สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 4920000103 4920000127,ฉ.2 4920000128,ฉ.3
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ Ins.E ป513ห 2549
ชื่อผู้แต่ง
 • ปองพล คุ้มภัย
 • ชื่อเรื่อง
 • หุ่นยนต์สองล้อแบบรักษาสมดุล = Balancing two wheel robot หำเนะ / ปองพล คุ้มภัย และอฎิศักดิ์ แก่นหิรัญ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิศกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2549.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • หุ่นยนต์สองล้อ
 • แบบรักษาสมดุล
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • อฎิศักดิ์ แก่นหิรัญ
 • เสถียร ธัญญศรีรัตน์,
 • ชาญฤทธิ์ ธาราสันติสุข,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 24/09/50
 • ปองพล คุ้มภัย
 • หุ่นยนต์สองล้อแบบรักษาสมดุล = Balancing two wheel robot หำเนะ / ปองพล คุ้มภัย และอฎิศักดิ์ แก่นหิรัญ
 • หุ่นยนต์สองล้อ
 • แบบรักษาสมดุล
 • อฎิศักดิ์ แก่นหิรัญ
 • เสถียร ธัญญศรีรัตน์,
 • ชาญฤทธิ์ ธาราสันติสุข,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  4920000103  ปพ Ins.E ป513ห 2549  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  4920000127  ปพ Ins.E ป513ห 2549 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   3. [ ขอจอง ]  4920000128  ปพ Ins.E ป513ห 2549 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [784]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |