สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

 LEADER 01269nam a2200277 a 4500
 008 200311m25629999th m a000 0 tha d
 016
|a 63100106,ล.1
 020
|a 9786165054140
 040
|a KASET |b tha |d TH-BaPIT
 050
04 |a LB 1028 |b ม246อ 2562
 110
2 |a มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. |b สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
 245
10 |a เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 1 - 8 = |b Statistics, Research and evaluation in education / |c สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 246
31 |a Statistics, Research and evaluation in education
 250
|a พิมพ์ครั้งที่ 13.
 260
|a นนทบุรี : |b สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, |c 2562.
 300
|a 1 เล่ม : |b ภาพประกอบ
 650
7 |a การศึกษา |x สถิติ
7 |a การศึกษา |x การวัดผล
7 |a การศึกษา |x วิจัย
 930
|a เงินงบประมาณ 2563 |b 09/03/63 |h 400 บาท

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  63100106  LB 1028 ม246อ 2562 ล.1  ให้บริการ  ได้
 หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |