Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 42204167,ฉ.1 42204168,ฉ.2 42204169,ฉ.3 42204170,ฉ.4 42204171,ฉ.5 42204260ฉ.6
ISBN 974-286-2925
ชื่อย่อห้องสมุด kku-c kku-c TH-BaPIT
Call Number HV5808 ก218ป 2540
ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • ปลอดภัยไว้ก่อน : คู่มือการปฏิบัติงาน : การใช้กระบวนการแนะแนวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพย์ติดในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา.
 • Add Title
 • คู่มือการปฏิบัติงาน : การใช้กระบวนการแนะแนวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพย์ติดในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา.
 • การใช้กระบวนการแนะแนวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพย์ติดในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2540.
  บรรณลักษณ์ 192 หน้า : ภาพประกอบ. ; 26 ซม.
  หัวเรื่อง
 • ยาเสพติด -- การควบคุม -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
 • ยาเสพติดกับเยาวชน -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
 • การติดยาเสพติด -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
 • การแนะแนวการศึกษา.
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค. 01/07/42
 • LLLLL
 • ปลอดภัยไว้ก่อน : คู่มือการปฏิบัติงาน : การใช้กระบวนการแนะแนวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพย์ติดในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา.
 • คู่มือการปฏิบัติงาน : การใช้กระบวนการแนะแนวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพย์ติดในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา.
 • การใช้กระบวนการแนะแนวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพย์ติดในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา.
 • ยาเสพติด -- การควบคุม -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
 • ยาเสพติดกับเยาวชน -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
 • การติดยาเสพติด -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
 • การแนะแนวการศึกษา.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42204167  HV5808 ก218ป 2540 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  42204168  HV5808 ก218ป 2540 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   3. [ ขอจอง ]  42204169  HV5808 ก218ป 2540 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   4. [ ขอจอง ]  42204170  HV5808 ก218ป 2540 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   5. [ ขอจอง ]  42204171  HV5808 ก218ป 2540 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   6. [ ขอจอง ]  42204260  HV5808 ก218ป 2540 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [6863]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |