Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 01104nam 22003018a 4500
 008 071208s2007 maum b a001 0 eng
 016
|a 50101233
 020
|a 0072966629 (hard copy : alk. paper)
 040
|a DLC |c DLC|d YDX|d BAKER|d IXA|d IG#|d BTCTA|d U3Q|d YDXCP |d TH-BaPIT
 050
00 |a TS156 |b .G894j 2007
 100
1 |a Gryna, Frank M.
 245
10 |a Juran\'s quality planning and analysis : |b for enterprise quality / |c Frank M. Gryna, Richard C.H. Chua, Joseph A. DeFeo.
 250
|a 5th ed.
 260
|a Boston : |b McGraw-Hill, |c c2007.
 300
|a xxvi, 774 p. : |b ill. ; |c 24 cm.
 440
0 |a McGraw-Hill series in industrial engineering and management science.
 650
0 |a Quality control.
 700
1 |a Chua, Richard Chim Hai.
1 |a De Feo, Joseph A.
1 |a Juran, J. M. |q (Joseph M.),|d 1904-|t Juran\'s quality planning and analysis.
 930
|a งปม. |d 07/12/50 |h 660 baht

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  50101233  TS156 .G894j 2007  ให้บริการ  ได้
 หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |