Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ผลการค้นหาประมาณ 16 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   เครื่องวัดความเร็วน้ำ / ทศพล ตู้สิมมา และประภัตร ศรแก้วดารา     2545  1
 2.   การควบคุมระดับความดันของอากาศด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ = Control level of air pressure by microcontroller/ ณัฏฐพล อภิพัฒนวงศ์     2543  1
 3.   เครื่องทำยางแผ่นควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ = Sheeted rubber machine control by microcontoller / รัตติรส สีหนู และชัดชาย เผือกทอง     2546  1
 4.   ชุดควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบไร้สายผ่านทางไมโครคอนโทรลเลอร์ / ถวิล ถูกธรรม และสาคร จันทร์มา     2552.  1
 5.   ชุดจำลองระบบสัญญาณไฟรถยนต์ด้วยไมโครคอนโทรล์เลอร์ติดต่อกันแบบอนุกรม / นิเวศน์ สุขประดับ และวิวัฒน์ แห้วเพชร     2545  1
 6.   การพัฒนาเครื่องซีเอ็นซีต้นทุนต่ำโดยควบคุมด้วยไมโครคอรโทรลเลอร์อาดูโน่ = Developing Low-Cost CNC Milling machine controlling by arduino / จรูญ ขำน้อย     2561..  1
 7.   การประเมินภาระโหลดการทำความเย็นในห้องเรียนด้วยอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง = Evaluation of the colling load in the classroom using the internet of thing / นพดล ฟุ่มเฟือย     2564.  1
 8.   เครื่องบันทึกค่ากำลังงานไฟฟ้าผ่านโหมดบัสโปรโตคอลด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ = Storage Active power meter through MODBUS protocol by microcontroller / วัฒนสิทธิ์ มีโต     2546.  1
 9.   การควบคุมตำแหน่งตัวทำงานเชิงเส้นของระบบนิวแมติกส์โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ = Microcontroller control position linear actuator of pneumatic system / ไพบูลย์ แซ่เลียว     2546  1
 10.   เครื่องชั่งบรรจุเมล้ดพันธุ์พืชควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ = Seed containable machine by microcontroller / นพดล เดชะอูป, อัจฉริย ไทรทองคำ และสาคร ปานมา     2549.  1
 11.   ชุดการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ / ประจวบ ศรีจำลอง, วิไลวรรณ สุวรรณคำ และไพรัช ระวัวชนม์     2545  1
 12.   การพัฒนาเครื่องสอบเทียบความดันควบคุมการทำงานโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ = Development pressure calibrator controlled by microcontroller / ถวัลย์ศักดิ์ เที่ยงธรรม และวีระ ขันโพธิ์     2549.  1
 13.   การพัฒนาชุดควบคุมความเร็วรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ 2 จังหวะไมโครคอนดทรลเลอร์ 68HC11 = Development of idle speed control of two storke engine with microcontroller 68HC11 / เอกชัย เพ็ญเขตร์วิทย์     2542.  1
 14.   การพัฒนาชุดสตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์-เดลต้า ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ = The development of star-delta starting unit controlled by a microcontroller / ศุภชัย ศุภวาสโสภณ และสุชาติ พวงจันทึก     2548  1
 15.   การพัฒนาเครื่องคัดแยกชิ้นงานอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ = The development of an automated classifying machine controlled by a microcontroller / บัญชา ประชายุ่น และอภิรักษ์ เปียสูงเนิน     2548  1
 16.   การออกแบบและสร้างชุดสาธิตเครื่องจ่ายสารลดการสึกหรอของบ่าวาล์วและวาล์วด้วยระบบอัตโนมัติสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้ก๊าซปิโจรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงทดแทน = Preliminary design and construct of distribute valve saver fluid automation unit for internal combustion engine using liquid petroleum gas as alternative fuel / จตุพร จุลสวัสดิ์, กฤษณพน ช่วยไทย และสุขประเสริฐ เยี่ยงเสือ     2554.  1

1 ... 1
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |