Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 906 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 901.   ายงานกาติดตามและปะเมินผลกาจัดงานเฉลิมพะเกียติพะบาทสมเด็จพะปมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มหาาช เนื่องในวโกาสมหามงคลเฉลิมพะชนมพษา 80 พษา 5 ธันวาคม 2550 / คณะกมกาฝ่ายติดตามและปะเมินผลในคณะกมกาอำนวยกาจัดงานเฉลิมพะเกียติ     2553.  1
 902.   ายงานกาศึกษาสาเหตุและแนวทางกาแก้ปัญหากาทะเลาะวิวาทของนักเียนอาชีวศึกษาเอกชน / มหาวิทยาลัยาชภัฏสวนดุสิต ; เสนอ, สำนักบิหางานคณะกมกาส่งเสิมกาศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกะทวง กะทวงศึกษาธิกา ; หัวหน้าคณะผู้วิจัย, ศิโจน์ ผลพันธิน     2549.  1
 903.   ายงานกาวิจัยและพัฒนาูปแบบกาพัฒนาคูและผู้บิหาสถานศึกษาแบบใช้โงเียนเป็นฐานใน โงเียนขนาดเล็ก ะยะที่ 1 / [ผู้ับผิดชอบโคงกา สมัชนีก อ่องเอิบ ... และคนอื่น ๆ, ศึกษาข้อมูล วิเคาะห์และออกแบบแนวทางกาวิจัย สมัชนีก อ่องเอิบ, สำเนา เนื้อทอง]     2555.  1
 904.   ายงานโคงกาทดน้ำไขน้ำสำหับเขตที่าบแห่งลาดแม่น้ำเจ้าพะยาตอนใต้ทงพะกุณาโปดเกล้าฯ ให้พิมพ์พาชทานในงานพาชทานเพลิงศพนายสวัสดิ์ วัฒนายาก ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมุหลวงหน้าพลับพลาอิศิยาภณ์ วัดเทพศิินทาวาส วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พุทธศักาช 2555. / ไฮเด, เย. โฮมาน วาน เดอ     2556.  1
 905.   หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกคองที่น่าสนใจ. โดย สำนักวิจัยและวิชากา สำนักงานศาลปกคอง     2553.  4
 906.   ายงานฉบับสมบูณ์โคงกาศึกษาผลกะทบของกาเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตและกาับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ / จัดทำโดย ศูนย์บิกาวิชากาแห่งจุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์เคือข่ายวิเคาะห์ วิจัยและฝึกอบมกาเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัย     2554.  1

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |