Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 221 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 201.   150 ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ : พระบิดาแ่งประวัติศาสตร์ไทย / คณะทำงาน สุทธิพันธ์ ขุทรานนท์ ... [และคนอื่น ๆ]     2556.  1
 202.   นังสือคู่มือการเล่นเกมกีฬาต่อศัพท์ภาษาอังกฤษครอสเวิร์ดเกม : ครอสเวิร์ดเกม / บริษัท แม็กพลอยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด%18     2542.  1
 203.   ลักสูตรฝึกอบรมนิสิตนักศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการ ศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา / สำนักงานปลัดทบวงมาวิทยาลัย     2546.  1
 204.   ลักสูตรการพัฒนาผู้บริารระดับสูงมาวิทยาลัย นบม. รุ่นที่ 20 ระว่างวันที่ 21 เมษายน ถึง 27 พฤษภาคม 2551 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     2551  1
 205.   ลักสูตรการพัฒนาผู้บริารระดับสูงมาวิทยาลัย นบม. รุ่นที่ 13 ระว่างวันที่ 19 เมษายน 2547 ถึง 21 พฤษภาคม 2547/ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     2547  1
 206.   กทศวรรษแ่งการสร้างสรรค์ใต้ร่มพระบารมี : ผลงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และมัณฑนศิลป์ในกรมศิลปากร (พ.ศ.2489-2549) / สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร     c2549.  1
 207.   ลักสูตรการพัฒนาผู้บริารระดับสูงมาวิทยาลัย นบม. รุ่นที่ 14 ระว่างวันที่ 18 เมษายน ถึง 25 พฤษภาคม 2548/ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)     2548  1
 208.   ลักกฎมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อสันบสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง / โดย สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง     2554.  1
 209.   ลักกฎมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ / ผู้เรียบเรียง มนูญ พิบูลรัตนากุล และณัฐชรี รุจิเรข     2552.  1
 210.   นังสือที่รำลึกงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมลวงราธิวาสราชนครินทร์ 14-19 พฤศจิกายน 2551 ณ มณฑลพิธีท้องสนามลวง / โชษิตา มณีใส     2551.  1
 211.   นังสือที่ระลึกสมเด็จพรเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทางประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น/ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ มาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     [25-?].  1
 212.   พรรณไม้ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติุบเขาลำพญา / ศูนย์วิจัยความลากลายทางชีวภาพเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ; [คณะผู้จัดทำ ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย ... และคนอื่นๆ]     2557.  1
 213.   รายงานการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแก้ปัญาทางการบริารอุดมศึกษาและรายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ : ลักสูตรการพัฒนาผู้บริารระดับสูงมาวิทยาลัย รุ่นที่ 10 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     2546  1
 214.   รายงานการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแก้ปัญาทางการบริารอุดมศึกษาและรายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ : ลักสูตรการพัฒนาผู้บริารระดับสูงมาวิทยาลัย รุ่นที่ 11 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     2546  1
 215.   นังสือประกอบภาพชุด ไคเซ็น : เพลิดเพลินเป็น 100 เท่า กับการเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง เล่ม 2. / รวบรวมโดยแผนกธุรการการศึกษาด้านอุตสากรรมการผลิต สำนักพิมพ์ GAKKEN ; แปลและรียบเรียงโดย วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล     2550.  1
 216.   นังสือที่ระลึกพิธีทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเกียรติยศ รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ของดครงการพัฒนาแ่งสประชาชาติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ัว พฤษภาคม พ.ศ. 2549 / กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ     2549  1
 217.   นังสือประกอบภาพชุดเพลิดเพลินเป็น 100 เท่ากับการเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง. รวบรวมโดย แผนกธุรการการศึกษาด้านอุตสากรรมการผลิต สำนักพิมพ์ GAKKEN ; แปลและเรียบเรียงโดย วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล     2550.  2
 218.   นังสือประกอบภาพชุดเพลิดเพลินเป็น 100 เท่ากับการเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง. รวบรวมโดย แผนกธุรการการศึกษาด้านอุตสากรรมการผลิต สำนักพิมพ์ GAKKEN ; แปลและเรียบเรียงโดย วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล     2549.  2
 219.   ลักกฎมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ. โดย สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง     2553.  4
 220.   นังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด อาคารสิรินธร ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเนือ เฉลิมพระเกียรติ มาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2551 / บรรณาธิการ ประเทือง จินตสกุล     2551.  1
 221.   ลักกฎมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ. โดย สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง     2555.  4

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |