Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ผลการค้นหาประมาณ 70 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   Monitor line telephone / สมนึก ทองละเอียด     2537.  1
 2.   เครื่องเชื่อมพลาสติก / พเนตร ทองขวัญ     2537.  1
 3.   เครื่องทดสอบไอซีดิจิตอล / ทวี โพธิ์รอด     2537.  1
 4.   รถยนต์ไฟฟ้า / จรินทร์ ศิลามาศ และคนอื่น ๆ     2545  1
 5.   เครื่องปรับแสงสนามอัตโนมัติ / สมคิด มีมะจำ     2537.  1
 6.   R L C Digital meter / สุทธิชัย คีรีเพชร และวิรัตน์ มาทลุง     2537.  1
 7.   เครื่องมือวิเคราะห์สภาพลูกปืน / พูลทวี ศรพรหม     2536.  1
 8.   Public address amplifier / เชาวฤทธิ์ พัวงามประเสริฐ...[และคนอื่นๆ]     2537.  1
 9.   เครื่องขยายเสียงระบบ (Surround sound) / วรวิทย์ จินดารัตน์     2537.  2
 10.   เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบแรงโน้มถ่วง / ภักดี ดำเนินผล     2537.  1
 11.   ชุดคลายความตึงเครียดกล้ามเนื้อ / สิทธิชัย ไกรภิรมย์     2537.  1
 12.   ชุดควบคุมด้วย PC/PLC / วีรชัย ไวยเนตร์ และ ศิริชัย พรภิรมย์     2537.  1
 13.   เครื่องตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้าชนิดใบมีดชัก / อนันต์ สุขดี     2537.  1
 14.   ชุดหัวไฟแฟลช / ไชยวัฒน์ เกียรติเฉลิมคุณ และสาธิต แตงหนู     2545  1
 15.   จานจ่ายอินฟราเรด / สุนทร สุวนาคกุล และ สุพัฒน์ อัมระนันทน์     2537.  1
 16.   รถจักรยานไฟฟ้า = Electric bicycle / จิตวิฑูร ขิงทอง และ สุกิต พวงบุบผา.     2548.  1
 17.   สายอากาศแบบไมโครสตริป / ประสาน ละอองเอี่ยม และพีรพล พูลสุข     2545  1
 18.   บอลลูนแบบบังคับด้วยมือ / การะเกด หัษฏงคต และภัทรา ชำนาญกิจ     2545  1
 19.   เครื่องควบคุมการปิด-เปิดน้ำผ่านระบบโทรศัพท์ / มนตรี เกิดสุข     2537.  1
 20.   เครื่องวัดความเร็วน้ำ / ทศพล ตู้สิมมา และประภัตร ศรแก้วดารา     2545  1
 21.   เครื่องปรับแรงดันอัตโนมัติ / ณัฐพงษ์ อินทรสุข และ ภิญโญ คำยวง     2537.  1
 22.   เครื่องขยายเสียงแบบ PWM / กิตติกร วงค์ฝั้น และสัมพันธ์ มิตรโกสุม     2545  1
 23.   ตู้อบควบกคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ / ปฐม กล้าหาญ และสุเทพ เจริญวาจา     2545  1
 24.   เครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ / โชคชัย จำปีเรือง และนิกูล ภูสุภา     2545  1
 25.   เครื่องทดสอบไอเวอร์โหลดรีเลย์ / ชัชวาล แสงดิษฐ์ และไพบูรณ์ จุนเจิม     2545  1
 26.   รถไฟฟ้า / ปริญญา เรืองสินธุ์, เรืองฤทธิ์ เรืองธรรม และศักดา เริงสุทธิ์     2546  1
 27.   ชุดควบคุมอุณหภูมิน้ำเชื้ออสุจิของสุกร / อรรถพล คุปตสรรค์ และอัชชา สมสิน     2545  1
 28.   ต้นแบบเครื่องตัดหญ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ / ธีรพงษ์ มณีโชติ และคนอื่น ๆ.     2548  1
 29.   รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า / ทศพร โลหะสาร, สิทธิชัย ยาทิพย์ และสุลาวรรณ สุขรินทร์     2545  1
 30.   เครื่องจำหน่ายถุงยางอนามัยอัตโนมัติ / มานพ อยู่คง และยุทธพงษ์ ศรีวิชัยมูล     2545  1
 31.   จานสายอากาศพาราโบลิคแบบเซ็นเตอร์โฟกัส / เยาวรัตน์ ชาวนา และกิตติกร ขำเนียม     2545  1
 32.   การศึกษาออกแบบบอลลูนและศึกษาข้อมูลจีพีเอส / ถนอม ม่วงช้าง และนิตยา นวลขวัญ     2545  1
 33.   การศึกษาการออกแบบโซ่ล่าร์ปั๊ม / ยุรนันท์ จินดาประภาพร และวนิดา เบ็ญฮายีสะมาแอ.     2545  1
 34.   สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย 0-30 โวลท์/1.5 แอมป์ / ณัฐพร พรหมอยู่ และสิทธิศักดิ์ ชาญเพราะ     2545  1
 35.   การศึกษาการออกแบบติดตั้งลิฟต์โดยสาร / ศุภกิจ ถาวรวัฒนยงค์ และสุรินทร์ทร แป้นคง     2545  1
 36.   ชุดการฝึกอบรม เครื่อง CNC Wirecut fanuc series wo เบื้องต้น / กิติพงศ์ แซ่ลิ่ม และ อภิชาติ เนินพรหม     2537  1
 37.   เครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสตรงแบบอินเวอร์เตอร์ / จีระพงศ์ ศรีวิชัย และภาวดี ทิพย์มาก.     2545  1
 38.   การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลเมื่อใช้ใบโอดีเซล / ไชยา ศรียอด และณรงค์ บัวเผื่อน.     2545  1
 39.   การศึกษามลพิษจากไอเสียและสมรรถนะของเครื่องยนต์ / จิต สุนทรสวัสดิ์ และคำพล ยันตพจน์     2545  1
 40.   รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบมีเกียร์ / วสันต์ อาสาเสนีย์, ประกร อุตรชน และสมรักษ์ เม่นตะเภา     2545  1
 41.   การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบไร้สายด้วยคอมพิวเตอร์ / วัชรชัย เดชพ่วง และสมรภูมิ เสนคำสอน     2545  1
 42.   ชุดควบคุมกล้องถ่ายภาพนิ่งด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ / จีรศักดิ์ สถาวร และเอกพงศ์ จันทสระ     2545  1
 43.   รถยกของจำลองแบบเคลื่อนที่ได้โดยอัตโนมัติ / ปรเมษฐ์ กองชุม, วิริยะ ภูมิฐาน และวสันต์ คงบุรี     2545  1
 44.   การเชื่อมโยงระหว่างคนกับเครื่องจักร (ระบบหม้อต้มน้ำลอง) / ทวิ ว่องธัญกิจ และประกาย พันธ์แจ่ม     2545  1
 45.   ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่องความรู้เบี้ยงต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ / วุฒิชัย อาทิตย์ตั้ง     2537.  1
 46.   โมดูลประกอบการทดลองวงจรเรียงกระแส 3 เฟส แบบบริดจ์เต็มขนาด 100 A / วิรัตน์ บุญยอด และวีระศักดิ์ นวลละออง     2545  1
 47.   พฤติกรรมการหล่อลื่นด้วยน้ำมันพืชต่อการหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิกส์ / เกษม ธรรมโกศล และคนอื่น ๆ.     2548  1
 48.   ระบบควบคุมดูแลการทำงานและการเข้าถึงข้อมูล / กิตติพงษ์ พุทธวงค์, ทวนทอง ใจทะวงศ์ และระพีพัฒน์ แสงแก้ว     2545  1
 49.   การศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์ในกรณีการอุ่นอากาศเข้าเครื่องยนต์เล็ก / บุญยอด แซ่เตียา และสายัณห์ คำชา     2545  1
 50.   การเพิ่มสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศโอยอาศัยน้ำทิ้งจากระบบปรับอากาศ / มนูญ ธรรมกุล และสุรศักดิ์ ตรงจิตร     2545  1

12NextLast ... 2
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |