Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 778 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 751.   ำแม่สอน : ประมวลพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับเยาวชนและรอบรัว พุทธศักราช 2505-2546.09-q/ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ     2548  2
 752.   ู่มือการกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษและชำนาญการพิเศษของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย / [ประมวลและจัดทำต้นฉบับ อัปสร ปิ่นสุข ... และนอื่น ๆ]     2547.  1
 753.   ู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนักวิเราะห์นโยบายและแผนเรื่อง การวิเราะห์อัตราอาจาย์ ณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / สมัย แข็งขันธ์ และเรื่องชัย จรุงศิรวัฒน์     2550  1
 754.   มทัศน์ : ทางวิวัฒน์วิทยาลัยชุมชน เล่ม 1 : บรรณาธิการ วิวัฒน์ ติธรรมนิตย์ และกรเกษ ศิริบุญรอด     2552.  2
 755.   วามรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการพลเรือน ก.พ. / รวบรวมและเรียบเรียงโดย จำนง์ หอมแย้ม, จิรภาส ชยานันท์ และ ภราดร หอมแย้ม     2554.  1
 756.   ู่มือการแปลงแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2550-2554) สู่การปฏิบัต/ สำนักส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ สำนักงานพัมนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา     2551.  1
 757.   วามเป็นมาพระราชบัญญัติสงเราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546 / กลุ่มงานกฎหมาย 2 สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร     2550.  1
 758.   เรขาณิตวิเราะห์และการเขียนกราฟ 2 มิติ, 3 มิติ = Analytic geometry & sketching curves : 2D, 3D : ณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ศรีบุตร แววเจริญ, ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง.     2544.  1
 759.   ู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนักวิเราะห์นโยบายและแผนเรื่อง การวิเราะห์อัตราอาจาย์ ณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น     2550  1
 760.   วามร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษา /หน่วยงานต่างประเทศ ปี พ.ศ.2546-2547. / สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานณะกรรมการการอุดมศึกษา     2548.  1
 761.   ู่มือเตรียมสอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทโนโลยีพระจอมเกล้าพระนรเหนือ (เทนิไทย-เยอรมัน) / โชติอนันต์ อินทุใสตระกูล     2556.  1
 762.   ำแนะนำขององ์การอนามัยโลกเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริโภ ในการใช้บริการการแพทย์เดิม การแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือกอย่างเหมาะสม /กระทรวงสาธารณสุข    2550  1
 763.   ุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนไทยสังเราะห์การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 2006 และ TIMSS 2007 / โรงการ PISA Thailand, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทโนโลยี ; สุนีย์ ล้ายนิล ...[และณะ]     2552.  1
 764.   ู่มือวิเราะห์น้ำเสีย / โดย ณะกรรมการจัดทำู่มือวิเราะห์น้ำเสีย สมามวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) ; [บรรณาธิการ ธงชัย พรรณสวัสดิ์, วิบูลย์ลักษณ์ วิสุทธิศักดิ์]     2540.  2
 765.   ู่มือหลักสูตรฝึกอบรมผู้ประเมินุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย (ระดับณะวิชา / หน่วยงานเทียบเท่า) / [บรรณาธิการ กิตติชัย วัฒนานิกร, พรทิพย์ กาญจนนิยต]     2547.  1
 766.   วามร่วมมือด้านวามมั่นงของประเทศในภูมิภาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้อาเซียน : การวิเราะห์พัฒนาการและวามพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาวามมั่นง / ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย     2558.  1
 767.   ำแนะนำผู้ใช้ไฟฟ้าเรื่องการจัดเตรียมอุปกรณ์รับไฟฟ้าของผู้ขอใช้ไฟฟ้าในพื้นที่จ่ายไฟฟ้าด้วยแรงดันไฟฟ้า 12,000 โวลท์และ 24,000 โวลท์ (ยกเว้นเขตวงจรตาข่าย) / สมามช่างเหมาไฟฟ้าไทย.     2534.  1
 768.   มทัศน์ : ทางวิวัฒน์วิทยาลัยชุมชน เล่ม 2 : บรรณาธิการ วิวัฒน์ ติธรรมนิตย์ และกรเกษ ศิริบุญรอด     2552.  2
 769.   วามรู้และสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์สำหรับโลกวันพรุ่งนี้ : รายงานการประเมินผลการเรียนรู้จากโรงการประเมินผลนักเรียน (PISA 2006) / สุนีย์ ล้ายนิล, ปรีชาญ เดชศรี และอัมพลิกา ประโมจนีย์     2551  1
 770.   วามรู้พื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร = Fundamental of communication engineering / ณะทำงานจัดทำเอกสารวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ณะอนุกรรมการโรงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง สภาวิศวกร     [2549]  1
 771.   ู่มือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / ณะผู้จัดทำ ณาจารย์ภาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; ผู้เรียบเรียง รุ่งกานต์ นุ้ยสินธุ์ ... [และนอื่น ๆ]     2556.  1
 772.   Metadata : ู่มือการใช้มาตรฐาน MODS และ METS สำหรับการพรรณนาและจัดการสารสนเทศในห้องสมุดดิจิทัล / โดย สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ; [ผู้เรียบเรียง นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์, อำนาจ ธรรมกิจ     2549.  1
 773.   ู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนเรื่องการจัดทำข้อมูลแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน / สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ และสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสาราม     2551.  1
 774.   ู่มือ Cyber security สำหรับประชาชน : ู่มือแนวทางปฏิบัติการรักษาวามมปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ภาประชาชน / สำนักงานณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรมนามแห่งชาติ ; ผู้จัดทำ บริษัท โปรวิชั่น จำกัด     2558.  1
 775.   ำแนะนำ : การจัดทำรายงานการวบุมภายในตามระเบียบณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการวบุมภายใน พ.ศ. 2544 เล่มที่ 2 (รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6) / ณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน     2549.  2
 776.   ู่มือเทนิการตรวจสอบอาารเพื่อวามปลอดภัย (สำหรับการตรวจสอบอาารตามกฎหมาย) / [รายนามณะอนุกรรมการเขียนู่มือเทนิการตรวจสอบอาารเพื่อวามปลอดภัย (สำหรับการตรวจสอบอาารตามกฎหมาย เกชา ธีระโกเมน ... และนอื่น ๆ]     2551.  1
 777.   การประชุมวิชาการอนกรึตและจีโอโพลิเมอร์แห่งชาติ รั้งที่ 1 : วันที่ 31 ตุลาม 2548 ณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / จัดโดย เรือข่ายจีโอโพลีเมอร์ไทย, ศูนย์วิจัยและพัฒนาโรงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     2548.  1
 778.   ู่มือวิธีการวิเราะห์ุณภาพน้ำทางกายภาพและเมีเพื่อใช้ประกอบการเรียนนการสอนเรื่อง การติดตามตรวจสอบุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำภาตะวันออกเฉียงเหนือ / โรงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์วามหลากหลายทางชีวภาพ และสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสาราม     2550.  1

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |