Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ผลการค้นหาประมาณ 106 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   เครื่องฉลามบกไฮเทค / ปิยชาติ ภูมิภาค     2544  1
 2.   สำนักงานสโมสรนักศึกษา / อุดาม ทัพสุนทร     2537  1
 3.   ชุดการสอน การทดสอบปั๊มน้ำ / วิมล ไม้หอม     2536  1
 4.   ชุดสาธิตหลักการทำงาน AC ปั๊ม / ไพศาล สินธุ์พูล.     2536.  1
 5.   ชุดทดลองมอเตอร์ดาลานเดอร์ / ณัฐกิตติ์ เกิดเสมอ     2536.  1
 6.   เครื่องวัดตัวเก็บประจุแบบมือถือ / พิราม ทนันไชย     2544.  1
 7.   โฮมเพจการเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / พรชัย แซ่ตั้ง     2544  1
 8.   ชุดจำลองเครื่องและแม่พิมพ์ฉีด-อัด / ศุภชัย ชิณศรี     2536.  1
 9.   ชุดการสอนเรื่อง เครื่องเลื่อยกล / อำนาจ ศรีจันบาล     2536  1
 10.   ชุดการสอนแม่พิมพ์อัดพลาสติก / นเรศ บุญศักดิ์เฉลิม     2536.  1
 11.   ผลิตสื่อแผ่นใสระบบเกียร์อัตโนมัติ / ประภาส พวงชื่น     2536  1
 12.   คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องไฟฟ้าเบื้องต้น / นาวี อุดร     2537  1
 13.   ชุดการสอนส่วนประกอบแม่พิมพ์ฉีด / สันติ จำเริญนุสิต.     2536.  1
 14.   แบบจำลองการทำงานเครื่องยนต์โรตารี่ / วันชัย ขันพิมูฃ     2536  1
 15.   เครื่องกระเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ / สุรชัย คุรุภัณฑ์     2536  1
 16.   รถโก - คาร์ท / พิรุฬห์ วิริยะประกอบ และอภิชาติ สร้อยระย้า     2537  1
 17.   เครื่อวัดกำลังส่งและค่า VSWR แบบดิจิตอล / ชวินทร์ สร้างวัด     2546.  1
 18.   ชุดการสอนวิชาทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง / วุฒินันท์ ผิวแก้ว     2543  1
 19.   Design and create programmable logic controller by microcontroller MCS-51 / เมธี สุ่นสุข และเดชา โชติกลาง     2543  1
 20.   ฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์บอกความถี่เป็นตัวเลข / สุทิน นกพุ่ม     2537.  1
 21.   คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา เขียนแบบเทคนิค / ปราโมทย์ จามรเนียม     2537  1
 22.   เรือเอนกประสงค์ / ทวี พันธ์มาศ, ลิขิต อาจทอง และพรทิพย์ ชูแสง     2540  1
 23.   ขาตั้งนิรภัย-เตือนไฟเลี้ยวรถจักรยานยนต์ / ขจิต อนันตวิทยวงศ์     2537  1
 24.   การสร้างเตียงไฟฟ้า / รักชาติ วิจันทมุข และวิสันต์ เชาวนเมธากุล     2537  1
 25.   เรือสารพัดประโยชน์ / เกษม รัตนธรรมทอง, สมภพ ดีปัญญา และสมภพ มงคล     2540  1
 26.   การสร้างคู่มือการใช้ SURFCAM / บุญช่วย นัตถิวัน และสุรชัย แสงกระจ่าง     2537  1
 27.   ชุดอุปกรณ์ตัดไฟอัตโนมัติ 3 เฟส / ปรัชญา เยาวลักษณ์ และอมร รักช้อน     2537  1
 28.   สายอากาศ VHF / สิงห์ชัย อ่อนพิทักษ์, สุชาติ นกบิน และธารี ดีประเสริฐ     2544.  1
 29.   แบบจำลองการเรียนการสอนทำงานเครื่องยนต์ 4 จังหวะ / ไพศาล สินธุ์พูล.     2536.  1
 30.   การ์ดแสดงอาการเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์ / สุรพงษ์ พิมพ์อาจเอี่ยม     2537  1
 31.   ชุดสื่อการสอนเรื่อง พวงมาลัยวแบบเฟื่องสะพาน / จงอางศึก ศรีวะสุทธิ์     2536  1
 32.   ระบบควบคุมวงจรไฟฟ้าด้วยรีโมทคอนโทรล / โกวิท ธนการพานิช... [และคนอื่น ๆ ]     2537  1
 33.   คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องทฤษฎีงานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น / ไพรัช ปานดำ     2537  1
 34.   ชุดการสอนเรื่อง การทดสอบปั๊มน้ำมันแบบเซนตริฟูกอล / วิโรจน์ คงทรัพย์.     2536.  1
 35.   เรือเสมาบริการ / โกศล มูสโกภาศ, วิรัตน์ จำเนียรสุข และวีรยุทธ บุตรมาตา     2540  1
 36.   ชุดการสอนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก / สมบุญ ประดิษฐ์ทอง และอนุชาติ ทองสวัสดิ์     2540  1
 37.   ชุดการสอนวิชา การออกแบบแม่พิมพ์เรื่อง แม่พิมพ์ดัด = Bending die / ธวัชช ไกรรักษ์     2536  1
 38.   ชุดการสอนแผ่นใสเรื่อง การตรวจสอบวัสดุดัวยอุลตร้าโซนิค / มาโนช นุ้ยเขียว     2536  1
 39.   คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องทฤษฎีงานเชื่อมแก๊สเบื้องต้น / ไชยเจริญ ยั่งยืน     2537  1
 40.   การสร้างและหาประสิทธภาพ ชุดทดลองออปแอมป์ระดับ ปวส. / คนึงนิตย์ ทองสมเพียร     2537  1
 41.   การออกแบบและสร้างฝาสูบเครื่องยนต์ปรับอัตราส่วนการอัด / ชวินทร์ สร้างวัด     2546.  1
 42.   เครื่องผลิตไข่ไอโอดีน / กรุงไทย ชาลี, ชูธง ศศิมณฑลสกุล และราชัน กำบุญเรือง.     2543  1
 43.   ตู้สาขาโทรศัพท์สำหรับโทรศัพท์มือถือ / ยุทธนา ประคำทอง และกิตติพงษ์ ทนุวรรณ     2543.  1
 44.   ระบบพลังงานสำรองจากดวงอาทิตย์ / ประยุทธ ทองมา, นวพล ตุ่นมี และสุชาติ สาระกุล.     2543  1
 45.   เครื่องแจ้งขบวนรถไฟ / นิภาภรณ์ แสงวงศ์, นพดล มายืนยง และภูมินทร์ งามสุสวรรณ์.     2543  1
 46.   เรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก / เด่นศิริ กาสีวงค์, พนม ทิพย์เหลือง และวิทยา วงค์เมฆ     2540  1
 47.   ระบบสื่อสารฉุกเฉิน / ธีรวัฒน์ วีระรัตนาภรณ์, สมชาย วัชรวิทยา และสุรเดช แสวงพงษ์     2544.  1
 48.   เครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวบันทึกภาพอัตโนมัติ / สมพงษ์ มาเครือ และวีระ ลำภู.     2543  1
 49.   เครื่องบำบัดน้ำเสีย / จีระวัฒน์ อาจลอยหน, อดิศักดิ์ ทนทาน และอดิศักดิ์ ถือพลอย.     2543  1
 50.   เครื่องขดลวดเหนี่ยวนำความร้อน / บรรจง มะลาไสย, เพชรปราณี ภูเงิน และวิชาญ ไชยะมี     2537  1

123NextLast ... 3
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |