE : 2018-08-24 15:32:13

คู่มือการปฏบัติงานสำนักห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม --> (Click!)
DATE : 2018-07-22 10:16:25

ประกาศห้องสมุด เรื่อง สำนักห้องสมุดปิดทำการ ระหว่างวันที่ 27 - 30 ก.ค.61

นักศึกษาที่ยืมหนังสือในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 และวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561  

ให้นักศึกษานำหนังสือมาคืนได้ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 และวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 โดยไม่มีค่าปรับ

 

สำนักห้องสมุด

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2561

DATE : 2018-05-26 11:56:59

ประกาศห้องสมุด เรื่อง กำหนดทำบัตรสมาชิก และต่ออายุการใช้งานบัตรสมาชิกห้องสมุด
ประจำภาคการศึกษา 2561

นักศึกษาภาคปกติ/ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)

 

- ต้องดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ให้เรียบร้อย ซึ่งทางห้องสมุดจะดำเนินการตรวจสอบจากระบบทะเบียนออนไลน์

นักศึกษาระบบ กยศ./กรอ. ทางสำนักห้องสมุดได้ต่ออายุให้เรียบร้อยแล้ว โดยตรวจสอบรายชื่อผู้กู้เงินกองทุน กยศ./กรอ. จากกิจการและสวัสดิการนักศึกษา

- การยืมหนังสือ นักศึกษาแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาหรืแจ้งรหัสประจำตัวนักศึกษาได้ทันที

หมายเหตุ  กรณีที่นักศึกษาอยู่ระหว่างการผ่่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน หรือยังไม่ชำระค่าลงทะเบียน  ห้องสมุดยังไม่สามารถให้สิทธิ์การยืมหนังสือได้

 

ใบสมัครสมาชิก ดาวน์โหลดที่นี่

 

DATE : 2018-02-22 11:14:54

New !  เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

      ขอเชิญชวนนักศึกษาคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด  โดยคัดเลือกรายชื่อจากเว็บไซต์ของร้านหนังสือ และจัดพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวหนังสือบรรจงลงในแบบฟอร์มที่แนบมานี้

แบบฟอร์ม ดาวน์โหลดไฟล์ข้างล่างนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม --> (Click!)
รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล หนังสือ


ข้อมูลเพิ่มเติม  

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ข้อมูลเพิ่มเติม  


10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล หนังสือ [ 12,506 ชื่อเรื่อง ] [ 21,627 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   วิศวกรรมขนส่งอย่างยั่งยืน ทฤษฎีและการปฏิบัติในประเทศกำลังพัฒนา = Sustainable transportation engineering theory and practice in developing countries / วิชุดา เสถียรนาม และ ธเนศ เสถียรนาม     2561.
 2.   Introduction to machine learning / Ethem Alpaydin.    
 3.   Applied predictive modeling/ Max Kuh and Kjell Johnson     2013.
 4.   Understanding machine learning : from theory to algorithms / Shai Shalev-Shwartz and Shai Ben-David.     2014.
 5.   Machine learning : a probabilistic perspective / Kevin P. Murphy.     c2012.
 6.   Python machine learning : machine learning and deep learning with Python, scikit-learn, and TensorFlow / Sebastian Raschka and Vahid Mirajalili.     2017.
 7.   การประยุกต์ใช้ดินซีเมนต์ในงานวิศวกรรมโยธา / พิทยา แจ่มสว่าง     2561.
 8.   การออกแบบระบบไฟฟ้า = Electrical system design / ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช.     2561.
 9.   อิเล็กทรอนิกส์กำลัง = Power electronics / บุญเรือง วังศิลาบัตร     2561.
 10.   การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR : ทบทวนการเขียนโปรแกรมภาษา C การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR ในรูปแบบต่างๆ สามารถประยุกตืกับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ 3G/ โดย ชัยยศ พิรักษ์     2561.ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย [ 760 ชื่อเรื่อง ] [ 799 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   Black panther แบล็ค แพนเธอร์     c2018.
 2.   Avengers infinity war     c2018.
 3.   X- men days of future past The Rogue Cut     c2015.
 4.   บันทึกคอนเสิร์ต Dee: Seefa The Lyrics of Love.     2555.
 5.   Flatliners ขอตายวูบเดียว     c2017.
 6.   My king ในหลวงของเรา เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก     2555
 7.   Train to Busan ด่วนนรก ซอมบี้คลั่ง     c2017.
 8.   Bushwick สู้ยึดเมือง     c2017.
 9.   King cobra คิงคอบบ้า เปลื้องผ้าให้ฉาวโลก     c2018.
 10.   Who gets the dog ฮู เกตส์ เดอะ ด็อก     c2018.ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ [ 1,143 ชื่อเรื่อง ] [ 1,780 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   การพัฒนาตัวเก็บประจุแรงสูงมาตรฐานอัดก๊าซ SF6 ขนาด 50 พิโกฟารัด 200 กิโลโวลต์ = high voltage standard capacitor type gas sulphur hexafluoride (SF6) 50 pF 200kV development / ทศพร กระจ่างใส ...[และคนอื่น ๆ ]     2560.
 2.   การออกแบบและสร้างถังหม้อแปลงทดสอบขนาด 100kV, 7.5kVA = Design and construction for the testing transformer tank 100kV, 7.5kVA / ฉัตรชัย แผนเมือง ...[และคนอื่น ๆ ]     2560.
 3.   ชุดควบคุมและแสดงผลอุณหภูมิในตู้อบแห้งลมร้อนแบบบังคับ = Temperature control and display for hot air forced dryer / พิทักษ์ ศรีาม, ณัฐพงษ์ พันธ์ศรี และ วาทิน ปัดถาวะโร     2559.
 4.   การระบุระดับน้ำในคลองชลประทานด้วยการหาเส้นขอบภาพ แบบฟัซซี่ลอจิก = Indentifica of water livel in irrigation canal based on fuzzy logic edge detection / ยุติ ฉัตรวรานนท์     2559.
 5.   พอลิเอทิลีนคอมโพสิทจากเส้นใยป่านศรนารายณ์ที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการหมุนเหวี่ยง = Polyethylene composite from modified sisal fiber fabricated by rotational molding process / ณัฏฐพล ศรีช่วงโชติ     2559.
 6.   การพัฒนาของวัสดุคอมโพสิทพอลิเอสเทอร์เสริมแรงด้วยเส้นใยป่านศรนารายณ์แบบถักทอ 2 มิติโดยโครงสร้างแบบแซนด์วิช = Development of sisal fibre 2D woven reinforced polyester composites by sandwich structures / มานพ พิพัฒนหัตถกุล     2560.
 7.   ตัวกรองกำลังไฟฟ้าแบบแอคทีฟ 1 เฟส โดยใช้ตัวควบคุมกระแสแบบฮิสเตอร์รีซิสที่มีการรักษาแรงดันไฟตรงเชื่อมโยงโดยตัวควบคุม PID = Ative power filter single phase using hysteresis current control with regulation of D.C. link voltage by PI controller / ชัยณรงค์ นาคจู สมยศ อินโชติ และนิวัฒน์ ผาริการ     2559.
 8.   ตัวกรองกำลังไฟฟ้าแบบแอคทีฟ 1 เฟส โดยใช้ตัวควบคุมกระแสแบบฮิสเตอร์รีซิสที่มีการรักษาแรงดันไฟตรงเชื่อมโยงโดยตัวควบคุม PI = Ative power filter single phase using hysteresis current control with regulation of D.C. link voltage by PI controller / จิรศักดิ์ ศรีอร่าม ชัยวัฒน์ นีระเด่น และอรรถพล สุขใจ     2559.
 9.   การทดสอบและประเมินสมรรถนะการจ่ายพลังงานของระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตพื้นที่ภาคกลาง = Testing and evalution the performances energy distribution of solar electric system in the central area / วัชระ แสงเพ็ง     2559.
 10.   ระบบติดตามและควบคุมแบบดิจิตอลหลายหลักด้วยชิฟรีจิสเตอร์และเว็บเซอร์วิส = Multi-Digit digital monitoring and controlling system with shift registers and web services for windows and web clients / ขยัน จันทรสถาพร     2558.
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |