สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ผลการค้นหาประมาณ 1191 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 251.   หม้อแปลงเทสลา = Tesla transformer / ณัฐวุฒิ วรรณสุข, ถนัด บุญรอดรัมย์ และวรพล พารีสอน     2549.  3
 252.   เครื่องบดและร่อนทราย / ชุมพล คำเทียน, สมพร ชุมสมบัติ และสำเนียง ไข่มุกข์.     2538  1
 253.   ระบบควบคุมและเตือนภัยทางโทรศัพท์ / ศักดา สุเทศ และสุทธิศักดิ์ รัตนโพธิ์     2543.  1
 254.   ชุดควบคุมอุณหภูมิน้ำเชื้ออสุจิของสุกร / อรรถพล คุปตสรรค์ และอัชชา สมสิน     2545  1
 255.   ต้นแบบเครื่องตัดหญ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ / ธีรพงษ์ มณีโชติ และคนอื่น ๆ.     2548  1
 256.   รายงานเรื่องการสรุปผลการทดสอบครั้งที่ 1-14 / ธีรศักดิ์ ส่องรอบ...[และคนอื่นๆ]     2543.  10
 257.   รายงานเรื่องการสรุปผลการทดสอบครั้งที่ 1-14 / พิศักดิ์ จันสว่าง...[และคนอื่นๆ]     2543.  10
 258.   รายงานเรื่องการสรุปผลการทดสอบครั้งที่ 1-14 / สุรศักดิ์ แก้วเสน...[และคนอื่นๆ]     2543.  10
 259.   ชุดการสอนวิชา การออกแบบแม่พิมพ์เรื่อง แม่พิมพ์ดัด = Bending die / ธวัชช ไกรรักษ์     2536  1
 260.   ชุดสาธิตหลักการโทรศัพท์ระบบไทม์ดิวิชั่น มัลติเพล็กช์ / คารมย์ แก้วกันยา     2535.  1
 261.   วิศวกรรมงานเชื่อม (444-353) / บุญธรรม ขันตยาภรณ์, สมพร ขุนตา และสมศักดิ์ คำสนิท     2540.  4
 262.   เครื่องตรวจเช็คระยะเสียของสายส่งสัญญาณ = Transmission line detector error position / บพิธ วัฒนศิริ     2548.  1
 263.   ชุดการสอนแผ่นใสเรื่อง การตรวจสอบวัสดุดัวยอุลตร้าโซนิค / มาโนช นุ้ยเขียว     2536  1
 264.   รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า / ทศพร โลหะสาร, สิทธิชัย ยาทิพย์ และสุลาวรรณ สุขรินทร์     2545  1
 265.   คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องทฤษฎีงานเชื่อมแก๊สเบื้องต้น / ไชยเจริญ ยั่งยืน     2537  1
 266.   เครื่องนวดกระตุ้นกล้ามเนื้อ / ประสิทธิ์ชัย ทรงคุณ และภานุพันธ์ อยู่มะนะ.     2540.  1
 267.   เครื่องอัดดินซิเมนต์บล๊อค / ประยูร แก้วยอดจันทร์ และบำรุงศักดิ์ พิมพิเศษ     2540.  2
 268.   การสร้างและหาประสิทธภาพ ชุดทดลองออปแอมป์ระดับ ปวส. / คนึงนิตย์ ทองสมเพียร     2537  1
 269.   การทดสอบงานเชื่อม / ไพรัช แสงผ่อง, สมชาย เขียวคล้าย และอนิรุทธิ์ พุดเที่ยง     2542.  6
 270.   ชุดสื่อการสอนเรื่องแม่พิมพ์ตัด / บรรลือศักดิ์ สุรเสนีย์ และอเนก แสงเขียว     2538.  1
 271.   เครื่องขยายเสียงแบบมอสเฟท : MOSFET power AMP / ณรงค์ฤทธิ์ เกตนอก และภาณุพล เย็นสำราญ     2549.  1
 272.   การออกแบบและสร้างฝาสูบเครื่องยนต์ปรับอัตราส่วนการอัด / ชวินทร์ สร้างวัด     2546.  1
 273.   ชุดสาธิตระบบรองรับน้ำหนักแบบไฮโดรนิวแมติค / กิตติพงศ์ บุญสุข...[และคนอื่นๆ]     2539.  1
 274.   รายงานผลการทดลองวิชาวิศวกรรมการเขื่อม / ก้องเกียรติ สุขีมิตร...[และคนอื่นๆ]     2540.  1
 275.   เครื่องทดสอบหัวฉีดแก๊สโซลีนแบบอิเล็กทรอนิกส์ / กิตติ โต๊ะเหม...[และคนอื่นๆ]     2537.  1
 276.   เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิติอล / ชัชวาล ปุณขันธุ์ และสมศักดิ์ ไชยโสดา     2538.  1
 277.   การสร้างชุดการสอน วิชาการส่งถ่ายกำลัง (สสช.5208) เรื่อง Four-Bar Linkage / ธาตรี พิบูลมณฑา     2536  1
 278.   การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมกระแสไฟฟ้า = Design and creation of pheostat / จิรโรจน์ สุวรรณี     2557.  1
 279.   รถจักรยานเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติพร้อมชุดขับด้วยไฟฟ้า / พูนสวัสดิ์ นูพิมพ์     2537.  1
 280.   เครื่องผลิตไข่ไอโอดีน / กรุงไทย ชาลี, ชูธง ศศิมณฑลสกุล และราชัน กำบุญเรือง.     2543  1
 281.   เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าสูงแบบช่องว่างทรงกลม / ปริญญา อ่อนสุทธิ...[และคนอื่นๆ]     2548.  1
 282.   การสร้างและพัฒนาระบบ AGV= Creative and development of the AGV system / พัชรศักดิ์ ทองอยู่ และมนตรี ศักดี     2542.  1
 283.   เครื่องทดสอบแรงดันในท่อ/ ผ่องศรี ไพบูรณ์, พิทักษ์ นันทะวงษ์ และยงยศ ติฐิโต     2538.  1
 284.   เครื่องทดสอบแรงบิดและระยโก่งของคาน / กานต์ กิ่งแก้ว และธีรวัฒน์ แกล้วกล้า.     2540.  1
 285.   เครื่องจำหน่ายถุงยางอนามัยอัตโนมัติ / มานพ อยู่คง และยุทธพงษ์ ศรีวิชัยมูล     2545  1
 286.   ชุดการฝึกอบรมเครื่อง Machining center เบื้องต้น / อโณทัย เที่ยงโต และเลิศศักดิ์ ทองโต     2538.  1
 287.   ชุดทดลองการควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ / ชูชาติ แซ่เตียว และประวิทย์ ดุษฎี     2540.  1
 288.   ชุดควบคุมการสูบน้ำด้วยความดัน = Pressur control for motor Pump / สุนัย แววศรี และเจษฎา เด่นแวว     2548.  1
 289.   เครื่องรับ-ส่งโทรศัพย์แบบไร้สาย / ไมตรี ไชยชมพู และวิโรจน์ ศิริประเสริฐสุข     2538  1
 290.   เครื่องไสต้นแบบชนิดมือโยก / ธีระ พุ่นพฤกษ์, วิทยา แสนคำ และสุชาติ จินดาแจ้ง.     2538.  1
 291.   วิศวกรรมงานเชื่อม = Welding engineering / ชิราวุฒิ เนาคำแพง, นเรศ มาละใจ และวัฒนะ แป้นทอง     2540.  2
 292.   เครื่องทดสอบยิงลูกเทนนิส / วุฒิชัย ศรีสุวอ, จุมพล ชุมสงค์ และประกาย พันโกฏิ.     2540.  1
 293.   เครื่องทดสอบแรงบิด / ธนวุฒิ เกษมสุขภูมิ, เจิมชัย กนิษฐชาด และนฤปพงศ์ แสนสุข.     2538  1
 294.   การออกแบบและสร้างเครื่องกลแบบเพนดูลัมด้วยมอเตอร์เหนี่ยวนำ / สมพงษ์ ศรีลัด     2539.  1
 295.   จานสายอากาศพาราโบลิคแบบเซ็นเตอร์โฟกัส / เยาวรัตน์ ชาวนา และกิตติกร ขำเนียม     2545  1
 296.   ตู้สาขาโทรศัพท์สำหรับโทรศัพท์มือถือ / ยุทธนา ประคำทอง และกิตติพงษ์ ทนุวรรณ     2543.  1
 297.   รายงานเรื่องการสรุปผลการทดสอบครั้งที่ 1-14 / ไกรสร เกียรติโกศลกิจ...[และคนอื่นๆ]     2543.  10
 298.   การศึกษาออกแบบบอลลูนและศึกษาข้อมูลจีพีเอส / ถนอม ม่วงช้าง และนิตยา นวลขวัญ     2545  1
 299.   การสร้างและพัฒนาระบบ AGV = Creative and development of the AGV system / นฤดล วิเศษสิงห์ และพงศกร เง่ายุธากร.    2543.  1
 300.   เครื่องพ่นขัดผิวโลหะโดยใชรายธรรมชาติ / บุญช่วย วงษ์ศรีศรศักดิ์...[และคนอื่นๆ]     2538.  1

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |