Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 179 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 101.   คู่มือสำหรับผู้ใช้ SolidWorks ฉบับสมบูรณ์ SolidWorks 2009 handbook / โดย... ทวีศักดิ์ ศรีช่วย     2553.  1
 102.   เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเขียนแบบวิศวกรรม / คณิส สุจินัย.     [253-]  1
 103.   การสร้างแบบจำลองพื้นผิวด้วยโปรแกรม Unigraphics NX / โดย ณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน     2548.  1
 104.   โคลนนิ่งซีดี CD-RW / เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล และอวยพร โกมลวิจิตรกุล.     2544.  1
 105.   Photoshop CC professional guide / ผู้แต่ง เกียรติพงษ์ บุญจิตร ; บรรณาธิการ ปิยะบุตร สุทธิดารา     2557.  1
 106.   คู่มือการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร [MIS] ด้วยโปรแกรม Access / ไพโรจน์ คชชา.     2540.  1
 107.   การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมเชิงวิศวกรรม / โดย ณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน     2547.  1
 108.   พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์     2557.  1
 109.   การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ GIF animation / ฐิติมา มโนหมั่นศรัทธา, จิตเกษม พัฒนาศิริ     2541.  1
 110.   คัมภีร์ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย Cisco. [วิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน]     2556.  1
 111.   3ds max workshop / วรรณรัชต์ สุทธิศันสนีย์, อนัน วาโซะ ; บรรณาธิการ ปิยะบุตร สุทธิดารา.     2548.  1
 112.   สร้างสื่อมัลติมีเดียสำหรับ E-Learning และการนำเสนอแบบมืออาชีพ / ชาลี กาญจนรัตน์     2554.  1
 113.   คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร = How computers work / โดย Ron Whit ; [แปล] เรียบเรียงโดย พินาถ วนาพรรณ์     2538.  1
 114.   ตกแต่งภาพกราฟฟิก Photoshop CS6 ฉบับสมบูรณ์ / ปิยะ นากสงค์ และ มณีนุช สมานหมู่...เขียน     2559.  1
 115.   วาดภาพกราฟฟิกด้วย Illustrator CS6 ฉบับสมบูรณ์ / ปิยะ นากสงค์ และ มนัสสินี ล่ำสันเทียะ     2560.  1
 116.   SolidWorks advanced part & assembly (การสร้างและประกอบชิ้นงานขั้นสูง) / โดย ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี     2547.  1
 117.   พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีและอัลกอริทึม / ประยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์     2558.  1
 118.   เขียนแบบทางวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมด้วย AutoCAD 2016 ฉบับสมบูรณ์ / อภิรัตน์ บางศิริ     2559.  1
 119.   เขียนแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมด้วย AutoCAD 2013 ฉบับสมบูรณ์ / อภิรัตน์ บางศิริ     2556.  1
 120.   ออกแบบและสร้างเว็บสวยด้วย Dreamweaver CS6 สำหรับผู้เริ่มต้น / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร     2557.  1
 121.   คัมภีร์ Adobe indesign CS4 คู่มือสร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์อย่างมืออาชีพ / อดิศักดิ์ คงสัตย์     2552.  1
 122.   สร้างและตกแต่งภาพอย่างมีสไตล์ด้วย Photoshop CS4 / ปิยะ นากสงค์ และ ประชา พฤกษ์ประเสริฐ     2552.  1
 123.   เขียนเกมและโปรแกรมบนมือถือ J2ME / กาญจนา ตันวิสุทธิ์ ; บรรณาธิการ มณีโชติ สมานไทย.     2547.  1
 124.   แต่งภาพดิจิตอลสวยทันใจด้วย Photoshop CS5 / ธนัชสร จิตต์เนื่อง ; [บรรณาธิการ ธารี บางแก้ว]     2554.  1
 125.   แต่งภาพดิจิตอลสวยทันใจด้วย Photoshop CS4 / ธนัชสร จิตต์เนื่อง ; [บรรณาธิการ ธารี บางแก้ว]     2552.  1
 126.   สุดยอดโปรแกรมตกแต่งภาพ Photoshop 5 step by step / วินัย จินดาดำรงค์เวช, รุ่งโรจน์ วนพฤกษาศิลป์     2542.  1
 127.   การประยุกต์ใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วย SolidWorks Simulation / โดย ปราโมทย์ เดชะอำไพ ... [และคนอื่น ๆ]     2553.  1
 128.   การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ AutoCAD release 13 / ภาราไดย ลดาวัลย์ และ กฤษณ์ สิทธิเสรีประทีป.     2540.  1
 129.   สร้างสรรค์ตัวอักษรสามมิติด้วย Photoshop เวอร์ชั่น 3 และ 4 : 3d Text / ผลงานสร้างสรรค์ของ Tom Juice.     2540.  1
 130.   ออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรม / โดย จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ และ สมชาย ชูแก้ว.     2547.  1
 131.   Macromedia dreamweaver 3 and ultraDev / วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ, อิทธิฤทธิ์ บุญยังดำรง และอุมาภรณ์ ใจทัศน์กุล     2543.  1
 132.   เขียนแบบด้วย AutoCAD 2007 : สำหรับงานเขียนแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม / อินทรชิต หอวิจิตร    2549  1
 133.   MAC 6 in 1 : คู่มือการใช้โปรแกรมสุดยอดนิยมบนเครื่องแมคอินทอช / สมศักดิ์ จตุรจำเริญชัย     2538.  1
 134.   คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2014 : 2D drafting (สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ) / โดย ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์     2556.  1
 135.   สร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอน CAI Authorware 7 / ภัททิรา เหลืองวิลาศ ; บรรณาธิการ ธารี บางแก้ว     2553.  1
 136.   การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS : ครอบคลุมเวอร์ชั่น / ธานินทร์ ศิลป์จารุ     2553.  1
 137.   คู่มือการใช้งาน Microsoft Visio 2007 / ศุภชัย เทศทอง ; บรรณาธิการ ธารี บางแก้ว, ธีรวัฒน์ จิตต์เนื่อง     2551.  1
 138.   โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึมด้วยซี = Data structures and algorithm analysis in C / สมจิตต์ ลิขตถาวร     2550.  1
 139.   เรียนเขียนแบบ AutoCAD กับมืออาชีพ : ฉบับ Workshop / โดย สัญญา นามี ; บรรณาธิการ สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร.     2544.  1
 140.   คู่มือการใช้ LightWave 3D : visual guide & step by step / ผู้เขียน ดนุพล กิ่งสุคนธ์, กฤษณะ สถิตย์, กรภัทร์ สุทธิดารา.     2537.  1
 141.   เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว = Rapid prototyping technology / เขียนและเรียบเรียง ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง.     2546.  1
 142.   คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์ / โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.     2548.  1
 143.   เริ่มต้นใช้งาน AutoCad release 12 = The ABC\'s of AutoCAD release 12 / ของ Alan R. Miller ; [แปล] เรียบเรียงโดย ศุภพงศ์ เลิศสินธวานนท์     2537.  1
 144.   คู่มือการใช้ LightWave 3D : visual guide & step by step / ผู้เขียน ดนุพล กิ่งสุคนธ์, กฤษณะ สถิตย์, กรภัทร์ สุทธิดารา     2537.  2
 145.   คู่มือติดตั้งและใช้งานสแกนเนอร์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง / สมพงษ์ บุญธรรมจินดา.     2539.  1
 146.   SPSS/PC+SPSS for windows : หลักการและวิธีใช้คอมพิวเตอร์ในงานสถิติเพื่อการวิจัย / โดย ธวัชชัย งามสันติวงศ์     2538.  1
 147.   สร้างไดอะแกรมอย่างมืออาชีพด้วย Visio 2010 / โดย เอกชัย วงษ์ศิริ ; บรรณาธิการ ดอนธนะ โค้วศิริกุลกิจ     2554.  1
 148.   คัมภีร์ Flash MX 2004 ActionScript / สุธี พงศาสกุลชัย, สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยพรพงษ์ ; บรรณาธิการ กิตติ ภักดีวัฒนะกุล.     2548.  1
 149.   คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2014 & 2015 : 2D drafting (รวมแบบฝึกหัดงานเขียนแบบ 2 มิติ) / โดย ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์     2557.  1
 150.   แต่งภาพถ่ายดิจิตอลด้วย Photoshop CS5 / วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์, ทัศยาภรณ์ เกื้อนุ่น และ พรพรรณ แพฝึกฝน     2553.  1

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |