Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ผลการค้นหาประมาณ 25 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   ุปกรณ์ปาดผิวงานกัด / สายันต์ จันมณี     2536.  1
 2.   ุปกรณ์ช่วยปรับแสงเครื่งฉายภาพข้ามศรีษะ / วารุณี เรืงปราชญ์     2535.  1
 3.   ุปกรณ์ช่วยในการปรับตั้งศูนย์ขงมีดในเครื่งกลึง / มนัส นิระโส     2536.  1
 4.   ุปกรณ์แปลงระบบไฟฟ้า 1 เฟส เป็น 3 เฟส/220 v / ชัยวัฒน์ ภูมิประเทศ และ ประสงค์ หมจันทร์     2537  1
 5.   ิมพัลส์โวลเตจดิไวเดร์ ขนาด 300 กิโลโวลต์ = 300 KV impulse voltage divider / วาคิม ธรรมชัย...[และคนื่น ๆ]     2559.  1
 6.   ุปกรณ์สำหรับเชื่มต่ระบบ OBD II (ISO 9141-2) = Gate way for OBD II systems (ISO9141-2) / ขจร ัจจิมาจิรัฐิติกาล...[และคนื่นๆ]     2550.  1
 7.   ินเวร์เตร์ 1 เฟส เชื่มต่การไฟฟ้า = Single phase inverter connected to MEA / กิตติ เจริญขำ และณัฐพงษ์ พันธ์โสภาค     2553.  1
 8.   ุปกรณ์หุงต้มพลังงานแสงาทิตย์ = Solar Cooker / ชัยนันท์ ยันต์วิเศษ, สุรสิทธิ์ กันยา และรรตพงษ์ สิทธิ.     2545.  1
 9.   ิมพัลส์โวลต์เตจดิไวเดร์ 300 กิโลโวลต์ = 300 kV impulse voltage divider / มานะ เหมืนทรัพย์, จตุภณ โสดา และวิวัฒน์ คงนก     2556.  1
 10.   กแบบและสร้างเครื่งประกัตโนมัติ = The development of automated assembly machine / กุลชาติ สุปัญญาเดชา และศักดา หมั่นสีชุม     2548  1
 11.   ุปกรณ์ต่เชื่มชุมสายต่างระบบชนิด DTMF แบบัตโนมัติ = Automatic connection pabx (DTMF) / สุพจน์ แก้วโบราณ และปานทิพย์ พูลผล     2537  1
 12.   กแบบและสร้างเครื่งประกบชิ้นงานัตโนมัติ = The development of an automated assembly machine / ศรีสากล ไตรรัตน์ และมารุต สังข์เต็ม     2548.  1
 13.   กแบบและสร้างเครื่งคัดแยกบรรจุชิ้นงานัตโนมัติ = The development of automated parts classifying and filling machine / จักรกฤษณ์ วารี และคมสันต์ กงท     2548  1
 14.   ุปกรณ์การเชื่มโลหะด้วยไฟฟ้าในแนวราบกึ่งัตโนมัติ/ เฉลิมพล มาศพิสิฐ, ชะโลม เหมืนบุญ และ ดำรงค์มิตร เทียนขุนทด     2539  1
 15.   ิทธิพลขงศาจุดระเบิดต่สมรรถนะขงเครื่งยนต์เบนซิน = The effect of ignition angle on the performance of gasoline engine / ปิยชาติ ธาตรีนรานนท์...[และคนื่นๆ]     2550.  1
 16.   กแบบและสร้างระบบควบคุมไฟแฟลชสตูดิโขนาด 800 วัตต์-วินาที = Design of 800 watt-second studio flash light control system / ชาญศักดิ์ ม่วงนาพูล และบรรเจิด พุ่มพวง     2546.  1
 17.   กแบบและสร้างระบบการควบคุมคุณภาพน้ำสำหรับปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ = Design and control of water quality for growing hydroponics / จักรินทร์ คนงาม และณัฐวุฒิ วิชัยบุทธ     2559.  1
 18.   ินเวร์เตร์ินพุทหนึ่งเฟสชนิดควบคุมแรงดันต่ความถี่ = Single phase input inverter V/F control / ชาติสยาม เี่ยมสุวรรณ์, ประเสริฐ ถืพุทธ และรัฐพงษ์ ทิศกูล     2550  1
 19.   กแบบและพัฒนาระบบติดตามดวงาทิตย์ขงแผงเซลล์สุริยะควบคุมด้วยคมพิวเตร์ = Design and development sun tracking of solar cell control by computer / ทศเมศร์ รักสงหมื่น และบัณฑิต ฉาบพล     2545.  1
 20.   ิทธิพลขงพื้นผิวด้านในท่กลมที่มีผลต่ัตราการถ่ายเทความร้นและความดันลด = The effect of the inner surface of the tube on the rate of heat transfer and pressure drop / เที่ยง เกษมสุข, ไพรัช ก้านยก และสิทธิผล มะละปะทิ     2550.  1
 21.   กแบบแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงแบบสวิตชิ่ง 0-30 กิโลโวลต์และแสดงผลและแสดงผลเป็นตัวเลข = Design 0-30 kV direct current high voltage switching power supply and digital display / กัมพล ชาประเสริฐ และประวิทย์ ขันแก้ว     2546.  1
 22.   ิทธิพลรูปทรงดรว์บีดที่มีผลต่การขึ้นรูปแบบดึงยืดขั้นตนเดียวตัวโถข้าวสเตนเลส AISI430 หนา 0.5 มิลลิเมตร = Draw bead shape influences affecting to stretch forming single step the rice bowl stainless steel AISI430 thickness 0.5 MM. / นพคุณ พรหมจรรย์     2558.  1
 23.   ิทธิพลขุณหภูมิที่มีผลกระทบต่การสึกหรและค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานขงผ้าดิสเบรก = The effect of temperature on the coefficient of static friction the wear of disc brake / ชาญวิทย์ ซุยุ้ย และสมบูรณ์ รักษกุลวิทยา     2550  1
 24.   ิทธิพลขงการปรับความดันก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีผลต่สมรรถนะขงเครื่งยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ = Effect of adjustment a liquids petroleum gases (LPG) pressure on the performance of 4 stroke gasoline engine / พิภพ มั่นจิต และภิชาติ ดารารัตน์     2550.  1
 25.   ุปกรณ์ตรวจวัดกระแสไฟฟ้ากระแสสลับแบบสัมผัสฉนวนหุ้มตัวนำแสดงผลเป็นตัวเลข = Alternating current measurement device which is insulated conductor contact type with digital display / การณรงค์ ลาจันทึก, ณัฐวุฒิ ธีระวิทย์ และภูวดล สินานุเคราะห์     2552.  1

1 ... 1
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |