Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 106 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 51.   ำราประกอบการสอนวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร / อวยพร พานิช ... [และคนอื่น ๆ]     2539.  1
 52.   ิดั้ง/ดูแล ระบบเครือข่ายคอมพิวเอร์อย่างมืออาชีพ / ธวัชชัย ชมศิริ.     2548.  1
 53.   ามหาคนในรูปภาพมงคลในหลวงกับประชาชน / รวบรวมโดย กองบรรณาธิการข่าวสด.     c2549.  1
 54.   ัวบ่งชี้และสถิิทางการศึกษา = Educational indicators and statistics / วันเพ็ญ ผ่องกาย...[และคณะ]     2552.  1
 55.   ำราการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงในระบบจำหน่าย / เกียริพงศ์ น้อยใจบุญ     2565.  1
 56.   ิโ / พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงแปล ; ของฟิลลิส ออ     2549.  1
 57.   คู่มือรวจสอบบำรุงรักษาและฟื้นฟูสภาพรถยน์ : ด้วยนเอง / อรรถ ระบายเพชร     2552.  1
 58.   ารางเหล็กสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร / ที กรุ๊ฟ อ๊อฟ เอ็นจิเนียร์.     [25-?].  1
 59.   กแ่งภาพกราฟฟิก Photoshop CS6 ฉบับสมบูรณ์ / ปิยะ นากสงค์ และ มณีนุช สมานหมู่...เขียน     2559.  1
 60.   ้นไม้ของพระราชา/ เรื่อง โดย ธนะชัย และนวิษฐา สุนทรเวช : ภาพ โดย นันทวัน วา     2555.  1
 61.   รวจสอบไอคิวนเอง / ฮันส์ ไอเซนส์: เขียน ; ครองแผน ไชยธนะสาร : บก.แปลเรียบเรียง.     2521  1
 62.   ั้งเป้าชัดวัดผลได้ด้วย OKRs = Measure what matters : OKRs / John Doerr ; กิิพัทธ์ จิรวัสวงศ์ เรียบเรียง     2562.  1
 63.   ิดั้งและบริหารระบบเครือข่าย Windows server 2012 ฉบับผู้เริ่ม้น / พิศาล พิทยาธุรวิวัฒน์     2557.  1
 64.   ุ๊กาบางกอกดอลล์ : ฑูสัมถวไมรีัวน้อย ๆ / เรื่องโดย คุณหญิงทองก้อน จันทวิมล     2553.  1
 65.   ิดั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเอร์ Intranet/Internet ฉบับผู้เริ่ม้น / พิศาล พิทยาธุรวิวัฒน์     ปีลิขสิทธิ์ 2551.  1
 66.   ิสู นักปลูก้นไม้ / เขียนโดย โมรีส ดรูอง ; แปลจากภาษาฝรั่งเศสโดย อำพรรณ โอระกูล     2557.  1
 67.   ัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา / ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค     2551.  1
 68.   ุ๋นพันล้าน วาฬลวงโลก = Billion Dollar whale / ทอม ไร์ และ แบรดลีย์ โฮป ; สฤณี อาชวานันทกุล, ผู้แปล     2564.  1
 69.   ้นน้ำ ภูผา และป่าทราย / พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     2548.  1
 70.   สัมมนาเรื่องำรวจกับความคาดหวังของสังคมไทย / จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาระบบงานำรวจ     2553.  1
 71.   ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : อดี ปัจจุบันและอนาค / [บรรณาธิการ] มารวย ผดุงสิทธิ์     2548.  1
 72.   ารางคะแนนที = Normalized T-Score : ใช้ได้กับจำนวนนักเรียนั้งแ่ 10 คน ถึง 1000 คน / บุญเลิศ จันทหิรัญ     2518.  1
 73.   เทคนิคการิดั้งัวถังรถบรรทุก = Body trucks installation technique / เรียบเรียงโดย พงษ์ศักดิ์ บุญธรรมกุล     2543.  1
 74.   ัด่องานภาพยนร์และวิดีโอแบบมืออาชีพด้วย Premiere Pro CC 2018 ฉบับผู้เริ่ม้น / กองบรรณาธิการ     2562.  1
 75.   ารางคู่มืองานโลหะ = Tabellenbuch metall / ผู้แปลและเรียบเรียง บรรเลง ศรนิล และ สมนึก วัฒนศรียกุล     2553.  2
 76.   ารางคู่มืองานโลหะ = Tabellenbuch metall / ผู้แปลและเรียบเรียง บรรเลง ศรนิล และ สมนึก วัฒนศรียกุล     2555.  2
 77.   ำราพิชัยสงครามของซุนวูพร้อม้นฉบับภาษาจีน / แปลจาก้นฉบับภาษาจีนโดย แกรี แกเกลียดิ     2548.  1
 78.   ีกอล์ฟให้ได้ดีามวิธีของ แจ๊ค นิคลอส =The best way to better golf / โดย แจ๊ค นิคลอส ; เรียบเรียงโดย ทีออฟ.     2539.  1
 79.   ัด่องานภาพยนร์ ใส่เอฟเฟ็ก์และโมชันภาพกราฟิก Premiere Pro & After Effects CC 2018 ฉบับสมบรูณ์ / กองบรรณาธิการ     2562.  1
 80.   ีกอล์ฟให้ได้ดีามวิธีของ แจ๊ค นิคลอส เล่ม 2 =The best way to better golf No.2/ โดย แจ๊ค นิคลอส ; เรียบเรียงโดย ทีออฟ.     2538.  1
 81.   ีกอล์ฟให้ได้ดีามวิธีของ แจ๊ค นิคลอส เล่ม 3 =The best way to better golf No.3/ โดย แจ๊ค นิคลอส ; เรียบเรียงโดย ทีออฟ.     2538.  1
 82.   ามรอยบาทพระพุทธองค์ (3) : ปกิณณกธรรมในพระไรปิฎกและอรรถกถาม / เรียบเรียงโดย สันิ เชอัครกุล     2556.  1
 83.   ามรอยบาทพระพุทธองค์ : พร้อมภาพถ่ายพุทธสถานที่สำคัญ / ถ่ายภาพและเรียบเรียงโดย สันิ เชอัครกุล     2548.  1
 84.   ามรอยบาทพระพุทธองค์ (2) : ามรอยคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า / เรียบเรียงโดย สันิ เชอัครกุล     2553  1
 85.   กแ่งภาพและงานกราฟิกอย่างมืออาชีพด้วย Photoshop CS4 / โดย : สกล คำปันนา ; บรรณาธิการ : ดอนธนะ โค้วศิริกุลกิจ     2553.  1
 86.   ำนานสุสานหลวงและพรรณไม้ในสุสานหลวงวัดราชบพิธสถิมหาสีมาราม / บรรณาธิการ พระธรรมวรเมธี (อคคชิโน)     2551.  1
 87.   ำราพิชัยสงครามของซุนวูควบศิลปะการลาด / โดย แกรี่ แกเกลียดิ ; แปลและเรียบเรียงโดย วีรจิ กลัมพะสุ     2548.  1
 88.   การัด่อภาพยนร์อย่างมืออาชีพด้วย Adobe Premiere 6.0 / โดย ประภาวรรณ ระกูลเกษมสุข ; บรรณาธิการ ดนุพล กิ่งสุคนธ์     2544.  1
 89.   ำราพิชัยสงครามของซุนวูควบศิลปะการบริหาร / โดย แกรี่ แกเกลียดิ ; แปลและเรียบเรียงโดย วีรจิ กลัมพะสุ     2548.  1
 90.   ำราและเอกสารทางวิชาการ : แนวทางการเขียนและการบริหารโครงการ รวมบทความและบทบรรยาย / ไพฑูรย์ สินลารัน์     2537.  1
 91.   ิวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤิและการปฏิบัิของวิชาชีพครู / ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์     2557.  1
 92.   ำราวิชาสุคนธบำบัด / กองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข     2550  1
 93.   ิดั้งและปรับแ่งเซิร์ฟเวอร์ Linux สำหรับ Admin Linux โดยเฉพาะ / โดย ก่อกิจ วีระอาชากุล ; บรรณาธิการ สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร.     2545.  1
 94.   ัวเป็นคอมฯ หัวใจเป็นคน = Seven-eleven no jyoho shisutemu / โดย Ryuichi Kunitomo ; แปลโดย สมชาย กิิชัยกุลกิจ ; [แปล] เรียบเรียงโดย ชไมพร สุธรรมวงศ์     2548.  1
 95.   ำราวิชาการอาหารเพื่อสุขภาพ / กองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข     2551  1
 96.   รายงานประจำปี 2550 สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) / สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)     2550.  1
 97.   ำราวิชาการการใช้น้ำเพื่อสุขภาพ / กองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข     2551  1
 98.   ำรา วิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง เล่มที่ 1 : อนเครื่องแปลงผันไฟฟ้ากระแสรงเป็นไฟฟ้ากระแสรง = อุเทน คำน่าน     2559.  2
 99.   ำรา วิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง เล่มที่ 1 : อนเครื่องแปลงผันไฟฟ้ากระแสรงเป็นไฟฟ้ากระแสรง = อุเทน คำน่าน     2558.  2
 100.   ะโกนก้องจากพงไพร / รวมผลงานและความคิดของ สืบ นาคะเสถียร ; [กองบรรณาธิการ สุดารา สุจฉายา, นพรัน์ นาคสถิ, ดวงดาว สุวรรณรังษี]     2549.  1

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |