สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ผลการค้นหาประมาณ 1191 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 151.   เครื่องฉายแผ่นใสอัตโนมัติ / กิตติศักดิ์ บุญเกิด...[และคนอื่นๆ]     2537.  1
 152.   เรือเอนกประสงค์ / ทวี พันธ์มาศ, ลิขิต อาจทอง และพรทิพย์ ชูแสง     2540  1
 153.   ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบ 2 แกน = Dual Axis solar tracking system / อภิวัฒน์ มหาดไทย     2556.  1
 154.   การทดสองที่ 1-14 / คำรพ ชุมคล้าย, สมชาติ ลำโป และอุทัย อินทร์เกิด     2540.  1
 155.   ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบ 2 แกน = Dual axis solar tracking system / อภิวัฒน์ มหาดไทย     2556.  1
 156.   เครื่องปรับแรงดันอัตโนมัติ / ณัฐพงษ์ อินทรสุข และ ภิญโญ คำยวง     2537.  1
 157.   การทดลองงานในวิศวกรรมงานเชื่อม / ไพรัช กังพิศดาร...[และคนอื่นๆ]     2543.  2
 158.   ขาตั้งนิรภัย-เตือนไฟเลี้ยวรถจักรยานยนต์ / ขจิต อนันตวิทยวงศ์     2537  1
 159.   ซุ้มการะเวกบริเวณลานจอดรถ 2 / จิรพันธ์ เปรมประทิน...[และคนอื่นๆ]     2539.  1
 160.   จักรยานปั่นไฟฟ้า = Bicycle generator / ดนุพล มันเส็น และอภิชาติ คุ้มเกรง     2553.  1
 161.   ดิจิตอลอินตั๊กแตนซ์และคาปาซิแตนซ์มิเตอร์/ ฤกษ์ชัย ศรีสมบัติ     2537  1
 162.   โครงการปฏิบัติงานจริงในงานพัฒนาการศึกษา / สุจิระ ภาคย์ทองสุข     2536.  1
 163.   ชุดประลองการควบคุมไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์ / ชาญชัย แสนจันทร์     2535.  1
 164.   ชุดสาธิตวงจร Hydraulics เบื้องต้น/ มนัส ชูเชิด และ มานัส เมฆบุญส่งลาภ     2537  1
 165.   ชุดประลองแรงกระทำสมดุลย์โดยใช้ตุ้มน้ำหนัก / พีรพงษ์ วาจานนท์     2537.  1
 166.   เครื่องขยายเสียงแบบ PWM / กิตติกร วงค์ฝั้น และสัมพันธ์ มิตรโกสุม     2545  1
 167.   การศึกษาปัญหาของนักศึกษาวิทยาลัยช่างกลปทุมวัน / สมเดช งอกอ่อน     2540.  2
 168.   นาฬิกาและเครื่องจับเวลาระบบดิจิตอล/ นิทัศน์ วีระโพะประสิทธิ์     2537  1
 169.   อุปกรณ์ช่วยปรับแสงเครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ / วารุณี เรืองปราชญ์     2535.  1
 170.   การศึกษาปัญหาของนักศึกษาวิทยาลัยช่างกลปทุมวัน / สมเดช งอกอ่อน.     2540  1
 171.   การสร้างเตียงไฟฟ้า / รักชาติ วิจันทมุข และวิสันต์ เชาวนเมธากุล     2537  1
 172.   เครื่องอัดดินซิเมนต์บล๊อค / วิษณุ ชุมศรี และโอภาส พงษ์เรืองศรี     2540.  1
 173.   การทดลองงานในวิศวกรรมงานเชื่อม / กำพลศักดิ์ ทัพหมี...[และคนอื่นๆ]     2543.  2
 174.   คู่มือการสอนชุดควบคุมแบบกระจาย (DCS) / โกวิทย์ ยอดมงคล...[และคนอื่นๆ]     2538.  2
 175.   ชุดตัดท่อเหล็กสี่เหลี่ยม / ปราโมทย์ พันธ์สว่าง และสมบัติ ฉายแสง     2539.  1
 176.   ตู้อบควบกคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ / ปฐม กล้าหาญ และสุเทพ เจริญวาจา     2545  1
 177.   เรือสารพัดประโยชน์ / เกษม รัตนธรรมทอง, สมภพ ดีปัญญา และสมภพ มงคล     2540  1
 178.   อุปกรณ์ช่วยในการปรับตั้งศูนย์ของมีดในเครื่องกลึง / มนัส นิระโส     2536.  1
 179.   ชุดการสอน CNC Milling ควบคุมด้วย NUM 720 F / สุชน คงเจริญถิ่น และสุรชัย ปรีทอง     2538.  1
 180.   การสร้างคู่มือการใช้ SURFCAM / บุญช่วย นัตถิวัน และสุรชัย แสงกระจ่าง     2537  1
 181.   สื่อการเรียนการสอนวิชาเครื่องกลไฟฟ้าชนิดพิเศษ / พรศักดิ์ ทองมา.     2536  1
 182.   ชุดอุปกรณ์ตัดไฟอัตโนมัติ 3 เฟส / ปรัชญา เยาวลักษณ์ และอมร รักช้อน     2537  1
 183.   เครื่องผสมยาง / พิษณุ อ้นอินทร์, ลภัชพล ไชยมิ่ง และวันชัย ชูเชื้อ     2538.  1
 184.   คู่มือการสอนชุดควบคุมแบบกระจาย (DCS) / โกวิทย์ ยอดมงคล...[และคนอื่น ๆ]     2538  1
 185.   รายงานการสรุปผลการทดสอบงานเชื่อม / เจษฎา ทิพย์อาสน์...[และคนอื่นๆ]     2543.  1
 186.   การทดลองที่ 1- 14 / โชคชัย สิงหธรรม, นันทชัย สาน้อย และวัฒวิท ชัยภูมี     2540.  2
 187.   สายอากาศ VHF / สิงห์ชัย อ่อนพิทักษ์, สุชาติ นกบิน และธารี ดีประเสริฐ     2544.  1
 188.   เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ / สมโภชน์ ตามสายลม และเสรี คงแก้ว     2537.  1
 189.   แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงโวลท์/แอมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล/ นฤมล ลครราช     2537  1
 190.   เครื่องตีเกลียวลวดทองแดง = Copper wire twist machine / วุฒิพงศ์ ปงใจ และสมภพ สุขใส     2549  1
 191.   แบบจำลองการเรียนการสอนทำงานเครื่องยนต์ 4 จังหวะ / ไพศาล สินธุ์พูล.     2536.  1
 192.   ชุดจำลองการทำงานของสกรูของเครื่องฉีดพลาสติก / สุนทร วีระเดชลีกุล     2537.  1
 193.   เครื่องทดสอบความโก่งของคาน / ชลอ ฤทธิ์ดี และณรงค์ฤทธิ์ ฤทธิ์ทยมัย     2538.  2
 194.   เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดและวัดชีพจร = Pulse oximeter / รณชัย ทศานนท์     2547  1
 195.   การ์ดแสดงอาการเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์ / สุรพงษ์ พิมพ์อาจเอี่ยม     2537  1
 196.   ชุดการสอน วิชา การสื่อสารดาวเทียม / ทศพร มีครุธ และ อัครเดช เตยอ่อน     2541.  1
 197.   ชุดสาธิตระบบไฟชาร์จในรถยนต์ / ดำรงค์เกียรติ แพงศรี และสุเมธ โยทุม     2539.  1
 198.   เครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ / โชคชัย จำปีเรือง และนิกูล ภูสุภา     2545  1
 199.   ชุดฝึกมอเตอร์ 3 เฟส แบบ 2 ความเร็วที่ 3 สภาวะ / ณรงค์ ทองเทศทา...[คนอื่น ๆ].     2538.  1
 200.   ชุด D.C. Brake Module / จารุวัฒน์ กลึงพงษ์, วรพงค์ รัตนสุวรรณ์ และสุรชัย พานวัน     2538  1

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |