Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 198 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 151.   ระมวลพระราโชวาทและพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ / สำนักงานลัดสำนักนายกรัฐมนตรี     2557.  1
 152.   ระมวลกฎหมายอาญาพร้อมด้วยคำอธิบายและย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2546 / โดย ระภาศน์ อวยชัย     2547  2
 153.   ระมวลกฎหมายอาญาพร้อมด้วยคำอธิบายและย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2546 / โดย ระภาศน์ อวยชัย     2548  2
 154.   ระมวลกฎหมายอาญาพร้อมด้วยคำอธิบายและย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2544 / โดย ระภาศน์ อวยชัย     2545  1
 155.   ระมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2493-2512 / กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ     2550.  1
 156.   ระมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2513-2514 / กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ     2550.  1
 157.   ระมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2515-2516 / กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ     2550.  1
 158.   ระมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2517-2519 / กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ     2550.  1
 159.   ระมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2520-2523 / กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ     2550.  1
 160.   ระมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2524-2528 / กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ     2550.  1
 161.   ระมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2529-2534 / กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ     2550.  1
 162.   ระมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2535-2548 / กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ     2550.  1
 163.   ฏิบัติเครื่องกลไฟฟ้า 1 : เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงและหม้อแลงไฟฟ้า / เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน์, นภัทร วัจนเทพินทร์.     2545.  1
 164.   จิตวิญญาณมารดาธิไตยในสังคมเขมร ; รอลึงเมียดาธิเต็ย กน็องสังกุมขแมร์ / แต่งโดย งวน ญิล ;แลโดย ภูมิจิต เรืองเดช     2548.  1
 165.   ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 พร้อมด้วยย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกาตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2541 / โดย ระภาศน์ อวยชัย     2541.  1
 166.   ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 พร้อมด้วยย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกาตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2542 / โดย ระภาศน์ อวยชัย     2542.  1
 167.   ทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ / พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ     2553  1
 168.   ระวัติอินเทอร์เน็ตไทย = The history of the Internet in Thailand / โดย สิรินทร์ าลศรี, สตีเวน จี. ฮิวเตอร์ และ ซิต้า เวนเซล ; แลโดย สิรินทร์ าลศรี.     2542.  1
 169.   ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 พร้อมด้วยย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกาตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึงัจจุบัน / โดย ระภาศน์ อวยชัย     2540.  1
 170.   ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 พร้อมด้วยย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกาตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึงัจจุบัน / โดย ระภาศน์ อวยชัย     2543.  1
 171.   ูมระวัติศาสตร์มหิดลเพื่อระชาธิไตย ภาคที่ 2 : ระสานระชาชน อุทิศตนเพื่ออุดมการณ์ / บรรณาธิการ: สงวน นิตยารัมภ์พงศ์     2547.  1
 172.   ระมวลคำระกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาทบรมราชกุมารี / มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     2549.  1
 173.   รับแต่ง Palm เพื่อระสิทธิภาพสูงสุด / ทรงเกียรติ ภาวดี เขียนให้อ่านเข้าใจง่าย ๆ และทำได้จริง ; วิทยา ต่อศรีเจริญ บรรณาธิการ.     2544.  1
 174.   บันทึกระวัติศาสตร์ "ั่นเพื่อพ่อ" เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ทวยราษฎร์จงรักล้ำิตุรงค์ / เจ้าของโครงการ กระทรวงศึกษาธิการ     2559.  1
 175.   ระวัติศาสตร์ศิละไทย (ฉบับย่อ) : การเริ่มต้นและการสืบเนื่องงานช่างในศาสนา / สันติ เล็กสุขุม ; [บรรณาธิการ:ศิรระภา ดารามาตร์]     2560.  1
 176.   ฏิรูการเรียนรู้ผู้เรียนสำคัญที่สุด / คณะอนุกรรมการฏิรูการเรียนรู้ ของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติและกระทรวงสึกษาธิการ.     2544.  1
 177.   ระวัติศาสตร์จีน / เขียน: Zhoujiarong; แล: วิไล ลิ่มถาวรานันต์, ศรีวิกาญจน์ กุลยานนท์, เอกสัณห์ ชินอัครพงศ์; บรรณาธิการ: กรณ์ ลิมนุสรณ์     2549.  1
 178.   ลอดภัยไว้ก่อน : คู่มือการฏิบัติงาน : การใช้กระบวนการแนะแนวเพื่อ้องกันและแก้ไขัญหาสารเสพย์ติดในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา. /     2540.  1
 179.   ระกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ ระเบียบ ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับารออกเสียงระชามติ / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     2550.  1
 180.   ริทรรศน์นวัตกรรม = Periscope for innovation / วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; แก้วตา โรหิตรัตนะ และ อภิญญา บัคคาลา อรุณนภาพร, บรรณาธิการ     2552.  1
 181.   รับโครงสร้างตำรวจเพื่อระชาชน : 18 กรกฎาคม 2550 ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล / จัดทำโดย คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ กระทรวงยุติธรรม     2550.  1
 182.   ระวัติศาสตร์การเมืองไทยในอดีต : ชัยชนะและความพ่ายแพ้ของผู้นำทางการเมือง การกครอง การทหาร การตำรวจ / ทีมงานนักหนังสือพิมพ์อาวุโส     2550.  1
 183.   ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 มาตรา 1435 ถึงมาตรา 1598/41 พร้อมด้วยย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกาตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึงัจจุบัน / โดย ระภาศน์ อวยชัย     2543.  1
 184.   ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 (มรดก) มาตรา 1599 ถึงมาตรา 1755 พร้อมด้วยย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกาตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2542 / โดย ระภาศน์ อวยชัย     2543.  1
 185.   ัจจัยที่เ็นแรงจูงใจในการเลือกเรียนสายอาชีพของนักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระจำีการศึกษา 2536 / วิจิตร ติจันทึก     2536.  1
 186.   ระมวลสาระชุดวิชาการวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน = Research in curriculum and instruction / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์     2540.  2
 187.   ระมวลสาระชุดวิชาการวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน = Research in curriculum and instruction / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์     2536.  2
 188.   ระชุมพระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิท / คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือและของที่ระลึก ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลอง 200     2552.  1
 189.   ูมระวัติศาสตร์มหิดลเพื่อระชาธิไตย ภาคที่ 3 : ฟื้นความหลัง สร้างกำลังใจ มุ่งรับใช้สังคม (หลัง 6 ตุลาคม 2519 - 2525) / บรรณาธิการ: สงวน นิตยารัมภ์พงศ์     2548.  1
 190.   ระวัติศาสตร์ชาติไทย : เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 / วุฒิชัย มูลศิล     2547.  1
 191.   ระมวลสนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง บันทึกความเข้าใจและแผนที่ ระหว่างสยามระเทศไทยกับระเทศอาเวียนเพื่อนบ้าน : กัมพูชา-ลาว-พม่า-มาเลเซีย 1 / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ     2554.  1
 192.   ระกาศชาติอารยะย้ำ โลกล้วนสรรเสริญ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยทณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์กับพระราชกรณียกิจด้านศิลวัฒนธรรม / กระทรวงวัฒนธรรม     2551.  1
 193.   ระเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพือนำไสู่การฏิรูการเมือง เล่ม 1/ สำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนราษฎร. คณะกรรมการการศึกษาแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ.     2549.  1
 194.   ระมวลคำระกาศสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของสถาบันและองค์กรต่างระเทศ =A collection of citations honouring His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand by Foreign Institution and Organizations /คณะองคมนตรี    2550  1
 195.   รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระเจ้าอยู่หัว : สุดยอดแนวคิดทางเศรษฐกิจเชิงพุทธจากองค์พระระมุขผู้ทรงเ็นรัชญาเมธี ยุทธศาสตร์การแก้ไขเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า / อุดมพร อมรธรรม     2559.  1
 196.   ระมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (ีพุทธศักราช ๒๔๙๕-๒๕๕๖) / [คณะผู้จัดทำ อัญญรัตน์ กัมนานนท์, อรวิภา เกือกรัมย์]     [2556].  1
 197.   ระมวลบทความในการระชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 9 "การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน: ความหลากหลายบนพื้นที่ชายแดน" 2-3กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเทพรัตนสิริภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     2558.  1
 198.   ระชาธิก-รำไพพรรณี ราชสดุดี : เอกสารระกอบสื่โทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 / คณะกรรมการระสานงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 เนื่องในโอกาส 100 ี พระบรมราชสมภพ และมูลนิธิระชาธิก-รำไพพรรณี     2549.  1

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |