สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 4820000132,ฉ.1 4820000133,ฉ.2 4820000134,ฉ.3
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ ELE ด586ห 2548
ชื่อผู้แต่ง
 • ดิฐกร ภิญโญสินวัฒน์
 • ชื่อเรื่อง
 • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง = Hight voltage engineering laboratory / ดิฐกร ภิญโญสินวัฒน์, บริบูรณ์ โพธิสุขโข และ อนุชาติ หวังทวีวงศ์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2548.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม
  หัวเรื่อง
 • ห้องปฏิบัติการ
 • ไฟฟ้าแรงสูง
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • บริบูรณ์ โพธิสุขโข
 • อนุชาติ หวังทวีวงศ์
 • บุญชู สมบุญเพ็ญ,
 • บแสนศักดิ์ ดีอ่อน,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 1/12/52 โดยภาควิชาไฟฟ้า
 • ดิฐกร ภิญโญสินวัฒน์
 • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง = Hight voltage engineering laboratory / ดิฐกร ภิญโญสินวัฒน์, บริบูรณ์ โพธิสุขโข และ อนุชาติ หวังทวีวงศ์
 • ห้องปฏิบัติการ
 • ไฟฟ้าแรงสูง
 • บริบูรณ์ โพธิสุขโข
 • อนุชาติ หวังทวีวงศ์
 • บุญชู สมบุญเพ็ญ,
 • บแสนศักดิ์ ดีอ่อน,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  4820000132  ปพ ELE ด586ห 2548 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  4820000133  ปพ ELE ด586ห 2548 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   3. [ ขอจอง ]  4820000134  ปพ ELE ด586ห 2548 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [974]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |