สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ผลการค้นหาประมาณ 1191 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 301.   โครงสร้างกรงเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์นกเงือก / นพพันธุ์ แก้วเพชร...[และคนอื่นๆ]     2539.  1
 302.   การคัดแยกลูกกอลืฟด้วยระบบประมวลผลภาพ = Separation of Golf Ball with image processing system / พสุเทพ บุญสว่าง     2560.  1
 303.   ระบบพลังงานสำรองจากดวงอาทิตย์ / ประยุทธ ทองมา, นวพล ตุ่นมี และสุชาติ สาระกุล.     2543  1
 304.   วิชาวิศวกรรมการเขื่อม (444-353) / ลำปาง พันธ์เพชร, มิตร พุดซ้อน และชินวัตร อ่อนน้อม     2540.  3
 305.   เครื่องแจ้งขบวนรถไฟ / นิภาภรณ์ แสงวงศ์, นพดล มายืนยง และภูมินทร์ งามสุสวรรณ์.     2543  1
 306.   ชุดแพทเทรินเจนเนอร์เรเตอร์และภาคแสดงผล / กุล อักษรนู และสุรศักดิ์ วงศ์ษาพาน     2537.  2
 307.   เครื่องย่อยกระดาษ / ไกรษร มีเกิดมูล, ศักรินทร์ แก้วดำ และไพรัช ตัณนิติศุภวงษ์     2539.  2
 308.   ชุดแพทเทรินเจนเนอร์เรเตอร์และภาคแสดงผล / กุล อักษรนู และสุรศักดิ์ วงศ์ษาพาน     2537  1
 309.   เครื่องบดเกลือทะเล = The ball mill machine for sea salt / นิคม ชูสง, สุรศักดิ์ อยู่คง และเอกพล ชูแก้ว     2549.  1
 310.   เรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก / เด่นศิริ กาสีวงค์, พนม ทิพย์เหลือง และวิทยา วงค์เมฆ     2540  1
 311.   ชุดสตาร์ทเครื่องกำเนิด 75 กิโลวัตต์ (ชุดเรคติไฟเออร์) / เลิศฤทธิ์ เตชนันทชัยกุล     2535.  1
 312.   วิชาวิศวกรรมงานเชื่อม (444-353) / ธีระพงษ์ จันฟอง, บัญชา ศรีทัน และสิริชัย เหมืองจา     2540.  3
 313.   เรื่องผลิตโอโซนความถี่สูง = High frequency Ozone generation / พนิต ไชยทุ่งฉิน และธนาฤทธิ์ สนานคุณ     2553.  1
 314.   วิชาวิศวกรรมการเขื่อม (444-353) / ไพบูลย์ แสนเหลิม, ประมวล มณีคุ้ม และศิรวุฒิ บัวแสง     2540.  3
 315.   ความคิดเห็นของครูช่างเกี่ยวกับภาระงานของครูช่าง ปีการศึกษา 2534 / สุพล สุวรรณทา     2535  1
 316.   ชุดทดลองหาสมรรถนะของปั๊มน้ำแบบอนุกรมและขนาน/ ปฎิภัทธ์ มีทอง และมหิศร เปาะสู     2539  1
 317.   ชุดสาธิตการสื่อสารด้วยพัลซ์มอดูเลชั่น / ธัญลักษณ์ ไชยทองสุก และนำพล พันธ์ขาว     2538.  1
 318.   แบบจำลองระบบไฟฟ้าจุดระเบิดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวช./ วิโรจน์ บัวพันธุ์     2535  1
 319.   ชุดสื่อการเรียนการสอน วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (สชอ.1501) / ณัฐวุฒิ ด้วยเผือก     2536  1
 320.   เครื่องหลอมแบบเหนี่ยวนำความถี่สูง = Induction melting high frequency/ จตุโชค ศรีวิลัย...[และคนอื่นๆ]     2549  1
 321.   ระบบสื่อสารฉุกเฉิน / ธีรวัฒน์ วีระรัตนาภรณ์, สมชาย วัชรวิทยา และสุรเดช แสวงพงษ์     2544.  1
 322.   เครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวบันทึกภาพอัตโนมัติ / สมพงษ์ มาเครือ และวีระ ลำภู.     2543  1
 323.   รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าอเนกประสงค์ = Universal electric scooter / อนุสรณ์ เฮงดี และสราวุฒิ บุษกรานุโต     2556.  1
 324.   รถไฟฟ้า = Electric vehicle / ปริญญา เรืองสินธุ์ล เรืองฤทธิ์ เรืองธรรม และศักดา เริงสุทธิ์     2546.  1
 325.   แม่พิมพ์ขึ้นรูปท่อเรียว / ดนัย สุกกล่ำ, พงษ์พันธุ์ ตุ้มสุด และปิยะ อมรแมนนันท์     2538.  1
 326.   เครื่องช่วยทดสอบโทรศัพท์ = Telephone test helpper / คงเดช ไชยสลี, วิทยา แซ่ตั้ง และโสภณ รากเงิน     2543  1
 327.   เครื่องบำบัดน้ำเสีย / จีระวัฒน์ อาจลอยหน, อดิศักดิ์ ทนทาน และอดิศักดิ์ ถือพลอย.     2543  1
 328.   เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าโดยใช้ Hall-effect ตรวจจับ / จตุรงค์ นาคพันธ์ และธีรยุทธ ต่างจิตร     2538  1
 329.   แผงสาธิตระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน / คงเดช ศรีประมวล และสมชาย แช่มชื่น     2537.  1
 330.   โครงสร้างกรงเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์นกขุนทอง / บุญลือ เมืองอินทร์...[และคนอื่นๆ]     2540.  1
 331.   เครื่องแจ้งเตือนแผ่นดินไถล = The eart sliding alerts by mobile network / เอกชัย ทองเจือ และยุทธกร สลับศรี     2556.  1
 332.   เครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ = Induction heating / ธนชัย ทรงสุโรจน์ และ ธนพันธ์ นิลเพ็ชร.     2548.  1
 333.   การสร้างชุดการสอน วิชา ทฤษฎีเครื่องกล 1 เรื่อง ดอกสว่านและงานเจาะ / พิชัย ศรีสุข     2535  1
 334.   เครื่องโม่และผสมทรายหล่อ / ชูศักดิ์ สุดสายออ, สุทัศน์ คำพันธ์ และโสภณ ทรงทับทิม     2538.  1
 335.   การศึกษาการออกแบบโซ่ล่าร์ปั๊ม / ยุรนันท์ จินดาประภาพร และวนิดา เบ็ญฮายีสะมาแอ.     2545  1
 336.   เครื่องขดลวดเหนี่ยวนำความร้อน / บรรจง มะลาไสย, เพชรปราณี ภูเงิน และวิชาญ ไชยะมี     2537  1
 337.   สถานที่พักผ่อนภายในอาคาร / พนม เพ็งคุ้ม, ยุทธนา ท้าวทอง และวิทเทวารักษ์ เสียงล้ำ     2537  1
 338.   สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย 0-30 โวลท์/1.5 แอมป์ / ณัฐพร พรหมอยู่ และสิทธิศักดิ์ ชาญเพราะ     2545  1
 339.   อุปกรณ์แปลงระบบไฟฟ้า 1 เฟส เป็น 3 เฟส/220 v / ชัยวัฒน์ ภูมิประเทศ และ ประสงค์ หอมจันทร์     2537  1
 340.   ชุดการสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Master CAM เบื้องต้น / จิราวุฒิ ชาครติศร และสมชาย รักชุม     2538.  1
 341.   การศึกษาการออกแบบติดตั้งลิฟต์โดยสาร / ศุภกิจ ถาวรวัฒนยงค์ และสุรินทร์ทร แป้นคง     2545  1
 342.   ชุดการฝึกอบรม เครื่อง CNC Wirecut fanuc series wo เบื้องต้น / กิติพงศ์ แซ่ลิ่ม และ อภิชาติ เนินพรหม     2537  1
 343.   เครื่องชักโครกอัตโนมัติ / นิคม คำน้อย, ศราวุธ บานเย็น และศรเพชร์ อำนาจรุ่งตระกูล     2543  1
 344.   ระบบคีย์การ์ด = Access key card system / รัตนา วันเชียง, นิวัฒน์ สมจิตร์ และปรมินทรื เหลืองวัฒนะ     2549.  1
 345.   เครื่องแปลงความถี่รูปคลื่นไซน์ 1 เฟส เป้น 3 เฟส / อมรเทพ เกษตรบดี และลัชฌา แดงกนิษฐ     2544.  1
 346.   อิมพัลส์โวลเตจดิไวเดอร์ ขนาด 300 กิโลโวลต์ = 300 KV impulse voltage divider / วาคิม ธรรมชัย...[และคนอื่น ๆ]     2559.  1
 347.   การพัฒนาเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับหม้อแปลงทดสอบ = Development of power regulator for testing transformer / เจษฎา สวนงาม     2561.  1
 348.   ชุดประลองเรื่อง ระยะทาง ความเร็ว ความเร่ง/ วิชัย กงพลนันท์ และวีระยุทธ วิพัฒครุฑ     2539  1
 349.   ตู้อบฆ่าเชื้อแรงดันสูง : Autoclave / นภาพร ศรีพิชิต, ณรงค์ศักดิ์ เฉลยพจน์ และปอ ประพพงษ์     2549.  1
 350.   ตู้อบและจ่ายลวดเชื่อมไฟฟ้า / ชัยวุธ เหล่าวัฒนวรรณ, ธวิทย์ สากุล และ พเดช เกตุช้าง     2540.  1

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |