สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 3920000017,ฉ.1 3920000016,ฉ.2
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ MEE ช371ช 2539
ชื่อผู้แต่ง
 • ชัย หันสังข์
 • ชื่อเรื่อง
 • ชุดการสอนไฮดรอลิคส์ / ชัย หันสังข์ และนภาเสฎฐ พรหมบัณฑูร
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพ ฯ : สาขาวิชาเอกเครื่องมือกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน, 2539.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ, ตาราง : 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • ไฮดรอลิคส์
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • นภาเสฏฐ พรหมบัณฑูร
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 08/06/39
 • ชัย หันสังข์
 • ชุดการสอนไฮดรอลิคส์ / ชัย หันสังข์ และนภาเสฎฐ พรหมบัณฑูร
 • ไฮดรอลิคส์
 • นภาเสฏฐ พรหมบัณฑูร

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  3920000017  ปพ MEE ช371ช 2539 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  3920000016  ปพ MEE ช371ช 2539 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [494]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |