สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ผลการค้นหาประมาณ 3 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   การควบคุมกระบวนการความดันอากาศในถังกักเก็บโดยใช้ตัวควบคุมแบบพีไอ = Air pressure process control in couple storage tanks based on PI controller / นิระนาม สังข์เทียบ     2562.  1
 2.   การจำลองเชิงเมตะฮิวริสติกส์อย่างเหมาะสมกับระบบควบคุมพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมด้วยวงจร บัค-บูท คอนเวอร์เตอร์ = Metaheuristic optimization models for electrical energy control of wind turbine system based on buck-boost converter / ภุชงค์ จันทร์จิระ     2563.  1
 3.   การปรับแต่งตัวควบคุมแบบพีไอ ด้วยขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดเชิงประดิษฐ์สำหรับระบบเชื่อมต่อกริดแบบระบบ 3 เฟส กับกังหันลม = Tuning PI controller by artificial optimization algorithms for three phase grid connected system with wind turbine / วิภพ ใจแข็ง     2563.  1

1 ... 1
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |