สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 6520000006
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ Ch.E. ย468ก 2561
ชื่อผู้แต่ง
 • ยุสนนท์ สิริธนมหวงษ์
 • ชื่อเรื่อง
 • การเตรียมตัวรองรับอะลูมินาโดยวิธีไฮโดรไลซิสและโซลโวเทอร์มัลสำหรับตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัม-ดีบุกในปฏิกิริยาโพรเพนดีไฮโดรจิเนชัน = Preparation of alumina support by hydrolysis and solvothermal methods for Pt-Sn catalysts in propane dehydrogenation / ยุสนนท์ สิริธนมหวงษ์
 • Add Title
 • Preparation of alumina support by hydrolysis and solvothermal methods for Pt-Sn catalysts in propane dehydrogenation
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2561.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • โซลโวเทอร์มัล
 • ดีไฮโดรจิเนชันโพรเพน
 • แพลทินัม-ดีบุกบนตัวรองรับอะลูมินา
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ธงชัย กลิ่นหรั่น,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 12/05/65
 • ยุสนนท์ สิริธนมหวงษ์
 • การเตรียมตัวรองรับอะลูมินาโดยวิธีไฮโดรไลซิสและโซลโวเทอร์มัลสำหรับตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัม-ดีบุกในปฏิกิริยาโพรเพนดีไฮโดรจิเนชัน = Preparation of alumina support by hydrolysis and solvothermal methods for Pt-Sn catalysts in propane dehydrogenation / ยุสนนท์ สิริธนมหวงษ์
 • Preparation of alumina support by hydrolysis and solvothermal methods for Pt-Sn catalysts in propane dehydrogenation
 • โซลโวเทอร์มัล
 • ดีไฮโดรจิเนชันโพรเพน
 • แพลทินัม-ดีบุกบนตัวรองรับอะลูมินา
 • ธงชัย กลิ่นหรั่น,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  6520000006  ปพ Ch.E. ย468ก 2561  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [1217]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |