Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ



ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ



ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ



ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ



ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ



ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ



ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50200355,ฉ.1 50200356,ฉ.2 50200357,ฉ.3 50200358,ฉ.4 50200359,ฉ.5 50200360,ฉ.6
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number จส ผ191 2548
ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • ผลการดำเนินงานโครงการงานดีที่น้องทำได้ / กระทรวงศึกษาธิการ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพ กระทรวงศึกษาธิการ, 2548
  บรรณลักษณ์ 29 หน้า ;|c 18 ซม.
  หมายเหตุ pamphlet ดูที่แฟ้ม งาน
  หัวเรื่อง
 • การหางาน
 • การสมัครงาน
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 27/02/50
 • LLLLL
 • ผลการดำเนินงานโครงการงานดีที่น้องทำได้ / กระทรวงศึกษาธิการ
 • การหางาน
 • การสมัครงาน

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  50200356  จส ผ191 2548 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   จุลสาร,กฤตภาค | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  50200359  จส ผ191 2548 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   จุลสาร,กฤตภาค | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   3. [ ขอจอง ]  50200358  จส ผ191 2548 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   จุลสาร,กฤตภาค | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   4. [ ขอจอง ]  50200357  จส ผ191 2548 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   จุลสาร,กฤตภาค | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   5. [ ขอจอง ]  50200355  จส ผ191 2548 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   จุลสาร,กฤตภาค | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   6. [ ขอจอง ]  50200360  จส ผ191 2548 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   จุลสาร,กฤตภาค | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [7675]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |