Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 368 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 351.   การแบ่งกลุ่มข้อมูลและการจำแนกประเภทข้อมูล = Data clustering & data classification / เอกรัฐ บุญเชียง     2561.  1
 352.   Desktop Publishing สู่ e-book เพื่อส่งเสริมการใฝ่รู้ของผู้เรียนยุคดิจิทัล / จินตวีร์ คล้ายสังข์     2555.  1
 353.   ยืดอายุรถหดค่าใช้จ่าย = Drive it forever / ของ Robert Sikorsky ; [แปล] เรียบเรียงโดย ธีระยุทธ สุวรรณประทีป.     2538.  1
 354.   มหันตภัยใต้พิภพ / ร็อดเดริก กอร์ดอน และ ไบรอัน วิลเลียม เขียน ; งามพรรณ เวชชาชีวะ แปล     2552.  1
 355.   โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึมด้วยซี = Data structures and algorithm analysis in C / สมจิตต์ ลิขตถาวร     2550.  1
 356.   โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม = Data structure & algorithm / ขนิษฐา นามี ; บรรณาธิการ สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร.     2548.  1
 357.   วงจรดิจิตอล เล่ม 1 ลอจิกเชิงหมู่ = Digital circuits 1, combination logic / จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม, นภัทร วัจนเทพินทร์     2543.  1
 358.   เอกสารคำสอนวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพในการประชาสัมพันธ์ = Development of personality for public relations / รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง.     2540.  1
 359.   Digital asset investment 101 จาก Bitcoin สู่การลงทุนยุคใหม่ในสินทรัพย์ดิจิทัล / พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว, อัครเดช เดี่ยวพานิช     2564.  1
 360.   ทฤษฎีการดึงขึ้นรูปลึก =Deep drawing / [แปลและเรียบเรียงโดย ธเนศ เมฆลาย, สมพงษ์ ธีระคานนท์, ชานนท์ สุขตาอยู่]     2539.  1
 361.   Digiart สร้างเว็บแอนิเมชั่นสวย ๆ ด้วยตนเอง = Web Flash step by step / สุภชัย ชนะไชยสกุล ; บรรณาธิการ ปิยะบุตร สุทธิดารา.     2549.  1
 362.   สร้างเว็บไซต์ให้ครบสูตรด้วย--Drupal / อิสริยะ ไพรีพ่าย, สุกรี พัฒนภิรมย์ ; สาธิต ชัยวิวัฒน์ตระกูล บรรณาธิการ     2552.  1
 363.   การมอบหมายงาน กุญแจสู่ความสำเร็จในการจัดการ = Delegate : the key to successful management / โดย Harold L. Taylor ;[ แปล]เรียบเรียงโดย พิเชษฐ สิทธิอำนวย.     2537.  1
 364.   Die design and diemaking practice : a treatise for die designers and diemakers, containing illustrated descriptions of a large variety of selected dies for all kinds of power press operations, with practical information and data on approved designing practice and die construction / editd by Franklin D. Jones     1951.  1
 365.   การจัดการและออกแบบโซ่อุปทาน = Designing & managing the supply chain / David Simchi-Levi, Philip Kaminsky, Edith Simchi-Levi ; แปลและเรียบเรียงโดย วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์, วัชรวี จันทรประกายกุล     2549.  1
 366.   สมการเชิงอนุพันธ์ 2 และการแปลงลาปลาซ : คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ศรีบุตร แววเจริญ, ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง     2543.  1
 367.   การพัฒนาศักยภาพห้องสมุดยุคใหม่ = Development of library potential in the new age : เอกสารการประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2551 วันที่ 3-5 กันยายน 2551 ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.     2551.  2
 368.   รายงานการวิจัยการออกแบบและพัฒนาชุดทดลองสำหรับการปรับเทียบเครืองมือวัดความดันแบบนิวแมติกส์ = Design and development of the experimenter for pneumatic pressure instrument calibration / ชัชวาล พรพัฒน์กุล, ยงยุทธ์ พัฒนพงศ์ และ วิภาวรรณ สุขสถิตย์ /     2562.  1

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |