Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 179 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 51.   AutoCAD 2005 สำหรับงานเขียนแบบแปลน ภาคสมบูรณ์ / ชัชวาล ศุภเกษม     2547.  1
 52.   หัดแต่งภาพดิจิตอล Photoshop ง่ายทันใจ / เอกเทพ ภักดีศิริมงคล     2549.  1
 53.   การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา     2555.  2
 54.   การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา.     2543.  2
 55.   The photoshop 5.0 text! workshop / ผู้เขียนและเรียบเรียง พิเชษฐ์ รังษีรัตนา.     2540.  1
 56.   ศัพท์คอมพิวเตอร์ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน     2535  1
 57.   Authorware Workshop / [โดย ถิรวัฒน์ โซวิกุล ; บรรณาธิการ วัฒนา ส่งสิงห์]     2553.  1
 58.   ออกแบบและสร้างงานกราฟิกด้วย Illustrator CS4 / ภัททิรา เหลืองวิลาศ     2552.  1
 59.   เขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรม SolidWorks / โดย ทวีศักดิ์ ศรีช่วย.     2548.  1
 60.   ทฤษฎีและการทดลองวงจรดิจิตอลไอซี / ประทีป บัญญัตินพรัตน์.     2529.  1
 61.   การสร้าง Solid 3 มิติและภาพเฉดใน AutoCAD / กอบเกียรติ สระอุบล, เขียน.     2538.  1
 62.   คู่มือสร้างสรรค์งานแอนิเมชั่นด้วย Flash CS4 / โดย ชาตพล นภาวารี     2552.  1
 63.   AutoCAD 2007 สำหรับงานเขียนแบบแปลน ภาคสมบูรณ์ / โดย ชัชวาล ศุภเกษม     2549.  1
 64.   SolidWorks งานโลหะแผ่นและพับกล่องกระดาษ / ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี.     2548.  1
 65.   คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบวิศวกรรมด้วย CATIA v5 / เสกสรร ไชยจิตต์     2555.  1
 66.   เรียนรู้และเทคนิคการใช้ Photoshop 6.01 / โดย พูนศักดิ์ ธนพันธ์พานิช.     2544.  1
 67.   ทฤษฎีและการใช้งานวงจรดิจิตอล เล่ม 1 / ประทีป บัญญัตินพรัตน์.     2537.  2
 68.   ทฤษฎีและการใช้งานวงจรดิจิตอล เล่ม 1 / ประทีป บัญญัตินพรัตน์.     2535.  2
 69.   ทฤษฎีและการใช้งานวงจรดิจิตอล เล่ม 2 / ประทีป บัญญัตินพรัตน์.     2535.  2
 70.   ทฤษฎีและการใช้งานวงจรดิจิตอล เล่ม 2 / ประทีป บัญญัตินพรัตน์.     2525.  2
 71.   เรียนรู้โปรแกรม Photoshop 4 และเทคนิคการใช้ PageMaker 6.5 / โดย ไพรัช นากหอม     2541.  1
 72.   Flash Web Programming : สร้างเว็บอย่างไร้ขีดจำกัด / ธวัชชัย สุริยะทองธรรม     2537  1
 73.   คู่มือสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง : ฉบับปรับปรุง / ดวงพร เกี๋ยงคำ     2553.  1
 74.   คู่มือการใช้ Photoshop 3 / เยาวลักษณ์ ลาภเลิศสุข, พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์.     2538.  1
 75.   คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2002 : 2D drafting (ระดับต้น) / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์.     2545.  1
 76.   Flash animation สำหรับงานพรีเซนต์และเว็บไซต์ / ปุณยวีร์ รุจิปูริตานันท์     2555.  1
 77.   การวิเคราะห์ปัจจัยด้วย SPSS และ AMOS เพื่อการวิจัย / กริช แรงสูงเนิน     2554.  1
 78.   คัมภีร์ Flash MX 2004 / สุธี พงศาสกุลชัย ; บรรณาธิการ กิตติ ภักดีวัฒนะกุล     2547.  2
 79.   คัมภีร์ Flash MX 2004 / สุธี พงศาสกุลชัย ; บรรณาธิการ กิตติ ภักดีวัฒนะกุล     2548.  2
 80.   คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2002 (ระดับกลาง) : 2D drafting / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์.     2544.  1
 81.   โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม = Data structure and algorithm / วุฒิพงษ์ เขื่อนดิน     2553.  3
 82.   คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ = Mathematics for computer / อุไรวรรณ แย้มแสงสังข์.     2542.  1
 83.   คู่มือการใช้โปรแกรม Mechanical Desktop 3 : Parametric solid modeling & assembly / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์     [2543].  1
 84.   AutoCAD 2013 : complete guide 2D & 3D / ผู้แต่ง สุจิตรา อยู่หนู และ อิศเรศ ภาชนะกาญจน์     2556.  1
 85.   การออกแบบแอพพลิเคชั่น Add-on บน AutoCAD : ภาค AutoLISP / เกียรติขจร ไชยแสงสุขกุล.     2544.  1
 86.   ระบบไอซีทีและการจัดการยุคใหม่ = ICT system and modern management / พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ     2553.  1
 87.   สร้างงานวิศวกรรมด้วย 3DS Solidworks 2012 / ภูวนัย สงวนวรรณ และ วิทยา สงวนวรรณ     [2555?]  1
 88.   การออกแบบแอพพลิเคชั่น Add-on บน AutoCAD : ภาค Visual LISP / เกียรติขจร ไชยแสงสุขกุล.     2544.  1
 89.   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิต = CAD/CAM Technology / โดย อำนาจ ทองแสน.     2543.  1
 90.   เขียนแบบงานวิศวกรรมและสถาปัตย์ AutoCAD 2013 ฉบับสมบูรณ์ / ชัชวาล ศุภเกษม     2555.  1
 91.   พื้นฐานสร้างโมเดลและแอนิเมชั่น 3 มิติด้วย 3ds Max 2010 Basic / เอกชัย วงษ์ศิริ     2554.  1
 92.   เทคโนโลยีสารสนเทศ / พนิดา พานิชกุล ; บรรณาธิการ กิตติ ภักดีวัฒนะกุล     2548.  5
 93.   สร้างสื่อมัลติมีเดีย และ CAI ด้วย Authorware 7 ฉบับสมบูรณ์ / สราญ ปริสุทธิกุล     2556.  1
 94.   การออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วย SolidWorks / โดย ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี     2547.  2
 95.   การออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วย SolidWorks / โดย ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี     2549.  2
 96.   เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ / นพดล อินนา     2549.  1
 97.   คัมภีร์ Photoshop 7 & ImageReady 7 / เขียนโดย วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์, มานิตา เจริญปรุ     2545  1
 98.   คู่มือการเรียนรู้โปรแกรม Visio for windows 95 อย่างมืออาชีพ / นิศา ตรีภัทรชยากร.     2541.  1
 99.   Hardware & Network / วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ, ถวัลย์ ฉัตร์รัตติชัย, รัตนา เชวงมหาปิติ     2543.  1
 100.   SolidWorks handbook : คู่มือสำหรับผู้ใช้ SolidWorks ฉบับสมบูรณ์ / โดย ทวีศักดิ์ ศรีช่วย.     2549.  1

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |