Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

 LEADER 00000ngm 2200000uu 4500
 008 110402s2007 us a gs 0000 0 eng d
 016
|a DVD E501006
 040
|a TH-BaPIT
 041
|a English/Thai
|a Subtitles : Thai, English
 099
|a DVD |b E501006 2007
 245
00 |a Black Christmas |h [videorecording] = |b เทศกาลฉลองเลือด / |c Dimension Films
 246
21 |a เทศกาลฉลองเลือด
 260
|a [United States] : |b Dimension Films, |c c2007.
 300
|a 1 videodiscs (91 min.) : |b sd., col. ; |c 4 3/4 in
 650
0 |a Motion Pictures
7 |a ภาพยนตร์ต่างประเทศ
 710
2 |a Dimension Films
 913
|a P
 930
|a งปม.2550 |b02/04/50 |h 300 Baht

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  32201086137467  DVD E501006 2007  ให้บริการ  ได้
 สือมัลติมีเดีย | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |