สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล คำค้น
ห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน EDS (EBSCO Discovery Service Plus Fulltext)

Keyword Title Author
DATE : 2018-10-04 10:46:40

วิธีการสร้าง QR Code  เข้าห้องสมุด ผ่านประตูทางเข้าอัตโนมัติ

DATE : 2018-08-24 15:32:13

คู่มือการปฏบัติงานสำนักห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม --> (Click!)
DATE : 2018-11-07 13:23:17

ประกาศห้องสมุด เรื่อง กำหนดทำบัตรสมาชิก และต่ออายุการใช้งานบัตรสมาชิกห้องสมุด
ประจำภาคการศึกษา 2/2561

นักศึกษาภาคปกติ/ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)

 

- ต้องดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ให้เรียบร้อย ซึ่งทางห้องสมุดจะดำเนินการตรวจสอบจากระบบทะเบียนออนไลน์

นักศึกษาระบบ กยศ./กรอ. ทางสำนักห้องสมุดได้ต่ออายุให้เรียบร้อยแล้ว โดยตรวจสอบรายชื่อผู้กู้เงินกองทุน กยศ./กรอ. จากกิจการและสวัสดิการนักศึกษา

- การยืมหนังสือ นักศึกษาแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาหรืแจ้งรหัสประจำตัวนักศึกษาได้ทันที

หมายเหตุ  กรณีที่นักศึกษาอยู่ระหว่างการผ่่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน หรือยังไม่ชำระค่าลงทะเบียน  ห้องสมุดยังไม่สามารถให้สิทธิ์การยืมหนังสือได้

 

 

 

DATE : 2018-10-06 13:24:13

New !  เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

      ขอเชิญชวนนักศึกษาคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด  โดยคัดเลือกรายชื่อจากเว็บไซต์ของร้านหนังสือ และจัดพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวหนังสือบรรจงลงในแบบฟอร์มที่แนบมานี้

แบบฟอร์ม ดาวน์โหลดไฟล์ข้างล่างนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม --> (Click!)
รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล หนังสือ


ข้อมูลเพิ่มเติม  

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ข้อมูลเพิ่มเติม  


10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล หนังสือ [ 12,507 ชื่อเรื่อง ] [ 21,629 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   คลื่นช็อก : พื้นฐานและการประยุกต์ใช้งานในปัจจุบัน / โดย กุลเชษฐ์ เพียรทอง     [2560?]
 2.   วิศวกรรมขนส่งอย่างยั่งยืน ทฤษฎีและการปฏิบัติในประเทศกำลังพัฒนา = Sustainable transportation engineering theory and practice in developing countries / วิชุดา เสถียรนาม และ ธเนศ เสถียรนาม     2561.
 3.   Introduction to machine learning / Ethem Alpaydin.     2014.
 4.   Applied predictive modeling/ Max Kuh and Kjell Johnson     2013.
 5.   Understanding machine learning : from theory to algorithms / Shai Shalev-Shwartz and Shai Ben-David.     2014.
 6.   Machine learning : a probabilistic perspective / Kevin P. Murphy.     c2012.
 7.   Python machine learning : machine learning and deep learning with Python, scikit-learn, and TensorFlow / Sebastian Raschka and Vahid Mirajalili.     2017.
 8.   การประยุกต์ใช้ดินซีเมนต์ในงานวิศวกรรมโยธา / พิทยา แจ่มสว่าง     2561.
 9.   การออกแบบระบบไฟฟ้า = Electrical system design / ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช.     2561.
 10.   อิเล็กทรอนิกส์กำลัง = Power electronics / บุญเรือง วังศิลาบัตร     2561.ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย [ 760 ชื่อเรื่อง ] [ 799 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   Black panther แบล็ค แพนเธอร์     c2018.
 2.   Avengers infinity war     c2018.
 3.   X- men days of future past The Rogue Cut     c2015.
 4.   บันทึกคอนเสิร์ต Dee: Seefa The Lyrics of Love.     2555.
 5.   Flatliners ขอตายวูบเดียว     c2017.
 6.   My king ในหลวงของเรา เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก     2555
 7.   Train to Busan ด่วนนรก ซอมบี้คลั่ง     c2017.
 8.   Bushwick สู้ยึดเมือง     c2017.
 9.   King cobra คิงคอบบ้า เปลื้องผ้าให้ฉาวโลก     c2018.
 10.   Who gets the dog ฮู เกตส์ เดอะ ด็อก     c2018.ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ [ 1,148 ชื่อเรื่อง ] [ 1,790 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องกรองน้ำมันพืช เพื่อทำไดอิเล็กตริก = Development of vegetable oil purifier control system for liquid dielectric/ รุจิรา สาริวัฒน์, วันมูฮำมัดชารีฟ ละบายดีมัญ และกฤษณะ เทียมหมอก     2560.
 2.   การใช้ความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์จากครีมกะทิที่ได้จากวิธีแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ = Solar thermal extraction of virgin coconut oil from coconut cream obtained from centrifugal method / สรพพศิริ เอียกุล     2559.
 3.   วงจรกรองความถี่หลายหน้าที่และวงจรควอดราเจอร์ออสซิสเลเตอร์เชิงเศษส่วนโดยใช้อุปกรร์แอคทีฟสมัยใหม่ = Fractional order universal filter and quadrature oscilator using modern active elements / ธาดา คำแดง     2559.
 4.   ระบบควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ในห้องอบแห้งแผ่นยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์ในเวลากลางคืน = Relative humidity control system in rubber sheet solar dryer room at night time / ภาคภูมิ ศรีทองนวล     2559.
 5.   การย่อยสลายเมทิลีนบลูโดยปฏิกริยาไฟโตคะตะไลติกด้วยไทเทเนียมไดออกไซต์อนุภาคนาโนที่เจือร่วมไนโตรเจนและเหล็กโดยวิธีการฝังตัวแบบใช้อัลตร้าโซนิคร่วมในการเจือ = Photocatalytic degradation of methylene Blue using nitrogen and iron Co-doped Tio2 nanoparticles by ultrasonic-assisted impregnation method / ประภาสิริ พาพล และสุดารัตน์ พุทธะ     2560.
 6.   การพัฒนาตัวเก็บประจุแรงสูงมาตรฐานอัดก๊าซ SF6 ขนาด 50 พิโกฟารัด 200 กิโลโวลต์ = high voltage standard capacitor type gas sulphur hexafluoride (SF6) 50 pF 200kV development / ทศพร กระจ่างใส ...[และคนอื่น ๆ ]     2560.
 7.   การออกแบบและสร้างถังหม้อแปลงทดสอบขนาด 100kV, 7.5kVA = Design and construction for the testing transformer tank 100kV, 7.5kVA / ฉัตรชัย แผนเมือง ...[และคนอื่น ๆ ]     2560.
 8.   ชุดควบคุมและแสดงผลอุณหภูมิในตู้อบแห้งลมร้อนแบบบังคับ = Temperature control and display for hot air forced dryer / พิทักษ์ ศรีาม, ณัฐพงษ์ พันธ์ศรี และ วาทิน ปัดถาวะโร     2559.
 9.   การระบุระดับน้ำในคลองชลประทานด้วยการหาเส้นขอบภาพ แบบฟัซซี่ลอจิก = Indentifica of water livel in irrigation canal based on fuzzy logic edge detection / ยุติ ฉัตรวรานนท์     2559.
 10.   พอลิเอทิลีนคอมโพสิทจากเส้นใยป่านศรนารายณ์ที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการหมุนเหวี่ยง = Polyethylene composite from modified sisal fiber fabricated by rotational molding process / ณัฏฐพล ศรีช่วงโชติ     2559.
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |