สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ผลการค้นหาประมาณ 70 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 51.   การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการลงทะเบียนและการติดผลการเรียนนักศึกษาวิทยาลัยช่างกลปทุมวัน / ระมิงค์ สุขสุวรรณ     2537.  1
 52.   การศึกษาสมรรถนะของตู้แช่เชิงพาณิชย์ต่อสัดส่วนการเติมสารทำความเย็นผสม R 22/R 125 / คม จันทคราม และอาณัติ ตั้งชู.     2545  1
 53.   เครื่องกำเนิดโอโซนจากระแสไฟฟ้าแรงดันสูงเพื่อการบำบัดน้ำเสีย / พัชราภรณ์ ตอประเสริฐ และสุรชัย เหลืองอร่าม     2545  1
 54.   โปรแกรมระบุตำแหน่งพื้นพิภพด้วยดาวเทียมแสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์แบบพกพา / รุ้งนภา แกนวน และ ร.ต.เจริญชัย ฤทษ์ดี     2545  1
 55.   ชุดจำลองระบบสัญญาณไฟรถยนต์ด้วยไมโครคอนโทรล์เลอร์ติดต่อกันแบบอนุกรม / นิเวศน์ สุขประดับ และวิวัฒน์ แห้วเพชร     2545  1
 56.   เครื่องส่งเอฟเอ็มสเตอริโอมัลติเพล็กซ์โปรแกรมความถี่แบบเฟสล๊อกลูพ / เกษมสมปอง กิ่งเกษ และเอกรินทร์ นาคสังข์     2545  1
 57.   ชุดทดลองการควบครุมสายพานลำเลียงด้วย ดีซี เซอร์โวมอเตอร์ / มลฤดี นิลทสุกข์, นพรัตน์ สว่างพงษ์ และพงษ์ศักดิ์ มิดำ     2545  1
 58.   เครื่องชุบผิวแข็งโลหะด้วยความร้อนเหนี่ยวนำ = Hardness surface metal by induction heating / ฉัตรชัย ประยงค์หอม, ณรงค์ ทิพย์มูล และมนัส ชูเชิด     2549.  1
 59.   ระบบควบคุมตำแหน่งจานสายอากาศเพื่อชี้ทิศไปยังตำแหน่งดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้า / ถนัด เคี่ยนคำ และนพดล ไชยประสิทธิ์     2545  1
 60.   การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของแผ่นวัสดุผสมระหว่างโพลิเอสเทอร์เรซินกับซังข้าวโพด / อภิรักษ์ ฮ่อบุตร และทวีศักดิ์ ก้อนคำ.     2548  1
 61.   การนำความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนกลับมาใช้ทำน้ำอุ่น / ขวัญเมือง ชาล่าม, ภิญโญ นาคบาตร์ และวุฒิ วงษ์สุริยา     2545  1
 62.   การเปรียบเทียบสมรรถนะของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างมีและไม่มีลูกระบายอากาศ / ธนชาติ อกนิษฐากร และ จ.อ.วุฒิพงษ์ แตงดี.     2548  1
 63.   การศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์ปรับอากาศแบบแยกส่วนซึ่งใช้ระบบอีวาพอเรทีฟคอนเดนเซอร์ / จักรพันธ์ กรกวีวงศ์ และอนุสารณ์ เกชลา     2545  1
 64.   แบบจำลองการควบคุมชุดรางเลื่อนลำเลียงด้วย ดีซี เซอร์โวมอเตอร์ / เชิงชาย ชื่นเจริญ, ธีรทัศน์ วิทยเดชานนท์ และพิศิษฐ์ พรมสุวรรณ.     2545  1
 65.   การศึกษากำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 3 เฟส แบบกรงกระรอกโดยการลดรอบการพันและเพิ่มความถี่ใช้งาน / ไพศาล พงษาธิการ และสมบูรณ์ เหมหงษา     2545  1
 66.   การศึกษาระบบกำจัดไอระเหยแอมโมเนีย โดยเทคนิคฟลูอิดไดเซชั่นสามสถานะ = A study of ammonia removal by three-pahse fluidization technique / เจษฎา เกตุพ่อค้า และนราศักดิ์ งามสมสุข     2547.  1
 67.   การศึกษาผลของการใช้น้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทนสูงกว่าความต้องการของเครื่องยนต์ = Study in engine that uses higher octane number gasoline than requirement / กิติศักดิ์ ล่ำสูง และศิริพงษ์ กสิวิริยะวงศ์.     2545  2
 68.   การศึกษาผลของการใช้น้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทนสูงกว่าความต้องการของเครื่องยนต์ = Study in engine that uses higher octane number gasoline than requirement / กิติศักดิ์ ล่ำสูง และศิริพงษ์ กสิวิริยะวงศ์.     2545  2
 69.   การเปรียบเทียบมลพิษจากไอเสียและสมรรถนะของเครื่องยนต์ SI ระบบหัวฉีดกับระบบคาร์บูเรเตอร์โดยใช้เชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ / รณชัย ทายพงศ์ศักดิ์ และสมพร พิทักษ์คชวงศ์.     2549  1
 70.   การเปรียบเทียบสมรรถนะและมลพิษไอเสียระหว่างเครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่ใช้น้ำมันเบนซินกับแก๊สเซฮอล์ ที่มีค่าออกเทนต่างกัน / พิทักพงษ์ มีเย็น และสถิตย์ เนียมสูงเนิน     2548  1

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |