Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40100355,ฉ.1 40100356,ฉ.2
ISBN 9742822212
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number KPT3670.A26 ช116ซ 2538
ชื่อผู้แต่ง
 • ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต้องเสียภาษีอย่างไร อย่างไรไม่ต้องเสียภาษี / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงใหม่.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538.
  บรรณลักษณ์ 403 หน้า ; 22 ซม.
  หัวเรื่อง
 • ภาษี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
 • อากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.
 • ที่มาของทรัพยากร งปม. 25/02/40 220 บาท
 • ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
 • LLLLL
 • ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต้องเสียภาษีอย่างไร อย่างไรไม่ต้องเสียภาษี / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.
 • ภาษี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
 • อากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
 • ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  40100355  KPT3670.A26 ช116ซ 2538 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  40100356  KPT3670.A26 ช116ซ 2538 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [6804]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |