สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ผลการค้นหาประมาณ 1191 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 201.   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ผังคาร์โนที่ 2 ตัวแปร/ สุทัศ ผาสุข     2535  1
 202.   เครื่องทดสอบความโก่งของคาน / ชลอ ฤทธิ์ดี และณรงค์ฤทธิ์ ฤทธิ์ทยมัย.     2540.  1
 203.   ชุดฝึกควบคุมตัวไมโครโปรเซสเซอร์คอนโทรล / กิตติกร พิชิ...[และคนอื่น ๆ]     2537.  1
 204.   ชุดแท่นรับน้ำหนักในการออกกำลังกาย / ประยูร วันต๊ะ และแสวง จันทธรรม     2540.  1
 205.   ชุดทดลองอิเล้กทรอนิกส์เบื้องต้น / ทศพล พวงศรีเดน และสัญญา ขยายวงศ์     2538  1
 206.   การพัฒนาใบงานวิชาประลองวิเคราะห์เครือข่ายไฟฟ้า / ประสิทธิ์ นางทิน     2536.  1
 207.   ชุดการสอน CAD/CAM ด้วยโปรแกรม Pro/Engineer / นุกูล แก้วกลม และอ้อมใจ เหลี่ยมวิเศษ     2539.  1
 208.   เครื่องทดสอบไอเวอร์โหลดรีเลย์ / ชัชวาล แสงดิษฐ์ และไพบูรณ์ จุนเจิม     2545  1
 209.   การควบคุมมุมเซอร์โวมอเตอร์ = Angle control with serve motor / ณัฐพงษ์ พระจันทร์แจ่มฟ้า     2560.  1
 210.   ชุดสาธิตเพลนเนตตารี่เกียร์/ วรพจน์ ตรีรัตน์ฤดี และ ศุภชัย พวงบุบผา     2539  1
 211.   เครื่องทำไส้แบบ / สัมพันธ์ ดอนเมฆ, วัฒนะชัย จูมผา และธีรทัศน์ ทองหนู     2538.  1
 212.   เครื่องวัดและส่งสัญญาณโทรศัพท์ / อำนาจ ศรอินทร์ และอารมย์ ชื่นศิริ     2537.  1
 213.   ชุดสื่อการสอนเรื่อง พวงมาลัยวแบบเฟื่องสะพาน / จงอางศึก ศรีวะสุทธิ์     2536  1
 214.   ชุดควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าปิด-เปิดอัตโนมัติแบบดิจิตอล / ปิยะ ราชพิลา     2537  1
 215.   ชุดการสอนกรรมวิธีการผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติก แบบ Molding / วันเดิม ชลคีรี     2536.  1
 216.   เครื่องควบคุมค่าเปอรืเซ็นต์ตะกอนของน้ำ = Percentage of silt controller / อนุชา ปทุมทอง     2556.  1
 217.   เครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์ / สุรวุฒิ โคตรพัฒน์ และสฤษดิ์ เกิดสันเทียะ     2537.  1
 218.   ชุดควบคุมการทำงานสำหรับหลอดไฟฟ้าแบบแอลอีดี = LED Tube Controller / ธนพล ศิริมงคล     2559.  1
 219.   เครื่องวัดค่าการนำความร้อนของวัสดุ = Photo type thermal conductivity of material / รัตนา ผูกน้อย     2546.  2
 220.   ชุดฝึกแท่นเครื่องยนต์ทดสอบระบบโมทรอนิกส์/ ทิว กาสิวุฒิ...[และคนอื่นๆ]     2539  1
 221.   ระบบควบคุมวงจรไฟฟ้าด้วยรีโมทคอนโทรล / โกวิท ธนการพานิช... [และคนอื่น ๆ ]     2537  1
 222.   คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องทฤษฎีงานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น / ไพรัช ปานดำ     2537  1
 223.   บอลลูนแบบบังคับด้วยมือ = Manual control balloon / การะเกด หัษฎงคต และภัทรา ชำนาญกิจ     2545.  1
 224.   ชุดการสอนเรื่อง การทดสอบปั๊มน้ำมันแบบเซนตริฟูกอล / วิโรจน์ คงทรัพย์.     2536.  1
 225.   ชุดการสอนไมโครมิเตอร์วัดนอก / วิเชียร สุวรรณพล และสมชาย จันทร์อินทร์     2540.  1
 226.   ชุดฝึกแท่นเครื่องยนต์ทดสอบระบบโมทรอนิกส์ / ทิว กาสิวุฒิ...[และคนอื่น ๆ]     2539.  1
 227.   เครื่องเชื่อมพลาสติกแบบสามหัวเชื่อม / อนุชาต มากกลาง และอารักษ์ จะรา     2538.  1
 228.   แบบจำลองสถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้า/ ระบุ ฟูตะกูล และ สุรพงษ์ รักชีวงศ์     2537  1
 229.   เครื่องแยกฝุ่นออกจากอากาศ / สมชาย ธรรมวงศ์วัฒน์ และธริษตรี วิเทศพงษ์     2537.  1
 230.   เครื่องทดสอบโทรทัศน์ / นัฐสิมา ประชุมทรัพย์ และเอกสิทธิ์ ปิยะวาทวงศ์     2537.  1
 231.   ชุดฝึกมอเตอร์ 3 เฟส แบบ 2 ตวามเร็วที่ 3 สภาวะ / ณรงค์ ทองเทศนา...[และคนอื่นๆ]     2538.  1
 232.   ชุดสื่อการสอนทอร์คคอนเวอร์เตอร์/ จงจิน ศรีสัจจกุล และ ภัทรพล ทีเจริญ     2537  1
 233.   รถไฟฟ้า / ปริญญา เรืองสินธุ์, เรืองฤทธิ์ เรืองธรรม และศักดา เริงสุทธิ์     2546  1
 234.   เครื่องระบบป้อนน้ำเย็น / วิรัตน์ สนศิริ, สุจิตร อำไพวรรณ และสุธา บัวดำ     2538.  1
 235.   เรือเสมาบริการ / โกศล มูสโกภาศ, วิรัตน์ จำเนียรสุข และวีรยุทธ บุตรมาตา     2540  1
 236.   ชุดการสอน แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก / สมบุญ ประดิษฐ์ทอง และอนุชาติ ทองสวัสดิ์     2540.  1
 237.   ชุดสื่อการสอนเครื่องยนต์เล็ดดีเซล / ชัชวาล เลขอาวุธ และเริงชัย คิดรอบ     2539.  1
 238.   กระบวนการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคต / จักริน ก้อนเอีย และไพฑูรย์ บุญพามี.     2540  1
 239.   ชุดการสอนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก / สมบุญ ประดิษฐ์ทอง และอนุชาติ ทองสวัสดิ์     2540  1
 240.   รายงานเรื่องการสรุปผลการทดสอบครั้งที่ 1-14 / คำผา เสนาภักดิ์...[และคนอื่นๆ]     2543.  10
 241.   รายงานเรื่องการสรุปผลการทดสอบครั้งที่ 1-14 / ฉัตรชัย สมจิตต์...[และคนอื่นๆ]     2543.  10
 242.   หม้อแปลงช่วยสตาร์ทเครื่องกำเนิดในโรงต้นกำลัง / บุญจันทร์ หมอนสวัสดิ์     2536.  1
 243.   สไลต์ประกอบการเรียนเรื่อง เทคนิคการพิมพ์ชิลค์สกรีน / หลวง ประสานพันธ์     2535  1
 244.   ตู้ควบคุมการทำงานลิฟต์ = Elevator control box / ณัฏยา ศรีศักดา และรุ่งโรจน์ จิรวิภาส     2548.  1
 245.   เซลล์ทดสอบฉนวนน้ำมัน = Insulator oils test cell / ชาตรี โพธิราช และวิเชียร ห้อยจังหรีด     2553.  2
 246.   รายงานเรื่องการสรุปผลการทดสอบครั้งที่ 1-14 / ธำรงค์ แถสูงเนิน...[และคนอื่นๆ]     2543.  10
 247.   รายงานเรื่องการสรุปผลการทดสอบครั้งที่ 1-14 / ธเนศ สวัสดิ์วงษ์...[และคนอื่นๆ]     2543.  10
 248.   ชุดทดลองระบบควบคุม พีไอดี = PID control system laboratory / เทวิน พันภัย และเอกชัย สมัยสงค์     2548.  1
 249.   เครื่องตัดอิฐตัวหนอน / ณรงค์ สายสงค์, ประวิทร ศรีสมุทร และวันชาติ ชัยฤกษ์.     2540.  1
 250.   ชุดขึ้นรูปโดยใช้วิฑีการ Friction actualed blank holding / ทรัพย์ ตะนนท์ และนิธิพงษ์ ยอดพันคำ     2537.  1

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |