สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ผลการค้นหาประมาณ 1191 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 101.   เครื่องเปลี่ยนโทรทัศน์เป็นออสซิสโลสโคป/ ธนัท แซ่ส่ง     2537  1
 102.   ชุดประลองแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง / สำเริง สุขานุยุทธ์     2538.  1
 103.   ชุดสาธิตหลักการทำงานของเมอเตอร์/ สุระเดช ไชยหนองแข้     2536  1
 104.   ชุดเครื่องแยกโลหะแผ่นด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า / เกษม เอกจิต     2536  1
 105.   เครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ / ประพิษ พาบุตตะ     2535.  1
 106.   แบบจำลองการทำงานเครื่องยนต์โรตารี่ / วันชัย ขันพิมูฃ     2536  1
 107.   เครื่องกระเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ / สุรชัย คุรุภัณฑ์     2536  1
 108.   การทดสอบงานเชื่อม / ธีรศักดิ์ ศรีไตรเรือง...[และคนอื่นๆ]     2543.  6
 109.   ชุดควบคุมด้วย PC/PLC / วีรชัย ไวยเนตร์ และ ศิริชัย พรภิรมย์     2537.  1
 110.   ชุดสื่อการสอนเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์/ รังสรรค์ ยังน้อย     2537  1
 111.   ชุดแสดงผลดิจิตอลโดยใช้มัลติเพลกซ์ / จิรายุทธ แก้วอาสา     2536.  1
 112.   เครื่องตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้าชนิดใบมีดชัก / อนันต์ สุขดี     2537.  1
 113.   การสร้างชุดประลอง BASIC OP-AMP ระดับ ปวส / ธีระศักดิ์ ฉวีศักดิ์     2535.  1
 114.   แบบจำลองเครื่องขนถ่ายวัสดุในแนวตั้ง / สวงค์ เจริญวงษ์     2538.  1
 115.   ชุดสาธิตหลักการดิจิตอล โวลท์มิเตอร์ / บัณฑิต จันทร์พุฒ     2536.  1
 116.   รถโก - คาร์ท / พิรุฬห์ วิริยะประกอบ และอภิชาติ สร้อยระย้า     2537  1
 117.   เครื่องเจียรนัยเพชรพลอย / ประเทือง นาคเผือก และคนอื่น ๆ.     2540.  1
 118.   เครื่องป้องกันการเพิ่มและลดแรงดันไฟฟ้า/ สาธิต แผ่นทอง     2536  1
 119.   ชุดจำลองเครื่องเรียงกระดาษอัตโนมัติ / สมศักดิ์ คำมะมูล     2537.  1
 120.   ชุดหัวไฟแฟลช / ไชยวัฒน์ เกียรติเฉลิมคุณ และสาธิต แตงหนู     2545  1
 121.   เครื่อวัดกำลังส่งและค่า VSWR แบบดิจิตอล / ชวินทร์ สร้างวัด     2546.  1
 122.   Control AC. Line / ฉัตรชัย รัตนมณี, เฉลิมพล คำพจน์ และธนภูมิ สุวพรหม     2538.  1
 123.   ชุดการสอนไฮดรอลิคส์ / ชัย หันสังข์ และนภาเสฎฐ พรหมบัณฑูร     2539.  1
 124.   ชุดทดลองเรื่องลูกเบี้ยวและตัวตาม / สุรศักดิ์ เทียบรัตน์     2536.  1
 125.   ชุดการสอนวิชาทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง / วุฒินันท์ ผิวแก้ว     2543  1
 126.   Design and create programmable logic controller by microcontroller MCS-51 / เมธี สุ่นสุข และเดชา โชติกลาง     2543  1
 127.   เครื่องทดสอบแรงดึงยาง = Tensile test / ชูพงษ์ สุขเกษม...[และคนอื่นๆ]     2538.  1
 128.   แผงสาธิตชุดไฟสัญญาณของจักรยานยนต์/ สุระพงษ์ แสนบุญรัตน์     2536  1
 129.   จานจ่ายอินฟราเรด / สุนทร สุวนาคกุล และ สุพัฒน์ อัมระนันทน์     2537.  1
 130.   ชุดการสอนเรื่อง เครื่องมือทั่ว ๆ ไป / สมบูรณ์ศักดิ์ โอทาตะ     2535  1
 131.   รถจักรยานไฟฟ้า = Electric bicycle / จิตวิฑูร ขิงทอง และ สุกิต พวงบุบผา.     2548.  1
 132.   แหล่งจ่ายไฟโปรแกรม / บุญมา สิรินิจศรีวงศ์ และ สำรวย บรรทึก     2537  1
 133.   เครื่องบันทึกการใช้โทรศัพท์ / ราเชน เดชเดชา และธงชัย มีชัย     2536.  1
 134.   ไฟฉุกเฉินอัตโนมัติดัดแปลงจากไฟฉายธรรมดา / สุนันท์ ศรีจำปา     2536  1
 135.   ฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์บอกความถี่เป็นตัวเลข / สุทิน นกพุ่ม     2537.  1
 136.   สายอากาศแบบไมโครสตริป / ประสาน ละอองเอี่ยม และพีรพล พูลสุข     2545  1
 137.   ชุดสื่อการสอนเรื่องการใช้มัลติมิเตอร์ / ไชยา ประสงค์สันต์     2536.  1
 138.   บอลลูนแบบบังคับด้วยมือ / การะเกด หัษฏงคต และภัทรา ชำนาญกิจ     2545  1
 139.   Studies on the Influence of the inclination angle, the height ratio, and the electric field on thehot plate in rectangular box / Tanatat Homsuwan and Panya Phalaklang     n.d.  1
 140.   คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา เขียนแบบเทคนิค / ปราโมทย์ จามรเนียม     2537  1
 141.   ซุ้มการะเวกบริเวณลานจอดรถ / ชุภามิตร ทะนันไธสง...[และคนอื่นๆ]     2538.  1
 142.   เครื่องวัดกำลังงานไฟฟ้า / สมชาย แสงอรุณ และตรีบูรณ์ นวลทอง.     2538.  1
 143.   รายงานผลการทดลองวิชาวิศวกรรมการเชื่อม / คทาวุธ...[และคนอื่นๆ]     2543.  1
 144.   เครื่องปั๊มแบบเพลาข้อเหวี่ยง / นพนัน ธัญญาบัตร...[ และคนอื่นๆ]     2538.  1
 145.   เครื่องรีดยางแบบกึ่งอัตโนมัติ / สำราญ วังบุญคง...และคนอื่น ๆ.     2538  1
 146.   เครื่องควบคุมการปิด-เปิดน้ำผ่านระบบโทรศัพท์ / มนตรี เกิดสุข     2537.  1
 147.   เครื่องวัดความเร็วน้ำ / ทศพล ตู้สิมมา และประภัตร ศรแก้วดารา     2545  1
 148.   จักษุกล / ชาญรรงค์ มานะรังสรรค์, พนม บุญไหล และวิมล เกิดปัญญา     2537  1
 149.   ชุดสาธิตการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ / ปริญญา อ่อนสุทธิ     2536.  1
 150.   ชุดทดลองอะนาลอกและดิจิตแล / ฉัตรชัย พจน์ชัยวงดี...[และคนอื่นๆ]     2538.  1

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |