สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล คำค้น
ห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน EDS (EBSCO Discovery Service Plus Fulltext)

Keyword Title Author
DATE : 2018-12-14 15:15:18

แนะนำสื่อมัลติมีเดียใหม่

DATE : 2018-10-04 10:46:40

วิธีการสร้าง QR Code  เข้าห้องสมุด ผ่านประตูทางเข้าอัตโนมัติ

DATE : 2018-08-24 15:32:13

คู่มือการปฏบัติงานสำนักห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม --> (Click!)
DATE : 2018-11-07 13:23:17

ประกาศห้องสมุด เรื่อง กำหนดทำบัตรสมาชิก และต่ออายุการใช้งานบัตรสมาชิกห้องสมุด
ประจำภาคการศึกษา 2/2561

นักศึกษาภาคปกติ/ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)

 

- ต้องดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ให้เรียบร้อย ซึ่งทางห้องสมุดจะดำเนินการตรวจสอบจากระบบทะเบียนออนไลน์

นักศึกษาระบบ กยศ./กรอ. ทางสำนักห้องสมุดได้ต่ออายุให้เรียบร้อยแล้ว โดยตรวจสอบรายชื่อผู้กู้เงินกองทุน กยศ./กรอ. จากกิจการและสวัสดิการนักศึกษา

- การยืมหนังสือ นักศึกษาแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาหรืแจ้งรหัสประจำตัวนักศึกษาได้ทันที

หมายเหตุ  กรณีที่นักศึกษาอยู่ระหว่างการผ่่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน หรือยังไม่ชำระค่าลงทะเบียน  ห้องสมุดยังไม่สามารถให้สิทธิ์การยืมหนังสือได้

 

 

 

DATE : 2018-10-06 13:24:13

New !  เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

      ขอเชิญชวนนักศึกษาคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด  โดยคัดเลือกรายชื่อจากเว็บไซต์ของร้านหนังสือ และจัดพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวหนังสือบรรจงลงในแบบฟอร์มที่แนบมานี้

แบบฟอร์ม ดาวน์โหลดไฟล์ข้างล่างนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม --> (Click!)
รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล หนังสือ


ข้อมูลเพิ่มเติม  

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ข้อมูลเพิ่มเติม  


10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล หนังสือ [ 12,581 ชื่อเรื่อง ] [ 21,801 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   สถิติวิศวกรรม = Engineering statistics / Douglas C. Montgomery, George C. Runger ; แปลและเรียบเรียงโดย ประไพศรี สุทัสน์ ณ อยุธยา และ พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์     2554.
 2.   ผ่านฉลุย ตะลุย TOEIC / ดนัย วงษา     2559.
 3.   วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน / วิฑูรย์ สิมะโชคดี และ วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์     2560.
 4.   แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการอ่านภาษาไทย หน่วยที่ 1 - 15 = Thai reading /มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์     2560.
 5.   แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หน่วยที่ 1 - 15 = Writing for business communication / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์     2559.
 6.   แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หน่วยที่ 1 - 15 = Thai for communication/ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     2560.
 7.   Behavior analysis for school psychologists : A Guide to effective Business communication/ Michael I. Axelrod.     2018.
 8.   Childrens moral lives : an ethnographic and psychological approach / Ruth Woods.     2013.
 9.   เขียนคำไทยให้ถูกต้อง / ศมน รังษีสุริยันต์แจ่ม     2558.
 10.   อ่านคำไทยให้ถูกต้อง / ศมน รังษีสุริยันต์แจ่ม     2558.มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย [ 790 ชื่อเรื่อง ] [ 829 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   7 days เรารักกัน จันทร์-อาทิตย์     2561.
 2.   ตุ๊ดตู่กู้ชาติ     2561.
 3.   หลวงพี่แจ๊ส 5G กำกับภาพยนตร์โดย พจน์ อานนท์     2561.
 4.   ไทบ้านเดอะซีรีส์ 2.1 ThaiBan the series.     2561.
 5.   400 นักรบขุนรองปลัดชู     2561.
 6.   The darkest minds จิตทมิฬ.     c2018.
 7.   The Silenced โรงเรียนหลอนซ่อนเงื่อน.     c2018.
 8.   Winchester คฤหาสน์ขังผี.     c2018.
 9.   The Cured ซอมบี้กำเริบคลั่ง.     c2018.
 10.   Skyscraper ระห่ำตึกเสียดฟ้า.     c2018.มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ [ 1,155 ชื่อเรื่อง ] [ 1,804 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจับยึดชิ้นงานและรัศมีตายที่เหมาะสมสำหรับการลากขึ้นรูปกระทะอลูมิเนียม 1100็ H24 โดยจำลองด้วยโปรแกรมทางวิศวกรรม = Study of the relation between blank holder force and die radius in drawing process of aluminum 1100-H24 by engineering simulation program / กมลวรรณ สกุณี     2559.
 2.   การควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยตัวควบคุมฟัซซี่ลอจิกแบบปรับตัวเอง = DC motor speed control by self-tuning fuzzy controller / กมลวรรณ สกุณี     2559.
 3.   การควบคุมความดันในถังลมแบบอนุกรม 2 ถังด้วยการควบคุมแบบ PI = Pressure control in series 2 Tanks with PI controller / ชัยพร ไทรเกตุ     2559.
 4.   การออกแบบและอนุวัตตัวควบคุมไอ-พีดี อย่างเหมาะสมสำหรับควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้การค้นหาแบบตาบูเชิงปรับตัว = Optimal design and implementation of I-PD Controller for DC motor speed control by adaptive tabu search / ธเนศ เกตุทอง     2560.
 5.   การออกแบบและสร้างหม้อแปลงทดสอบขนาด 100 กิโลโวลต์ 7.5 กิโลโวลต์-แอมแปร์ = Design and construction for testing transformer 100 kV 7.5 kVA / ชัยณรงค์ ศรีสุวรรณ...[และคนอื่น ๆ]     2560.
 6.   การเปรียบเทียบการส่งกำลังไฟฟ้าแบบไร้สายโดยใช้วงจรฮาล์ฟบริดจ์และฟูลบริดจ์อินเวอเตอร์แบบเรโซแนนซ์ = Comparison of wireless power transfer using half bridge and full bridge resonant inverter / ศิริรัช เชื้อพานิช     2559.
 7.   การประยุกต์ใช้ตัวควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิกสำหรับการควบคุมอุณหภูมิในท่อลมร้อน = Applications of fuzzy logic controller for hot air in tube temperature control / วีระพจน์ คงทัน     2559.
 8.   การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องกรองน้ำมันพืช เพื่อทำไดอิเล็กตริก = Development of vegetable oil purifier control system for liquid dielectric/ รุจิรา สาริวัฒน์, วันมูฮำมัดชารีฟ ละบายดีมัญ และกฤษณะ เทียมหมอก     2560.
 9.   การใช้ความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์จากครีมกะทิที่ได้จากวิธีแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ = Solar thermal extraction of virgin coconut oil from coconut cream obtained from centrifugal method / สรรพศิริ เอียกุi     2559.
 10.   วงจรกรองความถี่หลายหน้าที่และวงจรควอดราเจอร์ออสซิสเลเตอร์เชิงเศษส่วนโดยใช้อุปกรร์แอคทีฟสมัยใหม่ = Fractional order universal filter and quadrature oscilator using modern active elements / ธาดา คำแดง     2559.
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |