สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ผลการค้นหาประมาณ 1191 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 51.   เครื่องทดสอบปั๊มน้ำแบบ = Side channel pump / สุเนตร มูลทา     2536  1
 52.   เครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอร์ / จำนง พรหมแท่น     2536  1
 53.   การทดสอบงานเชื่อม / ชุมพล คนเฉียบ...[และคนอื่นๆ]     2543.  6
 54.   เครื่องขยายเสียงเอนกประสงค์ / สำราญ ตุลาพันธ์     2536  1
 55.   ชุดจำลองปัดน้ำไฝนอัตโนมัติ / บุญมี โคตรประทุม     2537.  1
 56.   ชุดสาธิตการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า/ ธีรโชติ คงพลู     2536  1
 57.   เครื่องทำสูญญากาศอัตโนมัติ / พีระพงศ์ อนาวงศ์     2537.  1
 58.   เครื่องมือวิเคราะห์สภาพลูกปืน / พูลทวี ศรพรหม     2536.  1
 59.   การทดลองที่ 1- 14 / ชัยรัตน์ เหว่านิล...[และคนอื่นๆ]     2540.  2
 60.   ชุดทดลองมอเตอร์ดาลานเดอร์ / ณัฐกิตติ์ เกิดเสมอ     2536.  1
 61.   ชุดสาธิตการกำเนิดแรงดันไฟฟ้า/ เลิศ ก้านเหลือง     2536  1
 62.   Public address amplifier / เชาวฤทธิ์ พัวงามประเสริฐ...[และคนอื่นๆ]     2537.  1
 63.   การทดสอบงานเชื่อม / ชำนาญ เฟื้อแก้ว...[และคนอื่นๆ]     2543.  6
 64.   เครื่องขยายเสียงระบบ (Surround Sound) / วรวิทย์ จินดารัตน์     2537.  2
 65.   เครื่องวัดอัตราการไหล (Flow meter) / มลตรี เตียวเจริญพร     2535.  1
 66.   เครื่องขยายเสียงระบบ (Surround sound) / วรวิทย์ จินดารัตน์     2537.  2
 67.   เครื่องวัดตัวเก็บประจุแบบมือถือ / พิราม ทนันไชย     2544.  1
 68.   เครื่องส่งสัญญาณเสียงระบบสาย AC / เจษฎา ศรีทรัพย์     2537.  1
 69.   เครื่องซอยกล้วย / ทรงเกียรติ เกิดนาวี และคนอื่น ๆ.     2540.  1
 70.   เตาไฟฟ้าเอนกประสงค์ / ถวิล บุปผาทาโน...[และคนอื่นๆ]     2537.  1
 71.   ชุดสาธิต อินเตอร์เฟส 8255 เบื้องต้น / สุเมศ ภาคีนุยะ     2535  1
 72.   ชุดการสอนเรื่อง "เครื่องเจียรไน" / อัมพร รัตนรัตน์     2536.  1
 73.   เครื่องฝึกเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น / สหัส จันทร์จิระ     2537.  1
 74.   โฮมเพจการเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / พรชัย แซ่ตั้ง     2544  1
 75.   เครื่องควบคุมสเต็ปปิ่งมอเตอร์ / วรสิทธิ์ ขอนแก้ว.     2536  1
 76.   ชุดจำลองเครื่องและแม่พิมพ์ฉีด-อัด / ศุภชัย ชิณศรี     2536.  1
 77.   รายงานการทดสอบวัสดุ / จีรยุทธ กลีบบัว...[และคนอื่นๆ]     2543.  1
 78.   ชุดการสอนเรื่อง เครื่องเลื่อยกล / อำนาจ ศรีจันบาล     2536  1
 79.   จักรยานน้ำ / ชูแมน เผือกเดช และมาโนช รังษีมณีรัตน์     2537.  1
 80.   ชุดการสอนแม่พิมพ์อัดพลาสติก / นเรศ บุญศักดิ์เฉลิม     2536.  1
 81.   เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบแรงโน้มถ่วง / ภักดี ดำเนินผล     2537.  1
 82.   บทเรียนโมดูลเรื่อง การเข้าขอบลวด / ธนากร กรรณิการ์     2535.  1
 83.   ชุดป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติ / สุพิน วรรณรส     2537  1
 84.   Reduction of torque ripple in direct torque control for induction motor drive system using voltage per frequency technique / Yuttana Kumsuwan     2007.  1
 85.   ชุดช่วยสอนด้วยระบบไร้สาย/ ไวพจน์ มะทะ...[และคนอื่นๆ]     2538.  1
 86.   เครื่องอินเตอร์คอมแบบไร้สาย/ รังสิมันต์ น้อยเจริญ     2537  1
 87.   ชุดการสอนสไลด์การกระจายแสงของดวงโคม / ปินส์ สุขศีล     2535.  1
 88.   ผลิตสื่อแผ่นใสระบบเกียร์อัตโนมัติ / ประภาส พวงชื่น     2536  1
 89.   เครื่องอินเตอร์คอมแบบไร้สาย / รังสิมันต์ น้อยเจริญ     2537  1
 90.   ชุดการสอนเครื่องวัดความเร็วรอน / สนธยา ฉัตรสุวรรณ์.     2536  1
 91.   ชุดทดลองดิจิตอล / นิคม โสสีทา และ ธีระยุทธ สิงห์แก้ว     2537.  2
 92.   ชุดสาธิตระบบเบรกรถยนต์/ ธวัชชัย ดาษดา และ นเรศ มีโส     2539  1
 93.   รีโมตคอลโทรลทางโทรศัพท์ = DTMF remote control / ประวิทย์ ชมภูทอง     2537.  1
 94.   คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องไฟฟ้าเบื้องต้น / นาวี อุดร     2537  1
 95.   ชุดการสอนส่วนประกอบแม่พิมพ์ฉีด / สันติ จำเริญนุสิต.     2536.  1
 96.   ชุดคลายความตึงเครียดกล้ามเนื้อ / สิทธิชัย ไกรภิรมย์     2537.  1
 97.   เครื่องควบคุมการให้นำในแปลงเกษตร / ยงยุทธ ลิมพะสูตร     2537.  1
 98.   ชุดทดลองเครื่องส่งวิทยุ AM. ระดับ ปวช./ ชัชวาลย์ มูลศรี     2536  1
 99.   ชุดการสอนนิวแมติคส์ / จักราวุธ วรขม และรังสันต์ นุสติ     2539.  1
 100.   ชุดประกอบการเรียนไฟฟ้าจากลมธรรมชาติ / ปริญญา บุ้งทิม     2536  1

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |